Instagram
English
A A A A A
मराठी बायबल 2015
यशया ११
इशायाच्या बुंध्याला धुमारा फुटेल; त्याच्या मुळांतून फुटलेली शाखा फळ देईल;
परमेश्वराचा आत्मा, सुज्ञानाचा व समंजस-पणाचा आत्मा, सुसंकल्पाचा व सामर्थ्याचा आत्मा, परमेश्वराच्या ज्ञानाचा व भयाचा आत्मा त्याच्यावर राहील.
परमेश्वराचे भय त्याला सुगंधमय होईल. तो डोळ्यांनी पाहील तेवढ्यावरूनच न्याय करणार नाही. कानांनी ऐकेल तेवढ्यावरूनच तो निर्णय करणार नाही;
तर तो दुबळ्यांचा न्याय यथार्थतेने करील, आणि पृथ्वीवरील दीनांच्या वादाचा यथार्थ निर्णय करील; तो आपल्या मुखरूप वेत्राने पृथ्वीला ताडन करील, आपल्या मुखाच्या फुंकराने दुर्जनांचा संहार थकरील.
नीतिमत्ता त्याचे वेष्टन व सत्यता त्याचा कमरबंद होईल.
लांडगा कोकराजवळ राहील, चित्ता करडाजवळ बसेल, वासरू, तरुण सिंह व पुष्ट बैल एकत्र राहतील; त्यांना लहान मूल वळील.
गाय व अस्वल एकत्र चरतील; त्यांचे बच्चे एकत्र बसतील; सिंह बैलाप्रमाणे कडबा खाईल.
तान्हे बाळ नागाच्या बिळाजवळ खेळेल, थानतुटे मूल फुरशाच्या बुबुळाला हात लावील.
माझ्या सगळ्या पवित्र डोंगरावर ती उपद्रव देणार नाहीत व नासधूस करणार नाहीत; कारण सागर जसा जलपूर्ण आहे तशी परमेश्वराच्या ज्ञानाने पृथ्वी परिपूर्ण होईल.
१०
त्या दिवशी असे होईल की राष्ट्रांसाठी ध्वजवत उभारलेल्या इशायाच्या धुमार्‍याला राष्ट्रे शरण येतील; त्याचे निवासस्थान गौरवयुक्त होईल.
११
त्या दिवशी असे होईल की अश्शूर, मिसर, पथ्रोस, कूश, एलाम, शिनार, हमाथ व समुद्रतीरींचे प्रदेश येथून प्रभू आपल्या लोकांचा अवशेष आपल्या हाताने खरेदी करून दुसर्‍यांदा सोडवील.
१२
तो राष्ट्रांसाठी निशाण उभारील, व पृथ्वीच्या चार्‍ही दिशांकडून इस्राएलातल्या घालवून दिलेल्यांना एकत्र करील व यहूदातल्या परागंदा झालेल्यांना गोळा करील.
१३
एफ्राइमाचा मत्सर नाहीसा होईल, यहूदाचे वैरी उच्छेद पावतील, एफ्राईम यहूदाचा हेवा करणार नाही व यहूदा एफ्राइमाशी विरोध करणार नाही.
१४
ते पश्‍चिमेकडे पलिष्ट्यांच्या खांद्यावर (खालाटीवर) झडप घालतील; ते एकत्र होऊन पूर्वदेशीयांना लुटतील; अदोम व मवाब ह्यांना हस्तगत करतील; आणि अम्मोनी त्यांना वश होतील.
१५
परमेश्वर मिसरी समुद्राची खाडी नष्ट करील; तो आपला उष्ण श्वास सोडून आपला हात नदावर (फरातावर) परजील; त्यावर प्रहार करून त्याचे सात फाटे करील; त्यांवरून लोकांना जोडे घालून जाता येईलसे करील.
१६
मिसर देशातून निघण्याच्या वेळी इस्राएलास जसा मार्ग झाला तसा त्याच्या अवशिष्ट लोकांना अश्शूरातून निघून जाण्यास हमरस्ता होईल.
यशया ११:1
यशया ११:2
यशया ११:3
यशया ११:4
यशया ११:5
यशया ११:6
यशया ११:7
यशया ११:8
यशया ११:9
यशया ११:10
यशया ११:11
यशया ११:12
यशया ११:13
यशया ११:14
यशया ११:15
यशया ११:16
यशया 1 / यशया 1
यशया 2 / यशया 2
यशया 3 / यशया 3
यशया 4 / यशया 4
यशया 5 / यशया 5
यशया 6 / यशया 6
यशया 7 / यशया 7
यशया 8 / यशया 8
यशया 9 / यशया 9
यशया 10 / यशया 10
यशया 11 / यशया 11
यशया 12 / यशया 12
यशया 13 / यशया 13
यशया 14 / यशया 14
यशया 15 / यशया 15
यशया 16 / यशया 16
यशया 17 / यशया 17
यशया 18 / यशया 18
यशया 19 / यशया 19
यशया 20 / यशया 20
यशया 21 / यशया 21
यशया 22 / यशया 22
यशया 23 / यशया 23
यशया 24 / यशया 24
यशया 25 / यशया 25
यशया 26 / यशया 26
यशया 27 / यशया 27
यशया 28 / यशया 28
यशया 29 / यशया 29
यशया 30 / यशया 30
यशया 31 / यशया 31
यशया 32 / यशया 32
यशया 33 / यशया 33
यशया 34 / यशया 34
यशया 35 / यशया 35
यशया 36 / यशया 36
यशया 37 / यशया 37
यशया 38 / यशया 38
यशया 39 / यशया 39
यशया 40 / यशया 40
यशया 41 / यशया 41
यशया 42 / यशया 42
यशया 43 / यशया 43
यशया 44 / यशया 44
यशया 45 / यशया 45
यशया 46 / यशया 46
यशया 47 / यशया 47
यशया 48 / यशया 48
यशया 49 / यशया 49
यशया 50 / यशया 50
यशया 51 / यशया 51
यशया 52 / यशया 52
यशया 53 / यशया 53
यशया 54 / यशया 54
यशया 55 / यशया 55
यशया 56 / यशया 56
यशया 57 / यशया 57
यशया 58 / Jes 58
यशया 59 / Jes 59
यशया 60 / Jes 60
यशया 61 / Jes 61
यशया 62 / Jes 62
यशया 63 / Jes 63
यशया 64 / Jes 64
यशया 65 / Jes 65
यशया 66 / Jes 66