A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

प्रकटीकरण २२नंतर त्याने देवाच्या व कोकर्‍याच्या राजासनातून ‘निघालेली’ नगरीच्या मार्गावरून वाहणारी ‘जीवनाच्या पाण्याची’ स्फटिकासारखी नितळ ‘नदी’ मला दाखवली.
नदीच्या ‘दोन्ही बाजूंना’ बारा जातींची फळे देणारे जीवनाचे झाड होते, ते ‘दर महिन्यास आपली फळे’ देते आणि त्या झाडाची ‘पाने’ राष्ट्रांच्या ‘आरोग्यासाठी’ उपयोगी पडतात.
‘पुढे काहीही शापित असणार नाही;’ तर तिच्यामध्ये देवाचे व कोकर्‍याचे राजासन असेल; आणि त्याचे दास त्याची सेवा करतील.
‘ते त्याचे मुख पाहतील’ व त्याचे नाव त्यांच्या कपाळांवर असेल.
पुढे रात्र असणार नाही आणि त्यांना दिव्याच्या अथवा ‘सूर्याच्या प्रकाशाची’ गरज नाही; कारण प्रभू देव त्यांच्यावर ‘प्रकाश पाडील; आणि ते युगानुयुग राज्य करतील.’
नंतर तो मला म्हणाला, “ही वचने विश्वसनीय व सत्य आहेत; आणि संदेष्ट्यांच्या आत्म्यांचा2 देव जो प्रभू त्याने ज्या गोष्टी लवकर ‘घडून आल्या पाहिजेत’ त्या गोष्टी आपल्या दासांना कळवण्यासाठी आपल्या दूताला पाठवले आहे.
‘पाहा, मी लवकर येतो.’ ह्या पुस्तकातील संदेशवचने पाळणारा तो धन्य.
हे ऐकणारा व पाहणारा मी योहान आहे. जेव्हा मी ऐकले व पाहिले तेव्हा हे मला दाखवणार्‍या देवदूताला नमन करण्यासाठी मी त्याच्या पाया पडलो;
परंतु तो मला म्हणाला, “असे करू नकोस; मी तुझ्या सोबतीचा, तुझे बंधू संदेष्टे व ह्या पुस्तकातील वचने पाळणारे लोक ह्यांच्या सोबतीचा दास आहे; नमन देवाला कर.”
१०
पुन्हा तो मला म्हणाला, “ह्या ‘पुस्तकातील’ संदेशवचने ‘शिक्का मारून बंद करू नकोस;’ कारण ‘वेळ’ जवळ आली आहे.
११
दुराचारी माणूस दुराचार करत राहो. मलिनतेने वागणारा माणूस स्वतःला मलिन करत राहो; नीतिमान माणूस नैतिक आचरण करत राहो; पवित्राचरणी माणूस स्वतःला पवित्र करत राहो.”
१२
“‘पाहा, मी’ लवकर1 ‘येतो;’ आणि प्रत्येकाला ज्याच्या-त्याच्या कृत्यांप्रमाणे देण्यास माझ्याजवळ वेतन आहे.’
१३
‘मी’ अल्फा व ओमेगा म्हणजे ‘पहिला व शेवटला,’ आदी व अंत असा आहे.
१४
आपल्याला ‘जीवनाच्या झाडावर’ अधिकार मिळावा व वेशीतून नगरीत आपले जाणे व्हावे म्हणून जे आपले ‘झगे धुतात’2 ते धन्य.
१५
कुत्रे, चेटकी, जारकर्मी, खून करणारे, मूर्तिपूजक, लबाडीची आवड धरणारे, व लबाडी करणारे सर्व लोक बाहेर राहतील.
१६
ह्या गोष्टींविषयी तुम्हांला साक्ष देण्याकरता मी येशूने आपल्या दूताला मंडळ्यांकरता पाठवले आहे. मी दाविदाचा ‘अंकुर’ आहे व त्याचे संतानही; मी पहाटचा तेजस्वी तारा आहे.”
१७
आत्मा व वधू म्हणतात, “ये,” ऐकणाराही म्हणो, “ये.” आणि ‘तान्हेला येवो;’ ज्याला पाहिजे तो ‘जीवनाचे पाणी फुकट’ घेवो.
१८
ह्या पुस्तकातील ‘संदेशवचने’ ऐकणार्‍या प्रत्येकाला मी निश्‍चयपूर्वक सांगतो की, जो कोणी ‘ह्यांत भर घालील त्याच्यावर ह्या पुस्तकात लिहिलेल्या’ पीडा देव आणील;
१९
‘आणि’ जो कोणी ह्या संदेशाच्या पुस्तकातील वचनांतून काही ‘काढून टाकील’ त्याचा वाटा ह्या पुस्तकात वर्णन केलेल्या जीवनाच्या झाडातून व पवित्र नगरीतून देव काढून टाकील.3
२०
ह्या गोष्टींविषयी साक्ष देणारा म्हणतो, होय, मी लवकर येतो. आमेन. ये, प्रभू येशू, ये.
२१
प्रभू येशूची कृपा सर्व4 जनांबरोबर असो. आमेन.प्रकटीकरण २२:1

प्रकटीकरण २२:2

प्रकटीकरण २२:3

प्रकटीकरण २२:4

प्रकटीकरण २२:5

प्रकटीकरण २२:6

प्रकटीकरण २२:7

प्रकटीकरण २२:8

प्रकटीकरण २२:9

प्रकटीकरण २२:10

प्रकटीकरण २२:11

प्रकटीकरण २२:12

प्रकटीकरण २२:13

प्रकटीकरण २२:14

प्रकटीकरण २२:15

प्रकटीकरण २२:16

प्रकटीकरण २२:17

प्रकटीकरण २२:18

प्रकटीकरण २२:19

प्रकटीकरण २२:20

प्रकटीकरण २२:21प्रकटीकरण 1 / प्रकटी 1

प्रकटीकरण 2 / प्रकटी 2

प्रकटीकरण 3 / प्रकटी 3

प्रकटीकरण 4 / प्रकटी 4

प्रकटीकरण 5 / प्रकटी 5

प्रकटीकरण 6 / प्रकटी 6

प्रकटीकरण 7 / प्रकटी 7

प्रकटीकरण 8 / प्रकटी 8

प्रकटीकरण 9 / प्रकटी 9

प्रकटीकरण 10 / प्रकटी 10

प्रकटीकरण 11 / प्रकटी 11

प्रकटीकरण 12 / प्रकटी 12

प्रकटीकरण 13 / प्रकटी 13

प्रकटीकरण 14 / प्रकटी 14

प्रकटीकरण 15 / प्रकटी 15

प्रकटीकरण 16 / प्रकटी 16

प्रकटीकरण 17 / प्रकटी 17

प्रकटीकरण 18 / प्रकटी 18

प्रकटीकरण 19 / प्रकटी 19

प्रकटीकरण 20 / प्रकटी 20

प्रकटीकरण 21 / प्रकटी 21

प्रकटीकरण 22 / प्रकटी 22