A A A A A
×

हिंदी बाइबिल Mizo Bible

1 Chronicles 25

1
Tin, Asapha te, Hemana te, Jeuthuna teho fapa thenkhat chu tingtang te, perhkhuang te, darbenthekte nena fak dual duala rawngbawltu atan Davida leh sipai hotuten an tihrang bawk a; tin, chutianga thawka rawngbawltute tam lam chu:
2
Asapha fapate zinga mi chu Zakura te, Josepha te, Nethania te, Asarela te an ni a, anni chu Asapha fate, lal thupek anga fak dual dual thin. Asapha thu thua awm an ni.
3
Jeduthuna lakah chuan: Jeduthuna fa Gedalia te, Zeria te, Jesaia te, Hasabia te, Matithia te, paruk an ni: Tingtang nena LALPA hnena lawmt u sawia fak dual duala an pa Jeduthuan thu thua awm an ni.
4
Hemana lakah chuanL Hemana fa Bukia te, Matania te, Uziela te, Sebuela te, Jeribnotha te, Hanania te, Hanan te, Eliatha te, Gidaltia te leh Romamtiezera te, Josbekasa te, Malothian te, Hothira te, Mahoziaotha te an ni a;
5
chung zawng zawng chu Lal tana zawlnei Hemana fa, englo ki tawtawrawt hamtu turte an ni. Pathianin Hemana chu fapa sawm leh pali leh fanu pathum a pe a.
6
Chung zawng zawngte chu LALPA inah darbenthek nen, perhkhuang nen, tingtang nen, Pathian ina rawngbawlna'na hla nena remtu, an pa thu thua awm an ni; Asapha te, Jeduthuan te, Hemana te chu lal thupeka awm an ni ve thung a.
7
Tin, an tam lam chu, an unau, LALPA tana hla sak zir, thiamsa tawh zawng zawngte nen chuan zahnih leh sawmriat leh pariat an ni.
8
Tin, a lian a te, zirtirtu leh zirtuin an chan tur angkhat vekin thum an vawr a.
9
Tichuan thumvawr vawi khatna chu Asapha fapa Josefa chungah a tlu a; vawi hnihna chu Gedalia chungah; amah leh a unaute leh a fapate chu sawm leh pahnih an ni;
10
vawi thumna chu Zakura chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
11
vawi lina chu Izria chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
12
vawi ngana chu Nethania chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
13
vawi rukna chu Bukia chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
14
vawi sarihna chu Jasarela chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
15
vawi riatna chu Jesaia chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
16
vawi kuana chu Matania chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
17
vawi sawmna chu Simeia chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
18
vawi sawm leh vawi khatna chu Azarela chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
19
vawi sawm leh vawi hnihna chu Hasabia chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
20
vawi sawm leh vawi thumna chu Subaela chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
21
vawi sawm leh vawi lina chu Matithia chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
22
vawi sawm leh vawi ngana chu Jeremotha chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
23
vawi sawm leh vawi rukna chu Hanania chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
24
vawi sawm leh vawi sarihna chu Josbekasa chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
25
vawi sawm leh vawi riatna chu Hanana chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
26
vawi sawm leh vawi kuana chu Malothia chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
27
vawi sawmhniha chu Eliatha chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
28
vawi sawmhnih leh vawi khatna chu Hothira chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
29
vawi sawmhnih leh vawi hnihna chu Gidaltia chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
30
vawi sawmhnih leh vawi thumna chu Mahaziotha chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;vawi sawmhnih leh vawi lina chu Romamti-ezera chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
31
vawi sawmhnih leh vawi lina chu Romamti-ezera chungah, a fapate leh a unaute chu sawm leh pahnih;
1 Chronicles 25:1
1 Chronicles 25:2
1 Chronicles 25:3
1 Chronicles 25:4
1 Chronicles 25:5
1 Chronicles 25:6
1 Chronicles 25:7
1 Chronicles 25:8
1 Chronicles 25:9
1 Chronicles 25:10
1 Chronicles 25:11
1 Chronicles 25:12
1 Chronicles 25:13
1 Chronicles 25:14
1 Chronicles 25:15
1 Chronicles 25:16
1 Chronicles 25:17
1 Chronicles 25:18
1 Chronicles 25:19
1 Chronicles 25:20
1 Chronicles 25:21
1 Chronicles 25:22
1 Chronicles 25:23
1 Chronicles 25:24
1 Chronicles 25:25
1 Chronicles 25:26
1 Chronicles 25:27
1 Chronicles 25:28
1 Chronicles 25:29
1 Chronicles 25:30
1 Chronicles 25:31
1 Chronicles 1 / 1Chr 1
1 Chronicles 2 / 1Chr 2
1 Chronicles 3 / 1Chr 3
1 Chronicles 4 / 1Chr 4
1 Chronicles 5 / 1Chr 5
1 Chronicles 6 / 1Chr 6
1 Chronicles 7 / 1Chr 7
1 Chronicles 8 / 1Chr 8
1 Chronicles 9 / 1Chr 9
1 Chronicles 10 / 1Chr 10
1 Chronicles 11 / 1Chr 11
1 Chronicles 12 / 1Chr 12
1 Chronicles 13 / 1Chr 13
1 Chronicles 14 / 1Chr 14
1 Chronicles 15 / 1Chr 15
1 Chronicles 16 / 1Chr 16
1 Chronicles 17 / 1Chr 17
1 Chronicles 18 / 1Chr 18
1 Chronicles 19 / 1Chr 19
1 Chronicles 20 / 1Chr 20
1 Chronicles 21 / 1Chr 21
1 Chronicles 22 / 1Chr 22
1 Chronicles 23 / 1Chr 23
1 Chronicles 24 / 1Chr 24
1 Chronicles 25 / 1Chr 25
1 Chronicles 26 / 1Chr 26
1 Chronicles 27 / 1Chr 27
1 Chronicles 28 / 1Chr 28
1 Chronicles 29 / 1Chr 29