A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

स्तोत्र ४६1
मुख्य गवयासाठी; कोरहाच्या मुलांचे टिपेच्या सुराने गायचे गीत. देव आमचा आश्रय व आमचे सामर्थ्य आहे; तो संकटसमयी साहाय्य करण्यास सदा सिद्ध असतो.
2
म्हणून पृथ्वी उलथीपालथी झाली, पर्वत कोसळून सागरतळी बुडाले,
3
सागराच्या लाटा गर्जून उसळल्या, त्यांच्या उचंबळण्याने पर्वत हालले तरी आम्ही भिणार नाही. (सेला)
4
जिचे प्रवाह देवाच्या नगरीला, परात्पराच्या परमपवित्र निवासस्थानाला आनंदमय करतात अशी एक नदी आहे.
5
त्या नगरीच्या ठायी देव आहे; ती ढळावयाची नाही; प्रभात होताच देव तिला साहाय्य करील.
6
राष्ट्रे खवळली, राज्ये डळमळली; त्याने गर्जना केली तो पृथ्वी विरघळून गेली.
7
सेनाधीश परमेश्वर आमच्याबरोबर आहे. याकोबाचा देव आमचा आश्रय आहे. (सेला)
8
या, परमेश्वराची कृत्ये पाहा, त्याने पृथ्वीची कशी नासधूस केली आहे.
9
तो दिगंतापर्यंत लढाया बंद करतो; तो धनुष्य मोडतो, भाला तोडून टाकतो; रथ अग्नीत जाळून टाकतो.
10
“शांत व्हा आणि लक्षात ठेवा की मीच देव आहे, राष्ट्रांमध्ये माझा महिमा वाढेल, पृथ्वीभर माझा महिमा वाढेल.”
11
सेनाधीश परमेश्वर आमच्याबरोबर आहे; याकोबाचा देव आमचा आश्रय आहे. (सेला)स्तोत्र ४६:1
स्तोत्र ४६:2
स्तोत्र ४६:3
स्तोत्र ४६:4
स्तोत्र ४६:5
स्तोत्र ४६:6
स्तोत्र ४६:7
स्तोत्र ४६:8
स्तोत्र ४६:9
स्तोत्र ४६:10
स्तोत्र ४६:11


स्तोत्र 1 / Map 1
स्तोत्र 2 / Map 2
स्तोत्र 3 / Map 3
स्तोत्र 4 / Map 4
स्तोत्र 5 / Map 5
स्तोत्र 6 / Map 6
स्तोत्र 7 / Map 7
स्तोत्र 8 / Map 8
स्तोत्र 9 / Map 9
स्तोत्र 10 / Map 10
स्तोत्र 11 / Map 11
स्तोत्र 12 / Map 12
स्तोत्र 13 / Map 13
स्तोत्र 14 / Map 14
स्तोत्र 15 / Map 15
स्तोत्र 16 / Map 16
स्तोत्र 17 / Map 17
स्तोत्र 18 / Map 18
स्तोत्र 19 / Map 19
स्तोत्र 20 / Map 20
स्तोत्र 21 / Map 21
स्तोत्र 22 / Map 22
स्तोत्र 23 / Map 23
स्तोत्र 24 / Map 24
स्तोत्र 25 / Map 25
स्तोत्र 26 / Map 26
स्तोत्र 27 / Map 27
स्तोत्र 28 / Map 28
स्तोत्र 29 / Map 29
स्तोत्र 30 / Map 30
स्तोत्र 31 / Map 31
स्तोत्र 32 / Map 32
स्तोत्र 33 / Map 33
स्तोत्र 34 / Map 34
स्तोत्र 35 / Map 35
स्तोत्र 36 / Map 36
स्तोत्र 37 / Map 37
स्तोत्र 38 / Map 38
स्तोत्र 39 / Map 39
स्तोत्र 40 / Map 40
स्तोत्र 41 / Map 41
स्तोत्र 42 / Map 42
स्तोत्र 43 / Map 43
स्तोत्र 44 / Map 44
स्तोत्र 45 / Map 45
स्तोत्र 46 / Map 46
स्तोत्र 47 / Map 47
स्तोत्र 48 / Map 48
