A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

जॉब ४२मग ईयोब परमेश्वराला म्हणाला,
“तुला सर्वकाही करता येते; तुझ्या कोणत्याही योजनेला प्रतिबंध होणे नाही, असे मला कळून आले आहे.
अज्ञानाने दिव्य संकेतावर अंधकार पाडणारा असा हा कोण? तो मी. ह्यास्तव मला समजत नाही ते मी बोललो, ते माझ्या आटोक्याबाहेरचे अद्भुत आहे, ते मला कळले नाही.
आता ऐक; मी बोलतो! मी तुला विचारतो, तू मला बोध कर,
मी तुझ्याविषयी कर्णोपकर्णी ऐकले होते. आता तर प्रत्यक्ष डोळ्यांनी मी तुला पाहत आहे;
म्हणून मी माघार घेऊन धूळराखेत बसून पश्‍चात्ताप करीत आहे.”
परमेश्वराचे ईयोबाबरोबर हे बोलणे झाल्यावर तो अलीफज तेमानीला म्हणाला, “तुझ्यावर आणि तुझ्या दोन्ही मित्रांवर मी संतप्त झालो आहे, कारण माझ्याविषयी माझा सेवक ईयोब जसे यथार्थ बोलला, तसे तुम्ही बोलला नाही.
तर आता तुम्ही सात बैल व सात एडके घेऊन माझा सेवक ईयोब ह्याच्याकडे जा व आपल्यासाठी होमबली अर्पण करा; मग माझा सेवक ईयोब तुमच्यासाठी प्रार्थना करील; कारण मी त्याच्यावरच अनुग्रह करीन; म्हणजे मग माझा सेवक ईयोब जसे माझ्याविषयी यथार्थ बोलला तसे तुम्ही बोलला नाही, ह्या तुमच्या मूर्खपणाचे फळ तुम्हांला मिळणार नाही.”
हे ऐकून अलीफज तेमानी, बिल्दद शूही व सोफर नामाथी ह्यांनी जाऊन परमेश्वराच्या आज्ञेप्रमाणे केले; आणि परमेश्वराने ईयोबावर अनुग्रह केला.
१०
ईयोबाने आपल्या मित्रांसाठी प्रार्थना केली तेव्हा परमेश्वराने ईयोबाच्या दुःखाचा परिहार केला; पूर्वी ईयोबाची मालमत्ता होती तिच्या दुप्पट परमेश्वराने त्याला दिली.
११
मग त्याचे सर्व बंधू व भगिनी आणि पूर्वीचे त्याच्या ओळखीचे सर्व लोक त्याच्याकडे आले, आणि त्यांनी त्याच्या घरी त्याच्या पंक्तीला बसून भोजन केले; आणि परमेश्वराने त्याच्यावर जी विपत्ती आणली होती तिच्याविषयी दुःख प्रदर्शित करून त्यांनी त्याचे समाधान केले; प्रत्येकाने त्याला एक कसीटा1 व एक सोन्याची अंगठी दिली.
१२
परमेश्वराने ईयोबाचे उत्तरवय पूर्ववयाहून अधिक सुखसंपन्न केले; चौदा हजार मेंढरे, सहा हजार उंट, बैलांच्या हजार जोड्या आणि हजार गाढवी इतक्यांचा तो धनी झाला.
१३
त्याला आणखी सात पुत्र व तीन कन्या झाल्या.
१४
एका कन्येचे नाव यमीमा, दुसरीचे नाव कसीया व तिसरीचे केरेनहप्पूक अशी त्यांची नावे त्याने ठेवली.
१५
ईयोबाच्या कन्यांइतक्या सुंदर स्त्रिया सगळ्या देशात नव्हत्या; त्यांच्या बापाने त्यांना त्यांच्या भावांप्रमाणेच वतन वाटून दिले.
१६
त्यानंतर ईयोब एकशे चाळीस वर्षे जगला; आणि त्याने चार पिढ्यांपर्यंत आपले पुत्रपौत्र पाहिले.
१७
नंतर ईयोब वृद्ध व पुर्‍या वयाचा होऊन मरण पावला.जॉब ४२:1
जॉब ४२:2
जॉब ४२:3
जॉब ४२:4
जॉब ४२:5
जॉब ४२:6
जॉब ४२:7
जॉब ४२:8
जॉब ४२:9
जॉब ४२:10
जॉब ४२:11
जॉब ४२:12
जॉब ४२:13
जॉब ४२:14
जॉब ४२:15
जॉब ४२:16
जॉब ४२:17


जॉब 1 / जॉब 1
जॉब 2 / जॉब 2
जॉब 3 / जॉब 3
जॉब 4 / जॉब 4
जॉब 5 / जॉब 5
जॉब 6 / जॉब 6
जॉब 7 / जॉब 7
जॉब 8 / जॉब 8
जॉब 9 / जॉब 9
जॉब 10 / जॉब 10
जॉब 11 / जॉब 11
जॉब 12 / जॉब 12
जॉब 13 / जॉब 13
जॉब 14 / जॉब 14
जॉब 15 / जॉब 15
जॉब 16 / जॉब 16
जॉब 17 / जॉब 17
जॉब 18 / जॉब 18
जॉब 19 / जॉब 19
जॉब 20 / जॉब 20
जॉब 21 / जॉब 21
जॉब 22 / जॉब 22
जॉब 23 / जॉब 23
जॉब 24 / जॉब 24
जॉब 25 / जॉब 25
जॉब 26 / जॉब 26
जॉब 27 / जॉब 27
जॉब 28 / जॉब 28
जॉब 29 / जॉब 29
जॉब 30 / जॉब 30
जॉब 31 / जॉब 31
जॉब 32 / जॉब 32
जॉब 33 / जॉब 33
जॉब 34 / जॉब 34
जॉब 35 / जॉब 35
जॉब 36 / जॉब 36
जॉब 37 / जॉब 37
जॉब 38 / जॉब 38
जॉब 39 / जॉब 39
जॉब 40 / जॉब 40
जॉब 41 / जॉब 41
जॉब 42 / जॉब 42