A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

१ इतिहास ९ह्या प्रकारे सर्व इस्राएल लोकांची त्यांच्या-त्यांच्या वंशांप्रमाणे गणती झाली; त्यांच्या वंशावळ्या इस्राएलाच्या राजांच्या बखरीत नमूद केल्या आहेत; यहूदी लोकांनी पाप केल्यामुळे त्यांना पाडाव करून बाबेल देशात नेले.
जे प्रथम आपल्या वतनाच्या नगरात राहण्यास आले ते इस्राएल, याजक, लेवी व नथीनीम हे होते.
यहूदी, बन्यामिनी, एफ्राइमी व मनश्शे ह्यांच्यापैकी जे यरुशलेमेत राहण्यास आले ते हे:
ऊथय बिन अम्मीहूद बिन अम्री बिन इम्री बिन बानी; हा बानी, पेरेस बिन यहूदा ह्याच्या वंशातला होता.
शिलोन्यांपैकी ज्येष्ठ पुत्र असाया व त्याचे पुत्र.
जेरहाच्या पुत्रांतला यऊवेल व त्याचे सहाशे नव्वद भाऊबंद.
बन्यामिनाच्या वंशातील हे: सल्लू बिन मशुल्लाम बिन होदव्या, बिन हस्सनुवा;
इबनया बिन यहोराम, एला बिन उज्जी, बिन मिख्री आणि मशुल्लाम बिन शफाट्या बिन रगुवेल, बिन इबनीया,
आणि त्यांच्या-त्यांच्या कुळांप्रमाणे त्यांचे भाऊबंद नऊशे छप्पन्न होते. हे सर्व पुरुष आपापल्या पितृकुळांप्रमाणे आपापल्या घराण्याचे प्रमुख होते.
१०
याजकांपैकी यदया, यहोयारीब व याखीन;
११
आणि अजर्‍या बिन हिल्कीया, बिन मशुल्लाम, बिन सादोक, बिन मरायोथ, बिन अहीटूब; हा देवाच्या मंदिराचा शास्ता होता;
१२
अदाया बिन यहोराम, बिन पशहूर, बिन मल्कीया आणि मसय बिन अदीएल, बिन यहजेरा, बिन मशुल्लाम बिन मशील्लेमीथ, बिन इम्मेर;
१३
आणखी त्यांचे भाऊबंद, त्यांच्या पितृकुळांचे प्रमुख एक हजार सातशे साठ होते. परमेश्वराच्या मंदिराची सेवा करण्याच्या कामी हे पुरुष फार वाकबगार होते.
१४
लेव्यांपैकी शमाया बिन हश्शूब, बिन अज्रीकाम, बिन हशब्या हे मरारी कुळातले होते;
१५
आणि बक्बकार, हेरेश, गालाल, आणि मत्तन्या बिन मीखा, बिन जिख्री, बिन आसाफ;
१६
आणि ओबद्या बिन शमाया, बिन गालाल, बिन यदूथून; आणि बरेख्या बिन आसा, बिन एलकाना; हा नटोफाथी ह्यांच्या वस्तीत राहत असे.
१७
द्वारपाळांपैकी हे: शल्लूम, अक्कूब, तल्मोन, अहीमान, व त्यांचे भाऊबंद; शल्लूम हा त्यांचा प्रमुख होता;
१८
हे ह्या काळपर्यंत पूर्वेस राजाच्या देवडीवर देवडीवाल्यांचे काम करीत असत; लेव्यांच्या छावणीचे द्वारपाळ हेच होते.
१९
आणि शल्लूम बिन कोरे, बिन एब्यासाफ, बिन कोरह, आणि त्यांच्या पितृकुळातील त्यांचे भाऊबंद जे कोरही त्यांची उपासनेच्या कामावर नेमणूक असून ते दर्शनमंडपाचे द्वारपाळ असत; त्यांचे वाडवडील परमेश्वराच्या छावणीवरील कामदार असून द्वारपाळ असत.
२०
पूर्वीच्या काळी फिनहास बिन एलाजार हा त्यांचा सरदार असे; परमेश्वर त्यांच्याबरोबर असे.
२१
जखर्‍या बिन मशेलेम्या हा दर्शनमंडपाचा द्वारपाळ होता.
२२
सर्व द्वारपाळांच्या कामासाठी दोनशे बारा लोक निवडले होते. त्यांना दावीद व शमुवेल द्रष्टा ह्यांनी ह्या कामगिरीवर नेमले होते. त्यांच्या-त्यांच्या गावी त्यांच्या वंशावळीत त्यांना नमूद केले होते.
२३
ते व त्यांचे वंशज परमेश्वराच्या मंदिराच्या म्हणजे दर्शनमंडपाच्या द्वारपाळाचे काम पाळीपाळीने पाहत असत.
२४
द्वारपाळ पूर्व, पश्‍चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चारही दिशांना असत.
२५
त्यांचे भाऊबंद जे खेड्यापाड्यांत राहत असत ते सात-सात दिवसांनी पाळीपाळीने त्यांच्याकडे येत;
२६
चारही मुख्य द्वारपाळ लेवी असून त्यांच्याकडे हे काम सोपवले होते; त्यांना देवाच्या मंदिराच्या कोठड्या व भांडारे ह्यांवर नेमले होते.
२७
देवाच्या मंदिराचे रक्षण त्यांच्याकडे सोपवले असल्यामुळे ते त्याच्या आसपास रात्रीचे राहत, आणि दररोज सकाळी मंदिर उघडण्याचे काम त्यांचे होते.