स्तोत्र 49 / Map 49
स्तोत्र 50 / Map 50
स्तोत्र 51 / Map 51
स्तोत्र 52 / Map 52
स्तोत्र 53 / Map 53
स्तोत्र 54 / Map 54
स्तोत्र 55 / Map 55
स्तोत्र 56 / Map 56
स्तोत्र 57 / Map 57
स्तोत्र 58 / Map 58
स्तोत्र 59 / Map 59
स्तोत्र 60 / Map 60
स्तोत्र 61 / Map 61
स्तोत्र 62 / Map 62
स्तोत्र 63 / Map 63
स्तोत्र 64 / Map 64
स्तोत्र 65 / Map 65
स्तोत्र 66 / Map 66
स्तोत्र 67 / Map 67
स्तोत्र 68 / Map 68
स्तोत्र 69 / Map 69
स्तोत्र 70 / Map 70
स्तोत्र 71 / Map 71
स्तोत्र 72 / Map 72
स्तोत्र 73 / Map 73
स्तोत्र 74 / Map 74
स्तोत्र 75 / Map 75
स्तोत्र 76 / Map 76
स्तोत्र 77 / Map 77
स्तोत्र 78 / Map 78
स्तोत्र 79 / Map 79
स्तोत्र 80 / Map 80
स्तोत्र 81 / Map 81
स्तोत्र 82 / Map 82
स्तोत्र 83 / Map 83
स्तोत्र 84 / Map 84
स्तोत्र 85 / Map 85
स्तोत्र 86 / Map 86
स्तोत्र 87 / Map 87
स्तोत्र 88 / Map 88
स्तोत्र 89 / Map 89
स्तोत्र 90 / Map 90
स्तोत्र 91 / Map 91
स्तोत्र 92 / Map 92
स्तोत्र 93 / Map 93
स्तोत्र 94 / Map 94
स्तोत्र 95 / Map 95
स्तोत्र 96 / Map 96
स्तोत्र 97 / Map 97
स्तोत्र 98 / Map 98
स्तोत्र 99 / Map 99
स्तोत्र 100 / Map 100
स्तोत्र 101 / Map 101
स्तोत्र 102 / Map 102
स्तोत्र 103 / Map 103
स्तोत्र 104 / Map 104
स्तोत्र 105 / Map 105
स्तोत्र 106 / Map 106
स्तोत्र 107 / Map 107
स्तोत्र 108 / Map 108
स्तोत्र 109 / Map 109
स्तोत्र 110 / Map 110
स्तोत्र 111 / Map 111
स्तोत्र 112 / Map 112
स्तोत्र 113 / Map 113
स्तोत्र 114 / Map 114
स्तोत्र 115 / Map 115
स्तोत्र 116 / Map 116
स्तोत्र 117 / Map 117
स्तोत्र 118 / Map 118
स्तोत्र 119 / Map 119
स्तोत्र 120 / Map 120
स्तोत्र 121 / Map 121
स्तोत्र 122 / Map 122
स्तोत्र 123 / Map 123
स्तोत्र 124 / Map 124
स्तोत्र 125 / Map 125
स्तोत्र 126 / Map 126
स्तोत्र 127 / Map 127
स्तोत्र 128 / Map 128
स्तोत्र 129 / Map 129
स्तोत्र 130 / Map 130
स्तोत्र 131 / Map 131
स्तोत्र 132 / Map 132
स्तोत्र 133 / Map 133
स्तोत्र 134 / Map 134
स्तोत्र 135 / Map 135
स्तोत्र 136 / Map 136
स्तोत्र 137 / Map 137
स्तोत्र 138 / Map 138
स्तोत्र 139 / Map 139
स्तोत्र 140 / Map 140
स्तोत्र 141 / Map 141
स्तोत्र 142 / Map 142
स्तोत्र 143 / Map 143
स्तोत्र 144 / Map 144
स्तोत्र 145 / Map 145
स्तोत्र 146 / Map 146
स्तोत्र 147 / Map 147
स्तोत्र 148 / Map 148
स्तोत्र 149 / Map 149
स्तोत्र 150 / Map 150