A A A A A
मराठी बायबल 2015

स्तोत्र ३१मुख्य गवयासाठी; दाविदाचे स्तोत्र. हे परमेश्वरा, मी तुझा आश्रय धरला आहे; मला कधी लज्जित होऊ देऊ नकोस; तू आपल्या न्यायाने मला मुक्त कर,
माझ्याकडे आपला कान लाव; मला सत्वर सोडव; तू माझा प्रबल दुर्ग हो; माझ्या बचावासाठी आश्रयस्थान हो.
कारण माझा दुर्ग व माझा गड तूच आहेस; तू आपल्या नावासाठी मला हाती धरून चालव.
त्यांनी माझ्यासाठी गुप्तपणे पसरलेल्या जाळ्यातून तू मला ओढून काढ, कारण तू माझा आश्रय आहेस.
तुझ्या हाती मी आपला आत्मा सोपवतो; हे परमेश्वरा, सत्यस्वरूप देवा, तू माझा उद्धार केला आहेस.
निरर्थक मूर्तीला भजणार्‍यांचा मी द्वेष करतो; माझा भाव तर परमेश्वरावर आहे.
मी तुझ्या वात्सल्यामुळे उल्लास व हर्ष पावेन; कारण तू माझी दैन्यावस्था पाहिली आहेस; माझ्या जिवावरील संकटे तुला अवगत आहेत.
तू मला वैर्‍याच्या कोंडीत सापडू दिले नाहीस; माझे पाय तू प्रशस्त स्थळी स्थिर केलेस.
हे परमेश्वरा, माझ्यावर कृपा कर, कारण मी संकटात आहे; माझे नेत्र, माझा जीव, माझे शरीर ही दुःखाने क्षीण झाली आहेत.
१०
कारण माझे आयुष्य शोकात, माझी वर्षे उसासे टाकण्यात गेली आहेत; माझ्या दुष्टाईने माझी शक्ती क्षीण झाली आहे, माझी हाडे जीर्ण झाली आहेत.
११
माझ्या सर्व शत्रूंमुळे माझी निंदानालस्ती होत आहे; माझ्या शेजार्‍यापाजार्‍यांत माझी फार निर्भर्त्सना होत आहे; माझ्या ओळखीपाळखीच्या लोकांना माझे भय वाटत आहे; मला रस्त्यात पाहून लोक पळून जातात.
१२
स्मरणातून गेलेल्या मृतासारखा माझा विसर पडला आहे. फुटक्या भांड्यासारखा मी झालो आहे.
१३
कारण पुष्कळांच्या तोंडून माझी बेअब्रू झालेली मी ऐकली आहे; पाहावे तिकडे भयच भय! माझ्याविरुद्ध मनसुबा करून त्यांनी माझा जीव घेण्याची योजना केली.
१४
हे परमेश्वरा, मी तर तुझ्यावर भाव ठेवला आहे; मी म्हणतो, “तूच माझा देव आहेस.”
१५
माझे दिवस तुझ्या हाती आहेत; माझ्या वैर्‍यांच्या हातातून, माझ्या पाठीस लागणार्‍यांपासून मला सोडव.
१६
तू आपल्या सेवकावर आपला मुखप्रकाश पाड; तू आपल्या वात्सल्याने मला तार.
१७
हे परमेश्वरा, मला लज्जित होऊ देऊ नकोस; कारण मी तुझा धावा केला आहे; दुर्जन लज्जित होवोत, ते अधोलोकात निःशब्द राहोत.
१८
नीतिमानाविरुद्ध गर्वाने, तिरस्काराने व उद्दामपणाने बोलणार्‍यांची वाचा बंद पडो.
१९
तुझे चांगुलपण किती थोर आहे! तुझे भय धरणार्‍यांकरता तू ते साठवून ठेवले आहेस, तुझा आश्रय करणार्‍यांसाठी मनुष्यमात्रांदेखत तू ते सिद्ध केले आहेस.
२०
तू आपल्या समक्षतेच्या गुप्त स्थळी मनुष्यांच्या कारस्थानांपासून त्यांना लपवतोस; शब्दकलहापासून त्यांना आपल्या मंडपात सुरक्षित ठेवतोस.
२१
परमेश्वर धन्यवादित असो; कारण वेढा पडलेल्या शहरात सापडल्यासारखा मी झालो असता त्याने अद्भुत रीतीने आपले वात्सल्य मला दाखवले.
२२
मी तर अधीर होऊन म्हणालो, “मी तुझ्या दृष्टीपुढून दूर झालो आहे;” तरी मी तुझा धावा केला तेव्हा तू माझ्या विनवणीचा शब्द ऐकलास.
२३
अहो परमेश्वराचे सर्व भक्तहो, तुम्ही त्याच्यावर प्रेम करा; परमेश्वर विश्वास ठेवणार्‍यांचे रक्षण करतो; गर्विष्ठांचे पुरेपूर पारिपत्य करतो.
२४
अहो परमेश्वराची आशा धरणारे, तुम्ही सर्व हिम्मत बांधा; तुमचे मन धीर धरो.स्तोत्र ३१:1

