A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

जॉब १८मग बिल्दद शूही म्हणाला,
“तुम्ही कोठवर शब्द शोधून योजत बसाल? तुम्ही समज घ्या, मग आम्ही बोलू.
तुमच्या हिशोबी आम्ही पशू का ठरलो? तुमच्या दृष्टीने आम्ही अशुद्ध का झालो?
अरे क्रोधाने स्वतःस फाडून टाकणार्‍या, तुझ्यामुळे पृथ्वी ओस पडेल काय? खडक आपल्या ठिकाणचा ढळेल काय?
तरी दुष्टाचा दीप मालवेल, त्याच्या अग्नीची ज्वाला झळकणार नाही.
त्याच्या डेर्‍यातला प्रकाशाचा अंधकार होईल, त्याचा लामणदिवा विझून जाईल.
त्याच्या जोराच्या ढांगा संकोच पावतील, त्याचीच युक्ती त्याचा निःपात करील.
तो आपल्या पायांनी जाळ्यात अडकतो, तो पाशात पाऊल टाकत आहे.
त्याची टाच सापळ्यात अडकते; पाश त्याला धरून ठेवतो.
१०
त्याच्यासाठी पाश जमिनीत गुप्त ठेवला आहे; त्याच्या मार्गात सापळा ठेवला आहे.
११
त्याला दहशत चोहोकडून घाबरे करते; ती त्याचा पिच्छा पुरवते.
१२
त्याची शक्ती क्षुधिताप्रमाणे क्षीण होईल; तो केव्हा पडेल ह्याची अरिष्ट वाट पाहत आहे.
१३
ते त्याच्या शरीराचे अवयव तोडून खाईल; मृत्यूचा ज्येष्ठ पुत्र त्याचे अवयव ग्रासील.
१४
ज्या डेर्‍याचा तो भरवसा धरी त्यातून त्याला ओढून काढतील; त्याला भयाच्या राजापुढे हजर करतील.
१५
जे त्याचे नव्हत ते त्याच्या डेर्‍यात वास करतील त्याच्या वसतिस्थानांवर गंधक उधळतील.
१६
खालून त्याचे मूळ सुकेल, व वरून त्याची डाहळी छाटतील.
१७
देशातून त्याची आठवण बुजेल, व पेठेत त्याचे नाव राहणार नाही.
१८
ते त्याला प्रकाशातून अंधकारात लोटतील, त्याला जगातून पळवतील.
१९
त्याच्या लोकांत त्याचे कोणी पुत्रपौत्र आढळणार नाहीत; त्याच्या बिर्‍हाडात कोणी उरणार नाही.
२०
त्याचा दुर्दिन पाहून पश्‍चिमेकडे राहणारे चकित होतील, पूर्वेकडे राहणारे कंपित होतील.
२१
कुटिलाच्या निवासांचे निःसंशय असेच होणार; देवाला न ओळखणार्‍याच्या स्थानाचे असेच होणार.”जॉब १८:1
जॉब १८:2
जॉब १८:3
जॉब १८:4
जॉब १८:5
जॉब १८:6
जॉब १८:7
जॉब १८:8
जॉब १८:9
जॉब १८:10
जॉब १८:11
जॉब १८:12
जॉब १८:13
जॉब १८:14
जॉब १८:15
जॉब १८:16
जॉब १८:17
जॉब १८:18
जॉब १८:19
जॉब १८:20
जॉब १८:21


जॉब 1 / जॉब 1
जॉब 2 / जॉब 2
जॉब 3 / जॉब 3
जॉब 4 / जॉब 4
जॉब 5 / जॉब 5
जॉब 6 / जॉब 6
जॉब 7 / जॉब 7
जॉब 8 / जॉब 8
जॉब 9 / जॉब 9
जॉब 10 / जॉब 10
जॉब 11 / जॉब 11
जॉब 12 / जॉब 12
जॉब 13 / जॉब 13
जॉब 14 / जॉब 14
जॉब 15 / जॉब 15
जॉब 16 / जॉब 16
जॉब 17 / जॉब 17
जॉब 18 / जॉब 18
जॉब 19 / जॉब 19
जॉब 20 / जॉब 20
जॉब 21 / जॉब 21
जॉब 22 / जॉब 22
जॉब 23 / जॉब 23
जॉब 24 / जॉब 24
जॉब 25 / जॉब 25
जॉब 26 / जॉब 26
जॉब 27 / जॉब 27
जॉब 28 / जॉब 28
जॉब 29 / जॉब 29
जॉब 30 / जॉब 30
जॉब 31 / जॉब 31
जॉब 32 / जॉब 32
जॉब 33 / जॉब 33
जॉब 34 / जॉब 34
जॉब 35 / जॉब 35
जॉब 36 / जॉब 36
जॉब 37 / जॉब 37
जॉब 38 / जॉब 38
जॉब 39 / जॉब 39
जॉब 40 / जॉब 40
जॉब 41 / जॉब 41
जॉब 42 / जॉब 42