A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

नंबर २९सातव्या महिन्याच्या प्रतिपदेस पवित्र मेळा भरवावा; त्या दिवशी अंगमेहनतीचे कसलेही काम करू नये; हा तुमचा कर्णे वाजवण्याचा दिवस होय.
परमेश्वराला सुवासिक हव्य म्हणून एक गोर्‍हा, एक मेंढा आणि एकेक वर्षाची नरजातीची सात दोषहीन कोकरे होमबली म्हणून अर्पावीत;
त्यांबरोबरचे अन्नार्पण तेलात मळलेल्या सपिठाचे असावे; गोर्‍ह्यामागे तीन दशमांश एफा, मेंढ्यामागे दोन दशमांश एफा,
आणि सात कोकरांपैकी प्रत्येक कोकरामागे एक दशमांश एफा सपीठ अर्पावे,
आणि तुमच्यासाठी प्रायश्‍चित्त व्हावे म्हणून पापार्पणाकरता एक बकरा अर्पावा;
अमावस्येचे होमार्पण आणि त्याबरोबरचे अन्नार्पण, तसेच नित्य होमार्पण व त्याबरोबरचे अन्नार्पण व त्यांबरोबरची पेयार्पणे ह्या सर्वांखेरीज हे अर्पण परमेश्वराला सुवासिक हव्य म्हणून विधिपूर्वक अर्पावे.
ह्या सातव्या महिन्याच्या दशमीस तुम्ही पवित्र मेळा भरवावा; त्या दिवशी तुम्ही आपल्या जिवास दंडन करावे व कसलेच काम करू नये.
परमेश्वराला सुवासिक हव्य म्हणून होमार्पण करावे ते हे: एक गोर्‍हा, एक मेंढा आणि एकेक वर्षाची नरजातीची सात कोकरे अर्पावीत; ही दोषहीन असावीत;
त्यांबरोबर तेलात मळलेल्या सपिठाचे अन्नार्पण असावे; गोर्‍ह्यामागे तीन दशमांश एफा, मेंढ्यामागे दोन दशमांश एफा,
१०
आणि सात कोकरांपैकी प्रत्येक कोकरामागे एक दशमांश एफा सपीठ अर्पावे;
११
प्रायश्‍चित्ताचे पापार्पण, नित्य होमार्पण व त्याबरोबर त्याचे अन्नार्पण आणि त्यांबरोबरची पेयार्पणे ह्यांखेरीज पापार्पणासाठी एक बकरा अर्पावा.
१२
सातव्या महिन्याच्या पंधराव्या दिवशी तुम्ही पवित्र मेळा भरवावा; त्या दिवशी तुम्ही कसलेही अंगमेहनतीचे काम करू नये, आणि परमेश्वराप्रीत्यर्थ सात दिवस सण पाळावा;
१३
परमेश्वराप्रीत्यर्थ सुवासिक हव्य म्हणून होमार्पण करावे ते हे: तेरा गोर्‍हे, दोन मेंढे आणि एकेक वर्षाची नरजातीची चौदा कोकरे; ही दोषहीन असावीत.
१४
त्यांबरोबर तेलात मळलेल्या सपिठाचे अन्नार्पण असावे; तेरा गोर्‍ह्यांपैकी प्रत्येक गोर्‍ह्यामागे तीन दशमांश एफा, दोन मेढ्यांपैकी प्रत्येक मेंढ्यामागे दोन दशमांश एफा,
१५
आणि चौदा कोकरांपैकी प्रत्येक कोकरामागे एक दशमांश एफा सपीठ अर्पावे;
१६
तसेच पापार्पण म्हणून एक बकरा अर्पावा; नित्य होमार्पण व त्याबरोबरचे पेयार्पण ह्यांखेरीज हे अर्पण करावे.
१७
दुसर्‍या दिवशी बारा गोर्‍हे, दोन मेंढे आणि एकेक वर्षाची नरजातीची चौदा दोषहीन कोकरे अर्पावीत;
१८
त्यांबरोबर गोर्‍ह्यांसाठी, मेंढ्यांसाठी व कोकरांसाठी त्यांच्या-त्यांच्या संख्येप्रमाणे अन्नार्पण व पेयार्पणे विधिपूर्वक करावीत;
१९
नित्य होमार्पण व त्याबरोबरचे अन्नार्पण आणि त्यांबरोबरची पेयार्पणे ह्यांखेरीज पापार्पण म्हणून एक बकरा अर्पावा.
२०
तिसर्‍या दिवशी अकरा गोर्‍हे, दोन मेंढे आणि एकेक वर्षाची नरजातीची चौदा दोषहीन कोकरे अर्पावीत;
२१
त्यांबरोबर गोर्‍ह्यांसाठी, मेंढ्यांसाठी व कोकरांसाठी त्यांच्या-त्यांच्या संख्येप्रमाणे अन्नार्पण व पेयार्पणे विधिपूर्वक करावीत;
२२
नित्य होमार्पण व त्याबरोबरचे अन्नार्पण आणि पेयार्पण ह्यांखेरीज पापार्पण म्हणून एक बकरा अर्पावा.
२३
चौथ्या दिवशी दहा गोर्‍हे, दोन मेंढे आणि एकेक वर्षाची नरजातीची चौदा दोषहीन कोकरे अर्पावीत;
२४
त्यांबरोबर गोर्‍ह्यांसाठी, मेंढ्यांसाठी व कोकरांसाठी त्यांच्या-त्यांच्या संख्येप्रमाणे अन्नार्पण व पेयार्पणे विधिपूर्वक करावीत;
२५
नित्य होमार्पण व त्याबरोबरचे अन्नार्पण आणि पेयार्पण ह्यांखेरीज पापार्पण म्हणून एक बकरा अर्पावा.
