English
A A A A A
×

हिंदी बाइबिल Mizo Bible

Nehemiah 3

1
Chutichuan puithiam lal Eliasiba chu a unau puithiamte nen chuan an tho a, beram Kawngka chu an siam a; an tithianghlim a, a kawngkharte an siam a; Hamea in sang thlengin an tithianghlim a, Hananela in sang thleng chuan.
2
Tin, a dawt chu Jeriko miten an siam a. Tin, anmahni dawt chu Imria fapa Zakuran a siam a.
3
Tin, sangha Kanwgka chu Hasena fapaten an siam a; a relte an dah a, a kawngkharte an rel a; a kalhnate leh a bahnate an rem a.
4
Tin, anni dawt chu Hakoza fa Uria fapa Meremothan a siam tha a. Tin, anni dawt chu Mesezabela fa Berekia fapa Mesulaman a siam tha a. Tin, anni dawt chu Bana fapa Zadokan a siam tha a.
5
Tin, anni dawt Teko-hoin an siam tha a; nimahsela an mi liante chuan an hotu hnaah chuan an ring an rawlh ve duh lo.
6
Tin, Kawngka Hlui chu Pasea fapa Joiada leh Besodeia fapa Mesulaman an siam tha a, a relte an dah a, a kawngkharte an rel a, a kalhnate leh a bahnate an rem a.
7
Tin, anni dawt chu Gibeon mi Melatia leh Meronot mi, Jadonan, lui ral ram awptu thu hnuaia awm Gibeon mi leh Mizpa mite nen an siam tha a.
8
A dawt chu rangkachak chhertu zinga mi Harhaia fapa Uzielan a siam tha a. Tin, a dawt lehah chuan rimtui siamtu zinga mi Hananian a siam tha a, Kulh Chhah thlengin Jerusalem chu an siam tha a.
9
Tin, anni dawt chu Jerusalem bial chanve hotu Hura fapa Rephaian a siam tha a
10
Tin, anni dawt chu Harumapha fapa Jedaian a in zawn a siam tha a. Tin, a dawt chu Hasabneia fapa Hatusan a siam tha a.
11
Harima fapa Malkija leh Pahat-moaba fapa Hasuba-te chuan hmun dang leh Meipui Chhehna In sang an siam tha a.
12
Tin, a dawt chu Jerusalem bial chanve hotu Halohesa fapa Saluman a fanute nen an siam tha a.
13
Ruam Kawngka chu Hanuna leh Znoa-hoten an siam tha a; an siam a, a kawngkharte an rel a, a kalhnate leh a bahnate an rem a, tin, Bawlhhlawh Kawngka thlengin kulh tawng sangkhat an siam bawk a.
14
Bawlhhlawh Kawngka erawh chu Bet-hakerem bial hotu Rakeba fapa Malkijan a siam tha a; a siam a, kawngkharte a rel a, a kalhnate leh a bahnate a rem a.
15
Tin, Mizpa bial hotu Kolhozea fapa Salunan Tuikhur Kawngka chu a siam tha a; a siam a, a khuh a, a kawngkharte a rel a, a kalhnate leh a bahnate a rem a; tin, lal huan kianga Sela dil hunga chu Davida khua atanga chhuk thla kailawn thlengin a siam tha bawk a.
16
Tin, a dawt chu Azbuka, Betzur bial chanve hotu fapa Nehemia chuan Davida thlan zawn leh dil khuaah leh mi huaisente in thlengin a siam tha a.
17
A dawt chu Levi-hoin an siam tha a, Bania fapa, Rehuma-te hoin. A dawt chu keila bial chanve hotu Hasabia chuan ama bial hmingin a siam tha a.
18
A dawt chu an unauten an siam tha a, keila bial chanve hotu Henada fapa Bavaia-te hoin,
19
Tin, a dawt chu Mizpa hotu Josua fapa Ezra chuan hmun dang, kulh kawi tannaa ralthuam dahna pan chhohan zawn a siam tha a.
20
A dawt chu Zebaia fapa Baruka chuan thahnem ngai takin hmun dang, kulh kawi tanna atanga puithiam lal Eliasiba in kawngkhar thlengin a siam tha a.
21
A dawt chu Hokoza fa, Uria fapa Meremothan hmun dang, Eliasiba in kawngkhar atanga Eliasiba in tawp thlengin a siam tha a.
22
Tin, a dawt chu a chheh vela puithiamhoin an siam tha a.
23
Anni dawt chu Benhamina leh Hasuban an inzanw chu an siam tha a. An dawt chu Anania fa Maseia fapa Azarian a in kiang a siam tha a.
24
A dawt chu Henadada fapa Binuian hmun dang, Azaria in atanga kulh kawi tanna, a kil thlengin a siam tha a.
25
Uzaia fapa Palala chuan kulh kawi tanna zawn leh tan in kianga lal in chungnung zawk atanga lawr in sang zawn a siam tha a. A dawt chu Parosa fapa Pedaian a siam tha a.
26
(Nethinho chu chhak lampanga Tui kawngkhar zawn thleng leh in sang lawr thlengi Ophel-ah an awm a.)
27
A dawt chu Teko-hoin hmun dang, in sang lianpui lawr zawn leh Ophel kulh thlengin an siam tha a.
28
Sakawr Kawngka chung lam chu puithiamhoten mahni in zawn theuh an siam tha a.
29
Anni dawt chu Imera fapa Zadokan a in zawn a siam tha a. Tin, a dawt chu chhak lam kawngkhar vengtu Sekania fapa Semaian a siam tha a.
30
A dawt chu Selemia fapa Hanania leh Zalapha fapa parukna Hanuna te chuan hmun dang an siam tha a. A dawt chu Berekia fapa Mesulaman a awmna zawn a siam tha a.
31
A dawt chu rangkachak chhertu zinga mi Malkija chuan Hamipkad kawngkhar zawn Nethin-ho in leh sumdawngho in thleng leh a kil pan chhohna thlengin a siam tha a.Tin, a kil pan chhohna leh a beram Kawngka inkar chu rangkachak chhertuleh sumdawnghoten an siam tha a.
32
Tin, a kil pan chhohna leh a beram Kawngka inkar chu rangkachak chhertuleh sumdawnghoten an siam tha a.
Nehemiah 3:1
Nehemiah 3:2
Nehemiah 3:3
Nehemiah 3:4
Nehemiah 3:5
Nehemiah 3:6
Nehemiah 3:7
Nehemiah 3:8
Nehemiah 3:9
Nehemiah 3:10
Nehemiah 3:11
Nehemiah 3:12
Nehemiah 3:13
Nehemiah 3:14
Nehemiah 3:15
Nehemiah 3:16
Nehemiah 3:17
Nehemiah 3:18
Nehemiah 3:19
Nehemiah 3:20
Nehemiah 3:21
Nehemiah 3:22
Nehemiah 3:23
Nehemiah 3:24
Nehemiah 3:25
Nehemiah 3:26
Nehemiah 3:27
Nehemiah 3:28
Nehemiah 3:29
Nehemiah 3:30
Nehemiah 3:31
Nehemiah 3:32
Nehemiah 1 / Neh 1
Nehemiah 2 / Neh 2
Nehemiah 3 / Neh 3
Nehemiah 4 / Neh 4
Nehemiah 5 / Neh 5
Nehemiah 6 / Neh 6
Nehemiah 7 / Neh 7
Nehemiah 8 / Neh 8
Nehemiah 9 / Neh 9
Nehemiah 10 / Neh 10
Nehemiah 11 / Neh 11
Nehemiah 12 / Neh 12
Nehemiah 13 / Neh 13