A A A A A
मराठी बायबल 2015

निर्गम २५

परमेश्वर मोशेला म्हणाला:
इस्राएल लोकांना असे सांग की त्यांनी माझ्यासाठी अर्पण आणावे; ज्या कोणाची मनापासून अर्पण करण्याची इच्छा असेल त्या प्रत्येकापासून माझ्यासाठी अर्पण स्वीकारावे.
ज्या वस्तूंची अर्पणे त्यांच्यापासून स्वीकारायची त्या ह्या: सोने, चांदी, पितळ;
निळ्या, जांभळ्या आणि किरमिजी रंगाचे सूत व तलम सणाचे कापड, बकर्‍यांचे केस;
लाल रंग दिलेली मेंढ्यांची कातडी, तहशाची1 कातडी, बाभळीचे लाकूड;
दिव्यांसाठी तेल, अभिषेकाच्या तेलासाठी आणि सुगंधी धूपासाठी मसाले;
एफोद2 व ऊरपट ह्यांत जडवण्यासाठी गोमेद मणी आणि इतर रत्ने.
मी त्यांच्यामध्ये निवास करावा म्हणून त्यांनी माझ्यासाठी एक पवित्रस्थान तयार करावे.
निवासमंडपाचा नमुना व त्यातील सगळ्या साहित्याचा नमुना तुला दाखवतो त्या सगळ्यांप्रमाणे तुम्ही ते तयार करावे.
१०
बाभळीच्या लाकडाचा एक कोश बनवावा; त्याची लांबी अडीच हात, रुंदी दीड हात व उंची दीड हात असावी.
११
तो आतूनबाहेरून शुद्ध सोन्याने मढवावा आणि कोशावर सभोवती सोन्याचा कंगोरा करावा;
१२
त्याच्या चार्‍ही पायांना लावण्यासाठी सोन्याच्या चार कड्या ओतून एका बाजूला दोन व दुसर्‍या बाजूला दोन अशा लावाव्यात.
१३
आणि बाभळीच्या लाकडाचे दांडे करून तेही सोन्याने मढवावेत.
१४
तो कोश उचलण्यासाठी हे दांडे त्याच्या दोहो बाजूंच्या कड्यात घालावेत.
१५
हे दांडे कोशाच्या कड्यातच राहावेत; त्यातून ते काढू नयेत.
१६
आणि जो साक्षपट मी तुला देईन तोही त्या कोशात ठेवावा.
१७
तू शुद्ध सोन्याचे एक दयासन1 बनवावेस; त्याची लांबी अडीच हात व रुंदी दीड हात असावी;
१८
आणि सोन्याचे दोन करूब2 दयासनाच्या दोन्ही टोकांसाठी कर; ते घडीव कामाचे असावेत.
१९
एक करूब एका टोकासाठी व दुसरा करूब दुसर्‍या टोकासाठी बनवावा; हे करूब दयासनाशी अखंड ठेवून दोन्ही टोकांना बनवावेत.
२०
त्या करूबांचे पंख असे पसरलेले असावेत की त्यांनी ते दयासन झाकले जावे आणि त्यांची तोंडे समोरासमोर असून त्यांची दृष्टी दयासनाकडे लागलेली असावी.
२१
दयासन कोशावर लावावे आणि जो साक्षपट मी तुला देईन तो त्या कोशात ठेवावा.
२२
तेथे तुला मी भेटत जाईन; आणि इस्राएल लोकांसाठी ज्या काही गोष्टीसंबंधाने मी तुला आज्ञा देणार आहे, त्या सर्वांविषयी मी दयासनावरून त्या साक्षपटाच्या कोशावरील दोन्ही करूबांमधून तुझ्याशी बोलत जाईन.
२३
तसेच बाभळीच्या लाकडाचे एक मेज बनव; त्याची लांबी दोन हात, रूंदी एक हात व उंची दीड हात असावी.
२४
ते शुद्ध सोन्याने मढवून त्याच्या सभोवती सोन्याचा कंगोरा करावा,
२५
आणि त्याच्यासाठी चार बोटे रुंदीची एक पाळ करून तिच्या सभोवती सोन्याचा कंगोरा करावा.
२६
सोन्याच्या चार कड्या करून त्याच्या चार्‍ही पायांवरच्या चार कोपर्‍यांना त्या असाव्यात.
२७
ह्या कड्या पाळीच्या लगत असाव्यात. मेज उचलण्यासाठी त्यात दांडे घालावेत.
२८
मेज उचलण्याचे हे दांडे बाभळीच्या लाकडाचे करून सोन्याने मढवावेत;
२९
त्यावरची तबके, धूपपात्रे, सुरया आणि पेयार्पणे ओतण्याकरता वाट्या बनव; ही शुद्ध सोन्याची बनवावीत.
३०
आणि मेजावर माझ्यापुढे समक्षतेची भाकर नित्य ठेवावी.