२६
पाचव्या दिवशी नऊ गोर्‍हे, दोन मेंढे आणि एकेक वर्षाची नरजातीची चौदा दोषहीन कोकरे अर्पावीत;
२७
त्यांबरोबर गोर्‍ह्यांसाठी, मेंढ्यांसाठी व कोकरांसाठी त्यांच्या-त्यांच्या संख्येप्रमाणे अन्नार्पण व पेयार्पणे विधिपूर्वक करावीत;
२८
नित्य होमार्पण व त्याबरोबरचे अन्नार्पण आणि पेयार्पण ह्यांखेरीज पापार्पण म्हणून एक बकरा अर्पावा.
२९
सहाव्या दिवशी आठ गोर्‍हे, दोन मेंढे आणि एकेक वर्षाची नरजातीची चौदा दोषहीन कोकरे अर्पावीत;
३०
त्यांबरोबर गोर्‍ह्यांसाठी, मेंढ्यांसाठी व कोकरांसाठी त्यांच्या-त्यांच्या संख्येप्रमाणे अन्नार्पण व पेयार्पणे विधिपूर्वक करावीत;
३१
नित्य होमार्पण व त्याबरोबरचे अन्नार्पण आणि पेयार्पणे ह्यांखेरीज पापार्पण म्हणून एक बकरा अर्पावा.
३२
सातव्या दिवशी सात गोर्‍हे, दोन मेंढे आणि एकेक वर्षाची नरजातीची चौदा दोषहीन कोकरे अर्पावीत;
३३
त्यांबरोबर गोर्‍ह्यांसाठी, मेंढ्यांसाठी व कोकरांसाठी त्यांच्या-त्यांच्या संख्येप्रमाणे अन्नार्पण व पेयार्पणे विधिपूर्वक करावीत;
३४
नित्य होमार्पण व त्याबरोबरचे अन्नार्पण आणि पेयार्पण ह्यांखेरीज पापार्पण म्हणून एक बकरा अर्पावा.
३५
आठव्या दिवशी तुम्ही पवित्र मेळ्याचा समारोप करावा; ह्या दिवशी कसलेही अंगमेहनतीचे काम करू नये.
३६
परमेश्वराप्रीत्यर्थ सुवासिक हव्य म्हणून होमार्पण करावे ते असे: एक गोर्‍हा, एक मेंढा व एकेक वर्षाची नरजातीची सात दोषहीन कोकरे;
३७
त्यांबरोबर गोर्‍ह्यासाठी, मेंढ्यासाठी व कोकरांसाठी त्यांच्या-त्यांच्या संख्येप्रमाणे अन्नार्पण व पेयार्पणे विधिपूर्वक करावीत;
३८
नित्य होमार्पण व त्यांबरोबरचे अन्नार्पण आणि पेयार्पण ह्यांखेरीज पापार्पण म्हणून एक बकरा अर्पावा.
३९
तुमचे नवस व स्वखुशीची अर्पणे ह्यांखेरीज नेमलेल्या सणात हे होमबली, अन्नार्पणे, पेयार्पणे आणि शांत्यर्पणे परमेश्वराला अर्पावीत.”
४०
परमेश्वराने मोशेला आज्ञा केली होती त्याप्रमाणे त्याने सर्वकाही इस्राएल लोकांना कळवले.नंबर २९:1
नंबर २९:2
नंबर २९:3
नंबर २९:4
नंबर २९:5
नंबर २९:6
नंबर २९:7
नंबर २९:8
नंबर २९:9
नंबर २९:10
नंबर २९:11
नंबर २९:12
नंबर २९:13
नंबर २९:14
नंबर २९:15
नंबर २९:16
नंबर २९:17
नंबर २९:18
नंबर २९:19
नंबर २९:20
नंबर २९:21
नंबर २९:22
नंबर २९:23
नंबर २९:24
नंबर २९:25
नंबर २९:26
नंबर २९:27
नंबर २९:28
नंबर २९:29
नंबर २९:30
नंबर २९:31
नंबर २९:32
नंबर २९:33
नंबर २९:34
नंबर २९:35
नंबर २९:36
नंबर २९:37
नंबर २९:38
नंबर २९:39
नंबर २९:40


नंबर 1 / नंबर 1
नंबर 2 / नंबर 2
नंबर 3 / नंबर 3
नंबर 4 / नंबर 4
नंबर 5 / नंबर 5
नंबर 6 / नंबर 6
नंबर 7 / नंबर 7
नंबर 8 / नंबर 8
नंबर 9 / नंबर 9
नंबर 10 / नंबर 10
नंबर 11 / नंबर 11
नंबर 12 / नंबर 12
नंबर 13 / नंबर 13
नंबर 14 / नंबर 14
नंबर 15 / नंबर 15
नंबर 16 / नंबर 16
नंबर 17 / नंबर 17
नंबर 18 / नंबर 18
नंबर 19 / नंबर 19
नंबर 20 / नंबर 20
नंबर 21 / नंबर 21
नंबर 22 / नंबर 22
नंबर 23 / नंबर 23
नंबर 24 / नंबर 24
नंबर 25 / नंबर 25
नंबर 26 / नंबर 26
नंबर 27 / नंबर 27
नंबर 28 / नंबर 28
नंबर 29 / नंबर 29
नंबर 30 / नंबर 30
नंबर 31 / नंबर 31
नंबर 32 / नंबर 32
नंबर 33 / नंबर 33
नंबर 34 / नंबर 34
नंबर 35 / नंबर 35
नंबर 36 / नंबर 36