A A A A A
Facebook Instagram Twitter
हिंदी बाइबिल Mizo Bible

1 Chronicles 241
Tin, Arona fapate pawl then dan chu hetiang hi a ni. Arona fapate chu Nadaba te, Abihua te, Eleazara te, Ithamara te an ni.
2
Nadaba leh Abihau erawh chu an pa aiin an thi hmasa a, fa an nei lo; chuvangin Elazara leh Ithamara chuan puithain hna an thawk a ni.
3
Tin, Davida'n Elazara fapa Zadoka leh Ithamara fapa Ahimeleka te nen an rawnbawl dan tur a semsak a.
4
Tin, Ithamara thlahte ai chuan Elazara thlah puipaa tang an tam zawk a; hetiang hian an then a: Eleazara thlaha mi, chhungkaw puipa sawm leh paruk an ni a; tin, Ithamara thlaha mi, chhungkaw puipa pariat an ni.
5
Chutiang chuan thumvawrin, ai khata luangin an then a; Eleazara thlaha mi leh Ithamara thlaha mite zingah, hmun thianghlima mi liante leh Pathian mi liante an awm ve ve si a.
6
Tin, Levi mi, lehkhaziaktu Nethanela fapa Semaian lal te, mi lianho te, puithiam Zadoka te, Abiathara fapa Ahimeleka te, puithiamho leh Levi-ho chhungkaw puipate mithmuhah chuan a ziak a; chhungkaw puipa pakhat chan chu Eleazara chungah a tlu a, pakhat chu Ithamara chungah a tlu a.
7
Tichuan thumvawr vawi khatna chu Jehoiariba chungah a tlu a, vawi hnihna chu Jedaia chungah;
8
vawi thumna chu Harima chungah, vawi lina chu Seorima chungah,
9
vawi ngana chu Malkija chungah, vawi rukna chu Kihamina chungah;
10
vawi sarihna chu Hakoa chungah vawi riatna chu Abija chungah;
11
vawi kuana chu Jesua chungah, vawi sawmna chu Sekania chungah;
12
vawi sawm leh vawi khatna chu Eliasiba chungah, vawi sawm leh vawi hnihna chu Jakima chungah;
13
vawi samw leh vawi thumna chu Hupa chungah, vawi sawm leh vawi lina chu Jesebeaba chungah;
14
vawi sawm leh vawi ngana chu Bilga chungah, vawi sawm leh vawi rukna chu Imera chungah;
15
vawi sawm leh vawi sarihna chu Jezira chungah, vawi sawm leh vawi riatna chu Hapizeza chungah;
16
vawi sawm leh vawi kuana chu Pethahia chungah, vawi sawm hnihna chu Jehezkela chungah;
17
vawi sawmhnih leh vawi khatna chu Jakina chungah,v awi sawmhnih leh vawi hnihna chu Gamula chungah;
18
vawi sawmhnih leh vawi thumna chu Delaia chungah, vawi sawmhnih leh vawi lina chu Maazia chungah,
19
Chu chu LALPA, Israelte Pathianin an pu Arona thu a lo pek, Pathianin an pu Arona thu a lo pek, LALPA in chhunga rawng an bawl dan tur a lo ruat dan chu a ni.
20
Tin, Levia thlah dangte zinga mi chu: Amrama fate zingah chuan Subaela a ni; Subaela fate zingah Jedeia.
21
Rehabia lama chuan: Rehabia-hote zingah puipa Isia.
22
Izhar-ho zingah Selomotha; Selomotha fate zingah Jahatha.
23
Tin, Hebrrona fate chu a upa ber Jeria a ni a, a chhang Amaria, a chhang leh Jahaziela, a chahgn leh Jekameama a ni.
24
Uziela fate zinga mi Mika; Mika fate zinga mi Samira a ni.
25
Mika unaupa chu Isia a ni a; Isia fate zinga mi Zekaria,
26
Meraria fate chu Mahlia leh Musia an ni: Jaaiza fate zinga mi Benoa a ni.
27
Meraria thlahte chu Jaazia lakah Benoa te, Sohama te, Zakura te, Ibria te an ni.
28
Mahlia lakah, Elazara a ni a, ani chuan fapa a nei lo.
29
Kisa lakah chuan Kisa fapa Jarameela a ni.
30
Tin, Musia thlahte chu Mahlia te, Edera te, Jerimotha te an ni. Chungte chu Levi ho thlahte zinga an chhungkaw puipate chu an ni.Anni pawh chuan Arona fa a n unaute ang bawkin, lal Davida te, Zadoka te, Ahimeleka te, puithiamho leh Levi-ho chhungkaw pipate mithmuhah thum an vawr ve bawk a; chhungkaw puipa ber an unaute pawh ai khata luangin.
31
Anni pawh chuan Arona fa a n unaute ang bawkin, lal Davida te, Zadoka te, Ahimeleka te, puithiamho leh Levi-ho chhungkaw pipate mithmuhah thum an vawr ve bawk a; chhungkaw puipa ber an unaute pawh ai khata luangin.1 Chronicles 24:1

1 Chronicles 24:2

1 Chronicles 24:3

1 Chronicles 24:4

1 Chronicles 24:5

1 Chronicles 24:6

1 Chronicles 24:7

1 Chronicles 24:8

1 Chronicles 24:9

1 Chronicles 24:10

1 Chronicles 24:11

1 Chronicles 24:12

1 Chronicles 24:13

1 Chronicles 24:14

1 Chronicles 24:15

1 Chronicles 24:16

1 Chronicles 24:17

1 Chronicles 24:18

1 Chronicles 24:19

1 Chronicles 24:20

1 Chronicles 24:21

1 Chronicles 24:22

1 Chronicles 24:23

1 Chronicles 24:24

1 Chronicles 24:25

1 Chronicles 24:26

1 Chronicles 24:27

1 Chronicles 24:28

1 Chronicles 24:29

1 Chronicles 24:30

1 Chronicles 24:311 Chronicles 1 / 1Chr 1

1 Chronicles 2 / 1Chr 2

1 Chronicles 3 / 1Chr 3

1 Chronicles 4 / 1Chr 4

1 Chronicles 5 / 1Chr 5

1 Chronicles 6 / 1Chr 6

1 Chronicles 7 / 1Chr 7

1 Chronicles 8 / 1Chr 8

1 Chronicles 9 / 1Chr 9

1 Chronicles 10 / 1Chr 10

1 Chronicles 11 / 1Chr 11

1 Chronicles 12 / 1Chr 12

1 Chronicles 13 / 1Chr 13

1 Chronicles 14 / 1Chr 14

1 Chronicles 15 / 1Chr 15

1 Chronicles 16 / 1Chr 16

1 Chronicles 17 / 1Chr 17

1 Chronicles 18 / 1Chr 18

1 Chronicles 19 / 1Chr 19

1 Chronicles 20 / 1Chr 20

1 Chronicles 21 / 1Chr 21

1 Chronicles 22 / 1Chr 22

1 Chronicles 23 / 1Chr 23

1 Chronicles 24 / 1Chr 24

1 Chronicles 25 / 1Chr 25

1 Chronicles 26 / 1Chr 26

1 Chronicles 27 / 1Chr 27

1 Chronicles 28 / 1Chr 28

1 Chronicles 29 / 1Chr 29