३१
आणि शुद्ध सोन्याचा एक दीपवृक्ष तू बनवावास; हा दीपवृक्ष घडीव कामाचा असावा; त्याची बैठक, त्याचा दांडा, त्याच्या वाट्या, त्याची बोंडे व त्याची फुले ही सर्व एकाच अखंड तुकड्याची असावीत;
३२
आणि ह्या दीपवृक्षाला सहा शाखा असाव्यात; त्याच्या एका बाजूला तीन शाखा व दुसर्‍या बाजूला तीन शाखा असाव्यात;
३३
प्रत्येक शाखेला बदामाच्या फुलांसारख्या तीन-तीन वाट्या बोंडाफुलांसह असाव्यात, दुसर्‍या बाजूच्या त्याच्या जोडीच्या प्रत्येक शाखेलाही बदामाच्या फुलांसारख्या तीन-तीन वाट्या बोंडाफुलांसह असाव्यात; दीपवृक्षामधून निघालेल्या सहा शाखांची रचना अशीच असावी;
३४
आणि दीपवृक्षाच्या दांड्याला बदामाच्या फुलां-सारख्या बोंडाफुलांसह चार वाट्या असाव्यात;
३५
आणि दीपवृक्षामधून निघणार्‍या सहा शाखांपैकी दोन-दोन शाखा आणि त्यांच्याखाली असलेले एकेक बोंड ही एकाच अखंड तुकड्याची असावीत.
३६
त्याची बोंडे व त्याच्या शाखा ही सर्व एकाच अखंड तुकड्याची असावीत, तो सबंध दीपवृक्ष शुद्ध सोन्याचा एकच घडीव तुकडा असावा.
३७
आणि त्याच्यासाठी सात दिवे करून दीपवृक्षाच्या पुढच्या बाजूला त्यांचा प्रकाश पडेल अशा रीतीने त्याच्यावर ठेवावेत.
३८
त्याचे चिमटे आणि त्याच्या ताटल्या ही सर्व शुद्ध सोन्याची असावीत.
३९
ह्या सर्व उपकरणांसहित हा दीपवृक्ष एक किक्कार3 शुद्ध सोन्याचा करावा.
४०
पर्वतावर तुला दाखवलेल्या नमुन्यांप्रमाणे ह्या सर्व वस्तू बनवण्याकडे तू लक्ष दे.
निर्गम २५:1
निर्गम २५:2
निर्गम २५:3
निर्गम २५:4
निर्गम २५:5
निर्गम २५:6
निर्गम २५:7
निर्गम २५:8
निर्गम २५:9
निर्गम २५:10
निर्गम २५:11
निर्गम २५:12
निर्गम २५:13
निर्गम २५:14
निर्गम २५:15
निर्गम २५:16
निर्गम २५:17
निर्गम २५:18
निर्गम २५:19
निर्गम २५:20
निर्गम २५:21
निर्गम २५:22
निर्गम २५:23
निर्गम २५:24
निर्गम २५:25
निर्गम २५:26
निर्गम २५:27
निर्गम २५:28
निर्गम २५:29
निर्गम २५:30
निर्गम २५:31
निर्गम २५:32
निर्गम २५:33
निर्गम २५:34
निर्गम २५:35
निर्गम २५:36
निर्गम २५:37
निर्गम २५:38
निर्गम २५:39
निर्गम २५:40
निर्गम 1 / निर्गम 1
निर्गम 2 / निर्गम 2
निर्गम 3 / निर्गम 3
निर्गम 4 / निर्गम 4
निर्गम 5 / निर्गम 5
निर्गम 6 / निर्गम 6
निर्गम 7 / निर्गम 7
निर्गम 8 / निर्गम 8
निर्गम 9 / निर्गम 9
निर्गम 10 / निर्गम 10
निर्गम 11 / निर्गम 11
निर्गम 12 / निर्गम 12
निर्गम 13 / निर्गम 13
निर्गम 14 / निर्गम 14
निर्गम 15 / निर्गम 15
निर्गम 16 / निर्गम 16
निर्गम 17 / निर्गम 17
निर्गम 18 / निर्गम 18
निर्गम 19 / निर्गम 19
निर्गम 20 / निर्गम 20
निर्गम 21 / निर्गम 21
निर्गम 22 / निर्गम 22
निर्गम 23 / निर्गम 23
निर्गम 24 / निर्गम 24
निर्गम 25 / निर्गम 25
निर्गम 26 / निर्गम 26
निर्गम 27 / निर्गम 27
निर्गम 28 / निर्गम 28
निर्गम 29 / निर्गम 29
निर्गम 30 / निर्गम 30
निर्गम 31 / निर्गम 31
निर्गम 32 / निर्गम 32
निर्गम 33 / निर्गम 33
निर्गम 34 / निर्गम 34
निर्गम 35 / निर्गम 35
निर्गम 36 / निर्गम 36
निर्गम 37 / निर्गम 37
निर्गम 38 / निर्गम 38
निर्गम 39 / निर्गम 39
निर्गम 40 / निर्गम 40