A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

१ करिंथकर १३मी माणसांच्या व देवदूतांच्या भाषांमध्ये बोलत असलो, पण माझ्या ठायी प्रीती नसली, तर मी वाजणारी थाळी किंवा झणझणणारी झांज असा आहे.
मला संदेश देण्याची शक्ती असली, मला सर्व गुजे व सर्व विद्या अवगत असल्या, आणि डोंगर ढळवता येतील इतका दृढ माझा विश्वास असला, पण माझ्या ठायी प्रीती नसली, तर मी काहीच नाही.
मी आपले सर्व धन अन्नदानार्थ दिले व मी आपले जिवंत शरीर जाळण्यासाठी दिले, पण माझ्या ठायी प्रीती नसली तर मला काही लाभ नाही.
प्रीती सहनशील आहे, परोपकारी आहे; प्रीती हेवा करत नाही; प्रीती बढाई मारत नाही, फुगत नाही;
ती गैरशिस्त वागत नाही, स्वार्थ पाहत नाही, चिडत नाही, अपकार स्मरत नाही;
ती अनीतीत आनंद मानत नाही, तर सत्यासंबंधी आनंद मानते;
ती सर्वकाही सहन करते, सर्वकाही खरे मानण्यास सिद्ध असते, सर्वांची आशा धरते, सर्वांसंबंधाने धीर धरते.
प्रीती कधी अंतर देत नाही; संदेश असले तरी ते संपतील. भाषा असल्या तरी त्या समाप्त होतील; आणि विद्या असली तरी ती संपेल.
कारण आपल्याला केवळ अंशतः कळते, आणि अंशतः संदेश देता येतो;
१०
पण जे पूर्ण ते येईल तेव्हा अपूर्णता नष्ट होईल.
११
मी मूल होतो तेव्हा मुलासारखा बोलत असे, मुलासारखी माझी बुद्धी असे, मुलासारखे माझे विचार असत; आता प्रौढ झाल्यावर मी पोरकटपणाच्या गोष्टी सोडून दिल्या आहेत.
१२
कारण हल्ली आपल्याला आरशात अस्पष्ट असे दिसते; परंतु नंतर आपण साक्षात पाहू. आता मला कळते ते अपूर्ण आहे; पण नंतर, मला जसे पूर्णपणे ओळखण्यात आले आहे तसे, मी पूर्णपणे ओळखीन.
१३
सारांश, विश्वास, आशा, प्रीती ही तिन्ही टिकणारी आहेत; परंतु त्यांत प्रीती श्रेष्ठ आहे.१ करिंथकर १३:1

१ करिंथकर १३:2

१ करिंथकर १३:3

१ करिंथकर १३:4

१ करिंथकर १३:5

१ करिंथकर १३:6

१ करिंथकर १३:7

१ करिंथकर १३:8

१ करिंथकर १३:9

१ करिंथकर १३:10

१ करिंथकर १३:11

१ करिंथकर १३:12

१ करिंथकर १३:13१ करिंथकर 1 / १करिंथ 1

१ करिंथकर 2 / १करिंथ 2

१ करिंथकर 3 / १करिंथ 3

१ करिंथकर 4 / १करिंथ 4

१ करिंथकर 5 / १करिंथ 5

१ करिंथकर 6 / १करिंथ 6

१ करिंथकर 7 / १करिंथ 7

१ करिंथकर 8 / १करिंथ 8

१ करिंथकर 9 / १करिंथ 9

१ करिंथकर 10 / १करिंथ 10

१ करिंथकर 11 / १करिंथ 11

१ करिंथकर 12 / १करिंथ 12

१ करिंथकर 13 / १करिंथ 13

१ करिंथकर 14 / १करिंथ 14

१ करिंथकर 15 / १करिंथ 15

१ करिंथकर 16 / १करिंथ 16