A A A A A
Česká Bible Preklad 2009

टायटस 3Připomínej jim, ať se podřizují vládcům a vrchnostem, ať je poslouchají a jsou připraveni ke každému dobrému skutku.
Ať nikoho neurážejí, ať nejsou svárliví, nýbrž mírní, a ať ukazují veškerou tichost ke všem lidem.
Neboť i my jsme kdysi byli nerozumní, neposlušní, bloudící, byli jsme otroky žádostí a všelijakých rozkoší, trávili jsme život v špatnosti a závisti, byli jsme odporní a navzájem jsme se nenáviděli.
Když se však zjevila dobrota a lidumilnost Boha, našeho Zachránce,
zachránil nás ne na základě skutků, které jsme my učinili ve spravedlnosti, nýbrž podle svého milosrdenství skrze koupel znovuzrození a obnovou Ducha Svatého,
kterého na nás vylil hojně skrze Ježíše Krista, našeho Zachránce,
abychom se ospravedlněni jeho milostí stali dědici v naději života věčného.
Věrohodné je to slovo, a chci, abys na ty věci kladl důraz, totiž aby se ti, kdo uvěřili Bohu, soustředili na to, jak mají vynikat v dobrých skutcích; je to krásné a lidem užitečné.
Hloupým sporům, rodokmenům, svárům a hádkám o Zákon se vyhýbej! Jsou neužitečné a nikam nevedou.
१०
Sektáře po jednom a druhém napomenutí odmítni.
११
Víš, že takový člověk je převrácený, hřeší, a sám sebe odsuzuje.
१२
Jakmile k tobě pošlu Artema nebo Tychika, pospěš si a přijď ke mně do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu.
१३
Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo.
१४
Ať se i naši lidé učí vynikat v dobrých skutcích pro naléhavé potřeby, aby nebyli neužiteční.
१५
Pozdravují tě všichni, kteří jsou se mnou. Pozdrav ty, kteří nás ve víře milují. Milost se všemi vámi. Amen.टायटस 3:1

टायटस 3:2

टायटस 3:3

टायटस 3:4

टायटस 3:5

टायटस 3:6

टायटस 3:7

टायटस 3:8

टायटस 3:9

टायटस 3:10

टायटस 3:11

टायटस 3:12

टायटस 3:13

टायटस 3:14

टायटस 3:15टायटस 1 / टायटस 1

टायटस 2 / टायटस 2

टायटस 3 / टायटस 3