२८
उपासनेसंबंधीची पात्रे त्यांच्यापैकी काही जणांच्या ताब्यात असत; ती पात्रे ते एकेक मोजून आत ठेवत व एकेक मोजून बाहेर काढत.
२९
त्यांच्यापैकी काही जणांकडे सामान-सुमान, पवित्रस्थानातील सर्व पात्रे, सपीठ, द्राक्षारस, तेल, ऊद व सुगंधी द्रव्ये ह्यांची व्यवस्था असे.
३०
याजकपुत्रांपैकी काही जण गांध्यांचे काम करीत.
३१
तव्यावर ज्या वस्तू भाजण्यात येत त्यांवर देखरेख करण्यासाठी लेव्यांपैकी मत्तिथ्या ह्याला नेमले होते, हा शल्लूम कोरहीचा ज्येष्ठ पुत्र.
३२
कहाथी कुळातील त्यांच्या कित्येक भाऊबंदांची नेमणूक समर्पित भाकरीसंबंधीच्या कामावर झाली होती; ते प्रत्येक शब्बाथ दिवशी त्या तयार करीत.
३३
वर सांगितलेले गायक लेव्यांच्या पितृकुळातले प्रमुख होते; ते कोठड्यांत राहत; त्यांना इतर काही काम नसे; ते रात्रंदिवस आपल्या कामात गुंतलेले असत.
३४
हे त्यांच्या-त्यांच्या पिढ्यांतले, लेव्यांच्या पितृ-कुळातले प्रमुख पुरुष होत; ते यरुशलेमेत राहत.
३५
गिबोनात गिबोनाचा बाप यहीएल राहत होता, ह्याच्या बायकोचे नाव माका;
३६
आणि त्यांचे पुत्र: ज्येष्ठ अब्दोन, सूर, कीश, बाल, नेर, नादाब,
३७
गदोर, अह्यो, जखर्‍या व मिकलोथ.
३८
मिकलोथाला शिमाम झाला; हेही यरुशलेमेत आपल्या भाऊबंदांजवळ त्यांच्यासमोर राहत असत.
३९
नेरास कीश झाला, कीशास शौल झाला, शौलास योनाथान, मलकीशुवा, अबीनादाब, एश्बाल हे झाले.
४०
योनाथानाचा पुत्र मरीब्बाल; मरीब्बालास मीखा झाला.
४१
मीखाचे पुत्र पीथोन, मेलेख व तहरेया.
४२
आहाजास यारा झाला, यारास आलेमेथ, अजमावेथ व जिम्री हे झाले, जिम्रीस मोसा झाला.
४३
मोसास बिना झाला, त्याचा पुत्र रफाया, त्याचा पुत्र एलासा, त्याचा पुत्र आसेल;
४४
आणि आसेलास सहा पुत्र झाले, त्यांची नावे ही: अज्रीकाम, बोखरू, इश्माएल, शार्‍या, ओबद्या व हानान, हे आसेलाचे पुत्र.१ इतिहास ९:1
१ इतिहास ९:2
१ इतिहास ९:3
१ इतिहास ९:4
१ इतिहास ९:5
१ इतिहास ९:6
१ इतिहास ९:7
१ इतिहास ९:8
१ इतिहास ९:9
१ इतिहास ९:10
१ इतिहास ९:11
१ इतिहास ९:12
१ इतिहास ९:13
१ इतिहास ९:14
१ इतिहास ९:15
१ इतिहास ९:16
१ इतिहास ९:17
१ इतिहास ९:18
१ इतिहास ९:19
१ इतिहास ९:20
१ इतिहास ९:21
१ इतिहास ९:22
१ इतिहास ९:23
१ इतिहास ९:24
१ इतिहास ९:25
१ इतिहास ९:26
१ इतिहास ९:27
१ इतिहास ९:28
१ इतिहास ९:29
१ इतिहास ९:30
१ इतिहास ९:31
१ इतिहास ९:32
१ इतिहास ९:33
१ इतिहास ९:34
१ इतिहास ९:35
१ इतिहास ९:36
१ इतिहास ९:37
१ इतिहास ९:38
१ इतिहास ९:39
१ इतिहास ९:40
१ इतिहास ९:41
१ इतिहास ९:42
१ इतिहास ९:43
१ इतिहास ९:44


१ इतिहास 1 / १इतिह 1
१ इतिहास 2 / १इतिह 2
१ इतिहास 3 / १इतिह 3
१ इतिहास 4 / १इतिह 4
१ इतिहास 5 / १इतिह 5
१ इतिहास 6 / १इतिह 6
१ इतिहास 7 / १इतिह 7
१ इतिहास 8 / १इतिह 8
१ इतिहास 9 / १इतिह 9
१ इतिहास 10 / १इतिह 10
१ इतिहास 11 / १इतिह 11
१ इतिहास 12 / १इतिह 12
१ इतिहास 13 / १इतिह 13
१ इतिहास 14 / १इतिह 14
१ इतिहास 15 / १इतिह 15
१ इतिहास 16 / १इतिह 16
१ इतिहास 17 / १इतिह 17
१ इतिहास 18 / १इतिह 18
१ इतिहास 19 / १इतिह 19
१ इतिहास 20 / १इतिह 20
१ इतिहास 21 / १इतिह 21
१ इतिहास 22 / १इतिह 22
१ इतिहास 23 / १इतिह 23
१ इतिहास 24 / १इतिह 24
१ इतिहास 25 / १इतिह 25
१ इतिहास 26 / १इतिह 26
१ इतिहास 27 / १इतिह 27
१ इतिहास 28 / १इतिह 28
१ इतिहास 29 / १इतिह 29