A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

स्तोत्र १०८दाविदाचे संगीतस्तोत्र. हे देवा, माझे मन स्थिर आहे; मी गाईन, मी जिवेभावे स्तोत्र गाईन.
हे सतारी, हे वीणे, जागृत व्हा; मी प्रभातेला जागे करीन.
हे परमेश्वरा, लोकांमध्ये मी तुझे उपकारस्मरण करीन; राष्ट्रांमध्ये तुझी स्तोत्रे गाईन.
कारण तुझी दया आकाशाहून उंच आहे, व तुझे सत्य गगनापर्यंत आहे.
हे देवा, आकाशाहून तू उन्नत हो; तुझा गौरव सर्व पृथ्वीभर होवो.
तुझ्या प्रिय जनांनी मुक्त व्हावे म्हणून तू आपल्या उजव्या हाताने त्यांचे तारण कर आणि आमचे ऐक.
देव आपल्या पवित्रतेला अनुसरून म्हणाला, “मी उल्लास पावेन; मी शखेम विभागीन व सुक्कोथाचे खोरे मोजून देईन;
गिलाद माझा आहे व मनश्शे माझा आहे; एफ्राईम माझे शिरस्त्राण आहे; यहूदा माझे राजवेत्र आहे.
मवाब माझे स्नानाचे गंगाळ आहे; अदोमावर मी आपले पायतण फेकीन; पलेशेथाविषयी मी जयघोष करीन.”
१०
मला तटबंदीच्या नगरात कोण घेऊन जाईल? अदोमात मला कोण नेईल?
११
हे देवा, तू आमचा त्याग केलास ना? हे देवा, तू आमच्या सैन्याबरोबर चालत नाहीस.
१२
शत्रूंपासून तू आमची सुटका कर; कारण मनुष्याचे साहाय्य केवळ व्यर्थ आहे.
१३
देवाच्या साहाय्याने आम्ही पराक्रम करू; तोच आमच्या शत्रूंना तुडवून टाकील.स्तोत्र १०८:1
स्तोत्र १०८:2
स्तोत्र १०८:3
स्तोत्र १०८:4
स्तोत्र १०८:5
स्तोत्र १०८:6
स्तोत्र १०८:7
स्तोत्र १०८:8
स्तोत्र १०८:9
स्तोत्र १०८:10
स्तोत्र १०८:11
स्तोत्र १०८:12
स्तोत्र १०८:13


स्तोत्र 1 / स्तोत्र 1
स्तोत्र 2 / स्तोत्र 2
स्तोत्र 3 / स्तोत्र 3
स्तोत्र 4 / स्तोत्र 4
स्तोत्र 5 / स्तोत्र 5
स्तोत्र 6 / स्तोत्र 6
स्तोत्र 7 / स्तोत्र 7
स्तोत्र 8 / स्तोत्र 8
स्तोत्र 9 / स्तोत्र 9
स्तोत्र 10 / स्तोत्र 10
स्तोत्र 11 / स्तोत्र 11
स्तोत्र 12 / स्तोत्र 12
स्तोत्र 13 / स्तोत्र 13
स्तोत्र 14 / स्तोत्र 14
स्तोत्र 15 / स्तोत्र 15
स्तोत्र 16 / स्तोत्र 16
स्तोत्र 17 / स्तोत्र 17
स्तोत्र 18 / स्तोत्र 18
स्तोत्र 19 / स्तोत्र 19
स्तोत्र 20 / स्तोत्र 20
स्तोत्र 21 / स्तोत्र 21
स्तोत्र 22 / स्तोत्र 22
स्तोत्र 23 / स्तोत्र 23
स्तोत्र 24 / स्तोत्र 24
स्तोत्र 25 / स्तोत्र 25
स्तोत्र 26 / स्तोत्र 26
स्तोत्र 27 / स्तोत्र 27
स्तोत्र 28 / स्तोत्र 28
स्तोत्र 29 / स्तोत्र 29
स्तोत्र 30 / स्तोत्र 30
स्तोत्र 31 / स्तोत्र 31
स्तोत्र 32 / स्तोत्र 32
स्तोत्र 33 / स्तोत्र 33
स्तोत्र 34 / स्तोत्र 34
स्तोत्र 35 / स्तोत्र 35
स्तोत्र 36 / स्तोत्र 36
स्तोत्र 37 / स्तोत्र 37
स्तोत्र 38 / स्तोत्र 38
स्तोत्र 39 / स्तोत्र 39
स्तोत्र 40 / स्तोत्र 40
स्तोत्र 41 / स्तोत्र 41
स्तोत्र 42 / स्तोत्र 42
स्तोत्र 43 / स्तोत्र 43
स्तोत्र 44 / स्तोत्र 44
स्तोत्र 45 / स्तोत्र 45
