Instagram
English
A A A A A
मराठी बायबल 2015
१ करिंथकर ६
तुमच्यापैकी कोणाएकाचा दुसर्‍याबरोबर वाद असला, तर त्याचा निकाल लावून घेण्यासाठी तो आपले प्रकरण पवित्र जनांपुढे न आणता अनीतिमानांपुढे नेण्याचे धाडस करत आहे काय?
किंवा पवित्र जन जगाचा न्यायनिवाडा करतील हे तुम्हांला ठाऊक नाही काय? तुमच्याकडून जगाचा न्यायनिवाडा व्हायचा आहे, तर तुम्ही अगदी क्षुल्लक बाबींचा न्याय करण्यास अपात्र आहात काय?
आपण देवदूतांचा न्यायनिवाडा करणार आहोत हे तुम्हांला ठाऊक आहे ना? तर मग व्यावहारिक गोष्टींविषयी सांगणे नकोच.
तुम्हांला व्यावहारिक प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करायचा आहे, तर मंडळीत जे हिशेबात नाहीत त्यांना कसे नेमता?
तुम्हांला लाज वाटावी म्हणून मी असे म्हणतो. ज्याला भावाभावांचा निवाडा करता येईल असा एकही शहाणा माणूस तुमच्यामध्ये नाही, असे आहे की काय?
परंतु भाऊ भावावर फिर्याद करतो, आणि तीही विश्वास न ठेवणार्‍यांपुढे करतो हे कसे?
तुम्ही एकमेकांवर खटले भरता ह्यात सर्व प्रकारे तुमची हानीच आहे; त्यापेक्षा तुम्ही अन्याय का सहन करत नाही? त्यापेक्षा नाडणूक का सोसून घेत नाही?
उलट तुम्ही स्वतः अन्याय व नाडणूक करता, आणि ती बंधुजनांची करता.
अनीतिमान माणसांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही हे तुम्हांला ठाऊक नाही काय? फसू नका; जारकर्मी, मूर्तिपूजक, व्यभिचारी, स्त्रीसारखा संभोग देणारे, पुरुषसंभोग घेणारे,
१०
चोर, लोभी, मद्यपी, चहाड व वित्त हरण करणारे1 ह्यांना देवाच्या राज्याचे वतन मिळणार नाही.
११
आणि तुमच्यापैकी कित्येक तसे होते; तरी तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात व आपल्या देवाच्या आत्म्यात धुतलेले, पवित्र केलेले व नीतिमान ठरवलेले असे झालात.
१२
“सर्व गोष्टींची मला मोकळीक आहे,” तरी सर्व गोष्टी हितकारक असतातच असे नाही; “सर्व गोष्टींची मला मोकळीक आहे,” तरी मी कोणत्याही गोष्टीच्या आहारी जाणार नाही.
१३
“अन्न पोटासाठी व पोट अन्नासाठी आहे;” पण त्या दोहोंचाही अंत देव करील. पण शरीर जारकर्मासाठी नाही, तर प्रभूसाठी आहे; आणि शरीरासाठी प्रभू आहे.
१४
देवाने प्रभूला उठवले आणि तो आपल्या सामर्थ्याने आपल्यालाही उठवील.
१५
तुमची शरीरे ख्रिस्ताचे अवयव आहेत हे तुम्हांला ठाऊक नाही काय? तर मग मी ख्रिस्ताचे अवयव नेऊन ते कसबिणीचे अवयव करावेत काय? कधीच नाही!
१६
जो कसबिणीशी जडला तो व ती एकशरीर आहेत, हे तुम्हांला ठाऊक नाही काय? कारण “ती दोघे एकदेह होतील” असे तो म्हणतो.
१७
परंतु जो प्रभूशी जडला तो व प्रभू एक आत्मा आहेत.
१८
जारकर्माच्या प्रसंगापासून पळ काढा. जे कोणतेही दुसरे पापकर्म मनुष्य करतो ते शरीराबाहेरून होते; परंतु जो जारकर्म करतो तो आपल्या शरीराबाबत पाप करतो.
१९
तुमचे शरीर, तुमच्यामध्ये वसणारा जो पवित्र आत्मा देवापासून तुम्हांला मिळाला आहे त्याचे मंदिर आहे हे तुम्हांला ठाऊक नाही काय? आणि तुम्ही स्वतःचे मालक नाही;
२०
कारण तुम्ही मोलाने विकत घेतलेले आहात; म्हणून तुम्ही आपले शरीर [व आत्मा] जी देवाची आहेत त्याद्वारे देवाचा गौरव करा.
१ करिंथकर ६:1
१ करिंथकर ६:2
१ करिंथकर ६:3
१ करिंथकर ६:4
१ करिंथकर ६:5
१ करिंथकर ६:6
१ करिंथकर ६:7
१ करिंथकर ६:8
१ करिंथकर ६:9
१ करिंथकर ६:10
१ करिंथकर ६:11
१ करिंथकर ६:12
१ करिंथकर ६:13
१ करिंथकर ६:14
१ करिंथकर ६:15
१ करिंथकर ६:16
१ करिंथकर ६:17
१ करिंथकर ६:18
१ करिंथकर ६:19
१ करिंथकर ६:20
१ करिंथकर 1 / १करिंथ 1
१ करिंथकर 2 / १करिंथ 2
१ करिंथकर 3 / १करिंथ 3
१ करिंथकर 4 / १करिंथ 4
१ करिंथकर 5 / १करिंथ 5
१ करिंथकर 6 / १करिंथ 6
१ करिंथकर 7 / १करिंथ 7
१ करिंथकर 8 / १करिंथ 8
१ करिंथकर 9 / १करिंथ 9
१ करिंथकर 10 / १करिंथ 10
१ करिंथकर 11 / १करिंथ 11
१ करिंथकर 12 / १करिंथ 12
१ करिंथकर 13 / १करिंथ 13
१ करिंथकर 14 / १करिंथ 14
१ करिंथकर 15 / १करिंथ 15
१ करिंथकर 16 / १करिंथ 16