A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

स्तोत्र ८मुख्य गवयासाठी; गित्ती चालीवर गायचे दाविदाचे स्तोत्र. हे परमेश्वरा, आमच्या प्रभो, सर्व पृथ्वीवर तुझे नाव किती थोर आहे! तू आपले वैभव आकाशभर पसरले आहेस.
तू बाळके व तान्हुली ह्यांच्या मुखाने सामर्थ्य स्थापित केले आहे; तुला विरोधी आहेत म्हणून आणि वैरी व सूड घेणारा ह्यांना कुंठित करावे म्हणून तू असे केले आहेस.
आकाश जे तुझे अंगुलीकार्य, व त्यात तू नेमलेले चंद्र व तारे ह्यांच्याकडे पाहावे तर ―
मर्त्य मनुष्य तो काय की तू त्याची आठवण करावी? मानव तो काय की तू त्याला दर्शन द्यावे?
तू त्याला देवापेक्षा1 किंचित कमी असे केले आहेस; त्याला गौरव व थोरवी ह्यांनी मुकुटमंडित केले आहेस.
तू त्याला आपल्या हातच्या कृत्यांवरचे प्रभुत्व दिले आहेस, तू सर्वकाही त्याच्या पायांखाली ठेवले आहेस.
शेरडेमेंढरे, गुरेढोरे ही सारी, तसेच वनपशू;
आकाशातील पाखरे, समुद्रातील मासे व जलात संचार करणारे सर्व प्राणी.
हे परमेश्वरा, आमच्या प्रभो, सर्व पृथ्वीवर तुझे नाव किती थोर आहे!स्तोत्र ८:1