स्तोत्र ३१:2

स्तोत्र ३१:3

स्तोत्र ३१:4

स्तोत्र ३१:5

स्तोत्र ३१:6

स्तोत्र ३१:7

स्तोत्र ३१:8

स्तोत्र ३१:9

स्तोत्र ३१:10

स्तोत्र ३१:11

स्तोत्र ३१:12

स्तोत्र ३१:13

स्तोत्र ३१:14

स्तोत्र ३१:15

स्तोत्र ३१:16

स्तोत्र ३१:17

स्तोत्र ३१:18

स्तोत्र ३१:19

स्तोत्र ३१:20

स्तोत्र ३१:21

स्तोत्र ३१:22

स्तोत्र ३१:23

स्तोत्र ३१:24स्तोत्र 1 / स्तोत्र 1

स्तोत्र 2 / स्तोत्र 2

स्तोत्र 3 / स्तोत्र 3

स्तोत्र 4 / स्तोत्र 4

स्तोत्र 5 / स्तोत्र 5

स्तोत्र 6 / स्तोत्र 6

स्तोत्र 7 / स्तोत्र 7

स्तोत्र 8 / स्तोत्र 8

स्तोत्र 9 / स्तोत्र 9

स्तोत्र 10 / स्तोत्र 10

स्तोत्र 11 / स्तोत्र 11

स्तोत्र 12 / स्तोत्र 12

स्तोत्र 13 / स्तोत्र 13

स्तोत्र 14 / स्तोत्र 14

स्तोत्र 15 / स्तोत्र 15

स्तोत्र 16 / स्तोत्र 16

स्तोत्र 17 / स्तोत्र 17

स्तोत्र 18 / स्तोत्र 18

स्तोत्र 19 / स्तोत्र 19

स्तोत्र 20 / स्तोत्र 20

स्तोत्र 21 / स्तोत्र 21

स्तोत्र 22 / स्तोत्र 22

स्तोत्र 23 / स्तोत्र 23

स्तोत्र 24 / स्तोत्र 24

स्तोत्र 25 / स्तोत्र 25

स्तोत्र 26 / स्तोत्र 26

स्तोत्र 27 / स्तोत्र 27

स्तोत्र 28 / स्तोत्र 28

स्तोत्र 29 / स्तोत्र 29

स्तोत्र 30 / स्तोत्र 30

स्तोत्र 31 / स्तोत्र 31

स्तोत्र 32 / स्तोत्र 32

स्तोत्र 33 / स्तोत्र 33

स्तोत्र 34 / स्तोत्र 34

स्तोत्र 35 / स्तोत्र 35

स्तोत्र 36 / स्तोत्र 36

स्तोत्र 37 / स्तोत्र 37

स्तोत्र 38 / स्तोत्र 38

स्तोत्र 39 / स्तोत्र 39

स्तोत्र 40 / स्तोत्र 40

स्तोत्र 41 / स्तोत्र 41

स्तोत्र 42 / स्तोत्र 42

स्तोत्र 43 / स्तोत्र 43

स्तोत्र 44 / स्तोत्र 44

स्तोत्र 45 / स्तोत्र 45

स्तोत्र 46 / स्तोत्र 46

स्तोत्र 47 / स्तोत्र 47

स्तोत्र 48 / स्तोत्र 48

स्तोत्र 49 / स्तोत्र 49

स्तोत्र 50 / स्तोत्र 50

स्तोत्र 51 / स्तोत्र 51

स्तोत्र 52 / स्तोत्र 52

स्तोत्र 53 / स्तोत्र 53

स्तोत्र 54 / स्तोत्र 54

स्तोत्र 55 / स्तोत्र 55

स्तोत्र 56 / स्तोत्र 56

स्तोत्र 57 / स्तोत्र 57

स्तोत्र 58 / स्तोत्र 58

स्तोत्र 59 / स्तोत्र 59

स्तोत्र 60 / स्तोत्र 60

स्तोत्र 61 / स्तोत्र 61

स्तोत्र 62 / स्तोत्र 62

स्तोत्र 63 / स्तोत्र 63

स्तोत्र 64 / स्तोत्र 64

स्तोत्र 65 / स्तोत्र 65

स्तोत्र 66 / स्तोत्र 66

स्तोत्र 67 / स्तोत्र 67

स्तोत्र 68 / स्तोत्र 68

स्तोत्र 69 / स्तोत्र 69

स्तोत्र 70 / स्तोत्र 70

स्तोत्र 71 / स्तोत्र 71

