A A A A A
मराठी बायबल 2015

जखऱ्या ९

हद्राख देशाविषयी परमेश्वराची वाणी: ती दिमिष्कास पोचवून तेथे स्थिर होईल; कारण परमेश्वराची नजर मनुष्यजातीकडे व इस्राएलाच्या सर्व वंशांकडे आहे;
त्याच्या सीमेवरल्या हमाथाकडे आणि सोर व सीदोन ह्यांच्याकडेही ती आहे; कारण ती फार शहाणी आहेत.
सोराने आपणासाठी मजबूत दुर्ग बांधला, धुळीप्रमाणे रुप्याचा व रस्त्यावरील चिखलाप्रमाणे सोन्याचा संचय केला.
पाहा, प्रभू त्याची सत्ता काढून घेईल, त्याची तटबंदी समुद्रात टाकील; ते अग्नीने भस्म होईल.
अष्कलोन हे पाहून घाबरेल; गज्जाही हे पाहून वेणा देईल, व एक्रोनही असेच करील, कारण त्याची आशा नष्ट होऊन ते लज्जित होईल; गज्जात राजा नाही असे होईल, अष्कलोनात वस्ती व्हायची नाही.
अश्दोदात जारज (मिश्रवंशीय) वस्ती करतील व मी पलिष्ट्यांचा अभिमान नाहीसा करीन.
मी त्याच्या मुखातले रक्त1 व त्याच्या दातांतले अमंगळ पदार्थ काढून टाकीन; तोही आमच्या देवासाठी शेष राहील; तो यहूदातल्या सरदारासारखा होईल व एक्रोन यबूशासारखा होईल.
कोणी येऊजाऊ नये म्हणून मी सैन्य रोखण्यासाठी माझ्या मंदिराभोवती तळ देईन; जुलूम करणारा पुन्हा त्यांच्यावर चाल करून जाणार नाही; कारण आता मी प्रत्यक्ष आपल्या डोळ्यांनी पाहिले आहे.
सीयोनकन्ये, जोराने आनंदाचा गजर कर; यरुशलेमकन्ये, गजर कर; पाहा, तुझा राजा तुझ्याकडे येत आहे; तो न्यायी व यशस्वी आहे; तो लीन आहे; गाढवावर, गाढवीच्या पिलावर म्हणजे शिंगरावर बसून येत आहे.
१०
एफ्राइमातले रथ, यरुशलेमेतले घोडे मी नष्ट करीन; युद्धधनुष्य तोडून टाकण्यात येईल, तो राष्ट्रांबरोबर शांतीच्या गोष्टी बोलेल; त्याचे आधिपत्य प्रत्येक समुद्रावर व फरात नदापासून ते पृथ्वीच्या दिगंतापर्यंत चालेल.
११
तुझ्याविषयी म्हणशील तर तुझ्याबरोबर केलेल्या कराराच्या रक्तसिंचनामुळे मी तुझ्या बंदिवानांना निर्जल गर्तेतून मुक्त करीन.
१२
आशा धरून राहिलेले बंदिवानहो, दुर्गाकडे परत या; आज मी हे जाहीर करतो की, मी तुला दुप्पट प्रतिफळ देईन.
१३
मी यहूदारूप धनुष्य वाकवून एफ्राइमरूप बाण लावला आहे; हे सीयोने, मी तुझ्या पुत्रांना चेतवीन; हे ग्रीसा,2 त्यांना तुझ्या पुत्रांविरुद्ध चेतवीन; वीराच्या खड्गाप्रमाणे तुला करीन.
१४
त्यांच्यावरती परमेश्वर दृष्टीस पडेल, त्याचे बाण विद्युल्लतेसारखे सुटतील; प्रभू परमेश्वर रणशिंग फुंकील व दक्षिणेकडच्या वावटळीत कूच करील;
१५
सेनाधीश परमेश्वर त्यांचा सांभाळ करील; ते शत्रूंना गिळतील व गोफणगुंडे पायांखाली तुडवतील; ते पितील व द्राक्षारस प्याल्याप्रमाणे गोंगाट करतील; ते यज्ञाच्या कटोर्‍यांसारखे, वेदीच्या कोपर्‍यांसारखे भरून राहतील.
१६
परमेश्वर त्यांचा देव आपल्या लोकांचा कळपासारखा त्या दिवशी बचाव करील; कारण ते त्याच्या देशात मुकुटावरील रत्नांप्रमाणे उंच स्थानी शोभतील.
१७
त्यांची आबादानी केवढी! त्यांचे सौंदर्य केवढे! धान्य तरुणांना आणि नवा द्राक्षारस तरुणींना धष्टपुष्ट करील.
जखऱ्या ९:1
जखऱ्या ९:2
जखऱ्या ९:3
जखऱ्या ९:4
जखऱ्या ९:5
जखऱ्या ९:6
जखऱ्या ९:7
जखऱ्या ९:8
जखऱ्या ९:9
जखऱ्या ९:10
जखऱ्या ९:11
जखऱ्या ९:12
जखऱ्या ९:13
जखऱ्या ९:14
जखऱ्या ९:15
जखऱ्या ९:16
जखऱ्या ९:17
जखऱ्या 1 / जखऱ् 1
जखऱ्या 2 / जखऱ् 2
जखऱ्या 3 / जखऱ् 3
जखऱ्या 4 / जखऱ् 4
जखऱ्या 5 / जखऱ् 5
जखऱ्या 6 / जखऱ् 6
जखऱ्या 7 / जखऱ् 7
जखऱ्या 8 / जखऱ् 8
जखऱ्या 9 / जखऱ् 9
जखऱ्या 10 / जखऱ् 10
जखऱ्या 11 / जखऱ् 11
जखऱ्या 12 / जखऱ् 12
जखऱ्या 13 / जखऱ् 13
जखऱ्या 14 / जखऱ् 14