स्तोत्र ८:2

स्तोत्र ८:3

स्तोत्र ८:4

स्तोत्र ८:5

स्तोत्र ८:6

स्तोत्र ८:7

स्तोत्र ८:8

स्तोत्र ८:9स्तोत्र 1 / स्तोत्र 1

स्तोत्र 2 / स्तोत्र 2

स्तोत्र 3 / स्तोत्र 3

स्तोत्र 4 / स्तोत्र 4

स्तोत्र 5 / स्तोत्र 5

स्तोत्र 6 / स्तोत्र 6

स्तोत्र 7 / स्तोत्र 7

स्तोत्र 8 / स्तोत्र 8

स्तोत्र 9 / स्तोत्र 9

स्तोत्र 10 / स्तोत्र 10

स्तोत्र 11 / स्तोत्र 11

स्तोत्र 12 / स्तोत्र 12

स्तोत्र 13 / स्तोत्र 13

स्तोत्र 14 / स्तोत्र 14

स्तोत्र 15 / स्तोत्र 15

स्तोत्र 16 / स्तोत्र 16

स्तोत्र 17 / स्तोत्र 17

स्तोत्र 18 / स्तोत्र 18

स्तोत्र 19 / स्तोत्र 19

स्तोत्र 20 / स्तोत्र 20

स्तोत्र 21 / स्तोत्र 21

स्तोत्र 22 / स्तोत्र 22

स्तोत्र 23 / स्तोत्र 23

स्तोत्र 24 / स्तोत्र 24

स्तोत्र 25 / स्तोत्र 25

स्तोत्र 26 / स्तोत्र 26

स्तोत्र 27 / स्तोत्र 27

स्तोत्र 28 / स्तोत्र 28

स्तोत्र 29 / स्तोत्र 29

स्तोत्र 30 / स्तोत्र 30

स्तोत्र 31 / स्तोत्र 31

स्तोत्र 32 / स्तोत्र 32

स्तोत्र 33 / स्तोत्र 33

स्तोत्र 34 / स्तोत्र 34

स्तोत्र 35 / स्तोत्र 35

स्तोत्र 36 / स्तोत्र 36

स्तोत्र 37 / स्तोत्र 37

स्तोत्र 38 / स्तोत्र 38

स्तोत्र 39 / स्तोत्र 39

स्तोत्र 40 / स्तोत्र 40

स्तोत्र 41 / स्तोत्र 41

स्तोत्र 42 / स्तोत्र 42

स्तोत्र 43 / स्तोत्र 43

स्तोत्र 44 / स्तोत्र 44

स्तोत्र 45 / स्तोत्र 45

स्तोत्र 46 / स्तोत्र 46

स्तोत्र 47 / स्तोत्र 47

स्तोत्र 48 / स्तोत्र 48

स्तोत्र 49 / स्तोत्र 49

स्तोत्र 50 / स्तोत्र 50

स्तोत्र 51 / स्तोत्र 51

स्तोत्र 52 / स्तोत्र 52

स्तोत्र 53 / स्तोत्र 53

स्तोत्र 54 / स्तोत्र 54

स्तोत्र 55 / स्तोत्र 55

स्तोत्र 56 / स्तोत्र 56

स्तोत्र 57 / स्तोत्र 57

स्तोत्र 58 / स्तोत्र 58

स्तोत्र 59 / स्तोत्र 59

स्तोत्र 60 / स्तोत्र 60

स्तोत्र 61 / स्तोत्र 61

स्तोत्र 62 / स्तोत्र 62

स्तोत्र 63 / स्तोत्र 63

स्तोत्र 64 / स्तोत्र 64

स्तोत्र 65 / स्तोत्र 65

स्तोत्र 66 / स्तोत्र 66

स्तोत्र 67 / स्तोत्र 67

स्तोत्र 68 / स्तोत्र 68

स्तोत्र 69 / स्तोत्र 69

स्तोत्र 70 / स्तोत्र 70

स्तोत्र 71 / स्तोत्र 71

स्तोत्र 72 / स्तोत्र 72

स्तोत्र 73 / स्तोत्र 73

स्तोत्र 74 / स्तोत्र 74

स्तोत्र 75 / स्तोत्र 75

स्तोत्र 76 / स्तोत्र 76

स्तोत्र 77 / स्तोत्र 77

स्तोत्र 78 / स्तोत्र 78

स्तोत्र 79 / स्तोत्र 79

स्तोत्र 80 / स्तोत्र 80

स्तोत्र 81 / स्तोत्र 81

स्तोत्र 82 / स्तोत्र 82

स्तोत्र 83 / स्तोत्र 83

स्तोत्र 84 / स्तोत्र 84

स्तोत्र 85 / स्तोत्र 85

स्तोत्र 86 / स्तोत्र 86

स्तोत्र 87 / स्तोत्र 87

स्तोत्र 88 / स्तोत्र 88

स्तोत्र 89 / स्तोत्र 89

स्तोत्र 90 / स्तोत्र 90

स्तोत्र 91 / स्तोत्र 91

स्तोत्र 92 / स्तोत्र 92

स्तोत्र 93 / स्तोत्र 93

स्तोत्र 94 / स्तोत्र 94

स्तोत्र 95 / स्तोत्र 95

स्तोत्र 96 / स्तोत्र 96

स्तोत्र 97 / स्तोत्र 97

स्तोत्र 98 / स्तोत्र 98

स्तोत्र 99 / स्तोत्र 99

स्तोत्र 100 / स्तोत्र 100

स्तोत्र 101 / स्तोत्र 101

स्तोत्र 102 / स्तोत्र 102

स्तोत्र 103 / स्तोत्र 103

स्तोत्र 104 / स्तोत्र 104

स्तोत्र 105 / स्तोत्र 105

स्तोत्र 106 / स्तोत्र 106

स्तोत्र 107 / स्तोत्र 107

स्तोत्र 108 / स्तोत्र 108

स्तोत्र 109 / स्तोत्र 109

स्तोत्र 110 / स्तोत्र 110

स्तोत्र 111 / स्तोत्र 111

स्तोत्र 112 / स्तोत्र 112

स्तोत्र 113 / स्तोत्र 113

स्तोत्र 114 / स्तोत्र 114

स्तोत्र 115 / स्तोत्र 115

स्तोत्र 116 / स्तोत्र 116

स्तोत्र 117 / स्तोत्र 117

स्तोत्र 118 / स्तोत्र 118

स्तोत्र 119 / स्तोत्र 119

स्तोत्र 120 / स्तोत्र 120

स्तोत्र 121 / स्तोत्र 121

स्तोत्र 122 / स्तोत्र 122

स्तोत्र 123 / स्तोत्र 123

स्तोत्र 124 / स्तोत्र 124

स्तोत्र 125 / स्तोत्र 125

स्तोत्र 126 / स्तोत्र 126

स्तोत्र 127 / स्तोत्र 127

स्तोत्र 128 / स्तोत्र 128

स्तोत्र 129 / स्तोत्र 129

स्तोत्र 130 / स्तोत्र 130

स्तोत्र 131 / स्तोत्र 131

स्तोत्र 132 / स्तोत्र 132

स्तोत्र 133 / स्तोत्र 133

स्तोत्र 134 / स्तोत्र 134

स्तोत्र 135 / स्तोत्र 135

स्तोत्र 136 / स्तोत्र 136

स्तोत्र 137 / स्तोत्र 137

स्तोत्र 138 / स्तोत्र 138

स्तोत्र 139 / स्तोत्र 139

स्तोत्र 140 / स्तोत्र 140

स्तोत्र 141 / स्तोत्र 141

स्तोत्र 142 / स्तोत्र 142

स्तोत्र 143 / स्तोत्र 143

स्तोत्र 144 / स्तोत्र 144

स्तोत्र 145 / स्तोत्र 145

स्तोत्र 146 / स्तोत्र 146

स्तोत्र 147 / स्तोत्र 147

स्तोत्र 148 / स्तोत्र 148

स्तोत्र 149 / स्तोत्र 149

स्तोत्र 150 / स्तोत्र 150