स्तोत्र 46 / स्तोत्र 46
स्तोत्र 47 / स्तोत्र 47
स्तोत्र 48 / स्तोत्र 48
स्तोत्र 49 / स्तोत्र 49
स्तोत्र 50 / स्तोत्र 50
स्तोत्र 51 / स्तोत्र 51
स्तोत्र 52 / Lipe 52
स्तोत्र 53 / Lipe 53
स्तोत्र 54 / Lipe 54
स्तोत्र 55 / Lipe 55
स्तोत्र 56 / Lipe 56
स्तोत्र 57 / Lipe 57
स्तोत्र 58 / Lipe 58
स्तोत्र 59 / Lipe 59
स्तोत्र 60 / Lipe 60
स्तोत्र 61 / Lipe 61
स्तोत्र 62 / Lipe 62
स्तोत्र 63 / Lipe 63
स्तोत्र 64 / Lipe 64
स्तोत्र 65 / Lipe 65
स्तोत्र 66 / Lipe 66
स्तोत्र 67 / Lipe 67
स्तोत्र 68 / Lipe 68
स्तोत्र 69 / Lipe 69
स्तोत्र 70 / Lipe 70
स्तोत्र 71 / Lipe 71
स्तोत्र 72 / Lipe 72
स्तोत्र 73 / Lipe 73
स्तोत्र 74 / Lipe 74
स्तोत्र 75 / Lipe 75
स्तोत्र 76 / Lipe 76
स्तोत्र 77 / Lipe 77
स्तोत्र 78 / Lipe 78
स्तोत्र 79 / Lipe 79
स्तोत्र 80 / Lipe 80
स्तोत्र 81 / Lipe 81
स्तोत्र 82 / Lipe 82
स्तोत्र 83 / Lipe 83
स्तोत्र 84 / Lipe 84
स्तोत्र 85 / Lipe 85
स्तोत्र 86 / Lipe 86
स्तोत्र 87 / Lipe 87
स्तोत्र 88 / Lipe 88
स्तोत्र 89 / Lipe 89
स्तोत्र 90 / Lipe 90
स्तोत्र 91 / Lipe 91
स्तोत्र 92 / Lipe 92
स्तोत्र 93 / Lipe 93
स्तोत्र 94 / Lipe 94
स्तोत्र 95 / Lipe 95
स्तोत्र 96 / Lipe 96
स्तोत्र 97 / Lipe 97
स्तोत्र 98 / Lipe 98
स्तोत्र 99 / Lipe 99
स्तोत्र 100 / Lipe 100
स्तोत्र 101 / Lipe 101
स्तोत्र 102 / Lipe 102
स्तोत्र 103 / Lipe 103
स्तोत्र 104 / Lipe 104
स्तोत्र 105 / Lipe 105
स्तोत्र 106 / Lipe 106
स्तोत्र 107 / Lipe 107
स्तोत्र 108 / Lipe 108
स्तोत्र 109 / Lipe 109
स्तोत्र 110 / Lipe 110
स्तोत्र 111 / Lipe 111
स्तोत्र 112 / Lipe 112
स्तोत्र 113 / Lipe 113
स्तोत्र 114 / Lipe 114
स्तोत्र 115 / Lipe 115
स्तोत्र 116 / Lipe 116
स्तोत्र 117 / Lipe 117
स्तोत्र 118 / Lipe 118
स्तोत्र 119 / Lipe 119
स्तोत्र 120 / Lipe 120
स्तोत्र 121 / Lipe 121
स्तोत्र 122 / Lipe 122
स्तोत्र 123 / Lipe 123
स्तोत्र 124 / Lipe 124
स्तोत्र 125 / Lipe 125
स्तोत्र 126 / Lipe 126
स्तोत्र 127 / Lipe 127
स्तोत्र 128 / Lipe 128
स्तोत्र 129 / Lipe 129
स्तोत्र 130 / Lipe 130
स्तोत्र 131 / Lipe 131
स्तोत्र 132 / Lipe 132
स्तोत्र 133 / Lipe 133
स्तोत्र 134 / Lipe 134
स्तोत्र 135 / Lipe 135
स्तोत्र 136 / Lipe 136
स्तोत्र 137 / Lipe 137
स्तोत्र 138 / Lipe 138
स्तोत्र 139 / Lipe 139
स्तोत्र 140 / Lipe 140
स्तोत्र 141 / Lipe 141
स्तोत्र 142 / Lipe 142
स्तोत्र 143 / Lipe 143
स्तोत्र 144 / Lipe 144
स्तोत्र 145 / Lipe 145
स्तोत्र 146 / Lipe 146
स्तोत्र 147 / Lipe 147
स्तोत्र 148 / Lipe 148
स्तोत्र 149 / Lipe 149
स्तोत्र 150 / Lipe 150