स्तोत्र 72 / स्तोत्र 72

स्तोत्र 73 / स्तोत्र 73

स्तोत्र 74 / स्तोत्र 74

स्तोत्र 75 / स्तोत्र 75

स्तोत्र 76 / स्तोत्र 76

स्तोत्र 77 / स्तोत्र 77

स्तोत्र 78 / स्तोत्र 78

स्तोत्र 79 / स्तोत्र 79

स्तोत्र 80 / स्तोत्र 80

स्तोत्र 81 / स्तोत्र 81

स्तोत्र 82 / स्तोत्र 82

स्तोत्र 83 / स्तोत्र 83

स्तोत्र 84 / स्तोत्र 84

स्तोत्र 85 / स्तोत्र 85

स्तोत्र 86 / स्तोत्र 86

स्तोत्र 87 / स्तोत्र 87

स्तोत्र 88 / स्तोत्र 88

स्तोत्र 89 / स्तोत्र 89

स्तोत्र 90 / स्तोत्र 90

स्तोत्र 91 / स्तोत्र 91

स्तोत्र 92 / स्तोत्र 92

स्तोत्र 93 / स्तोत्र 93

स्तोत्र 94 / स्तोत्र 94

स्तोत्र 95 / स्तोत्र 95

स्तोत्र 96 / स्तोत्र 96

स्तोत्र 97 / स्तोत्र 97

स्तोत्र 98 / स्तोत्र 98

स्तोत्र 99 / स्तोत्र 99

स्तोत्र 100 / स्तोत्र 100

स्तोत्र 101 / स्तोत्र 101

स्तोत्र 102 / स्तोत्र 102

स्तोत्र 103 / स्तोत्र 103

स्तोत्र 104 / स्तोत्र 104

स्तोत्र 105 / स्तोत्र 105

स्तोत्र 106 / स्तोत्र 106

स्तोत्र 107 / स्तोत्र 107

स्तोत्र 108 / स्तोत्र 108

स्तोत्र 109 / स्तोत्र 109

स्तोत्र 110 / स्तोत्र 110

स्तोत्र 111 / स्तोत्र 111

स्तोत्र 112 / स्तोत्र 112

स्तोत्र 113 / स्तोत्र 113

स्तोत्र 114 / स्तोत्र 114

स्तोत्र 115 / स्तोत्र 115

स्तोत्र 116 / स्तोत्र 116

स्तोत्र 117 / स्तोत्र 117

स्तोत्र 118 / स्तोत्र 118

स्तोत्र 119 / स्तोत्र 119

स्तोत्र 120 / स्तोत्र 120

स्तोत्र 121 / स्तोत्र 121

स्तोत्र 122 / स्तोत्र 122

स्तोत्र 123 / स्तोत्र 123

स्तोत्र 124 / स्तोत्र 124

स्तोत्र 125 / स्तोत्र 125

स्तोत्र 126 / स्तोत्र 126

स्तोत्र 127 / स्तोत्र 127

स्तोत्र 128 / स्तोत्र 128

स्तोत्र 129 / स्तोत्र 129

स्तोत्र 130 / स्तोत्र 130

स्तोत्र 131 / स्तोत्र 131

स्तोत्र 132 / स्तोत्र 132

स्तोत्र 133 / स्तोत्र 133

स्तोत्र 134 / स्तोत्र 134

स्तोत्र 135 / स्तोत्र 135

स्तोत्र 136 / स्तोत्र 136

स्तोत्र 137 / स्तोत्र 137

स्तोत्र 138 / स्तोत्र 138

स्तोत्र 139 / स्तोत्र 139

स्तोत्र 140 / स्तोत्र 140

स्तोत्र 141 / स्तोत्र 141

स्तोत्र 142 / स्तोत्र 142

स्तोत्र 143 / स्तोत्र 143

स्तोत्र 144 / स्तोत्र 144

स्तोत्र 145 / स्तोत्र 145

स्तोत्र 146 / स्तोत्र 146

स्तोत्र 147 / स्तोत्र 147

स्तोत्र 148 / स्तोत्र 148

स्तोत्र 149 / स्तोत्र 149

स्तोत्र 150 / स्तोत्र 150