A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

१ इतिहास ८बन्यामिनाला ज्येष्ठ पुत्र बेला, दुसरा आश्बेल, तिसरा अहरह,
चौथा नोहाह व पाचवा राफा हे झाले.
बेलाचे पुत्र: अद्दार, गेरा, अबीहूद,
अबीशूवा, नामान, अहोह,
गेरा, शफूफान व हूराम.
एहूदाचे पुत्र गेबा येथल्या पितृकुळांचे प्रमुख होते; त्यांना पाडाव करून मानाहथ येथे नेले;
नामान, अहीया व गेरा ह्यांना त्याने कैद करून नेले; त्याला उज्जा व अहीहूद हे झाले.
त्यांना घालवून दिल्यावर मवाबाच्या पठारात शहरयिमास संतती झाली; त्याच्या बायका हुशीम व बारा ह्या होत्या.
त्याची बायको होदेश; हिच्या पोटी त्याला योबाब, सिब्या, मेशा, मल्काम,
१०
यऊस, शख्या व मिर्मा हे झाले. हे त्याचे पुत्र त्यांच्या पितृकुळांतले प्रमुख होत.
११
हुशीमेपासून त्याला अबीटूब व एल्पाल झाले.
१२
एल्पालाचे पुत्र: एबर, मिशाम व शमेद; शमेदाने ओनो व लोद आणि त्यांची खेडीपाडी वसवली.
१३
बरीया व शमा हे अयालोनकरांच्या पितृकुळातील प्रमुख पुरुष होते व त्यांनी गथकरांना पळवून लावले;
१४
अह्यो, शाशक, यरेमोथ,
१५
जबद्या, अराद, एदर,
१६
मीखाएल, इश्पा व योहा, हे बरीयाचे पुत्र;
१७
जबद्या, मशुल्लाम, हिज्की, हेबेर;
१८
इश्मरय, इज्लीया व योबाब हे एल्पालाचे पुत्र;
१९
याकीम, जिख्री, जब्दी,
२०
एलीएनय, सिलथय, अलीएल,
२१
अदाया, बराया व शिम्राथ हे शिमीचे पुत्र;
२२
इश्पान, एबर, अलीएल;
२३
अब्दोन, जिख्री, हानान,
२४
हनन्या, एलाम, अनथोथीया,
२५
इफदया व पनुएल हे शाशकाचे पुत्र;
२६
शम्शरय, शहर्‍या, अथल्या,
२७
यारेश्या, एलीया व जिख्री हे यरोहामाचे पुत्र;
२८
हे आपापल्या पिढीत आपापल्या पितृकुळांतले प्रमुख पुरुष असून यरुशलेम येथे राहत असत.
२९
गिबोनात गिबोनाचा बाप राहत होता, त्याच्या बायकोचे नाव माका;
३०
त्याचे पुत्र: ज्येष्ठ अब्दोन, सूर, कीश, बाल, नादाब,
३१
गदोर, अह्यो व जेखर,
३२
आणि मिकलोथास शिमा झाला. हे आपल्या भाऊबंदांसमोर त्यांच्याबरोबर यरुशलेम येथे वस्ती करून होते.
३३
नेराला कीश झाला; कीशास शौल झाला. शौलास योनाथान, मलकीशुवा, अबीनादाब व एश्बाल हे होते.
३४
योनाथानाचा पुत्र मरीब्बाल; मरीब्बाल ह्याला मीखा झाला.
३५
मीखाचे पुत्र: पीथोन, मेलेख, तरेया व आहाज.
३६
आहाजास यहोअद्दा झाला; यहोआद्दास आलेमेथ, अजवामेथ व जिम्री हे झाले; जिम्रीस मोसा झाला.
३७
मोसाला बिना झाला; त्याचा पुत्र राफा, त्याचा पुत्र एलासा व त्याचा पुत्र आसेल;
३८
आसेलास सहा पुत्र होते, त्यांची नावे ही: अज्रीकाम, बोखरू, इश्माएल, शार्‍या, ओबद्या व हान; हे सर्व आसेलाचे पुत्र.
३९
त्याचा भाऊ एशेक ह्याचे पुत्र: ज्येष्ठ ऊलाम, दुसरा यऊष व तिसरा अलीफलेत.
४०
ऊलामाचे वंशज शूर वीर असून धनुर्धारी होते; त्यांचे पुत्रपौत्र मिळून दीडशे होते. हे सर्व बन्यामिनाच्या वंशातले होते.१ इतिहास ८:1
१ इतिहास ८:2
१ इतिहास ८:3
१ इतिहास ८:4
१ इतिहास ८:5
१ इतिहास ८:6
१ इतिहास ८:7
१ इतिहास ८:8
१ इतिहास ८:9
१ इतिहास ८:10
१ इतिहास ८:11
१ इतिहास ८:12
१ इतिहास ८:13
१ इतिहास ८:14
१ इतिहास ८:15
१ इतिहास ८:16
१ इतिहास ८:17
१ इतिहास ८:18
१ इतिहास ८:19
१ इतिहास ८:20
१ इतिहास ८:21
१ इतिहास ८:22
१ इतिहास ८:23
१ इतिहास ८:24
१ इतिहास ८:25
१ इतिहास ८:26
१ इतिहास ८:27
१ इतिहास ८:28
१ इतिहास ८:29
१ इतिहास ८:30
१ इतिहास ८:31
१ इतिहास ८:32
१ इतिहास ८:33
१ इतिहास ८:34
१ इतिहास ८:35
१ इतिहास ८:36
१ इतिहास ८:37
१ इतिहास ८:38
१ इतिहास ८:39
१ इतिहास ८:40


१ इतिहास 1 / १इतिह 1
१ इतिहास 2 / १इतिह 2
१ इतिहास 3 / १इतिह 3
१ इतिहास 4 / १इतिह 4
१ इतिहास 5 / १इतिह 5
१ इतिहास 6 / १इतिह 6
१ इतिहास 7 / १इतिह 7
१ इतिहास 8 / १इतिह 8
१ इतिहास 9 / १इतिह 9
१ इतिहास 10 / १इतिह 10
१ इतिहास 11 / १इतिह 11
१ इतिहास 12 / १इतिह 12
१ इतिहास 13 / १इतिह 13
१ इतिहास 14 / १इतिह 14
१ इतिहास 15 / १इतिह 15
१ इतिहास 16 / १इतिह 16
१ इतिहास 17 / १इतिह 17
१ इतिहास 18 / १इतिह 18
१ इतिहास 19 / १इतिह 19
१ इतिहास 20 / १इतिह 20
१ इतिहास 21 / १इतिह 21
१ इतिहास 22 / १इतिह 22
१ इतिहास 23 / १इतिह 23
१ इतिहास 24 / १इतिह 24
१ इतिहास 25 / १इतिह 25
१ इतिहास 26 / १इतिह 26
१ इतिहास 27 / १इतिह 27
१ इतिहास 28 / १इतिह 28
१ इतिहास 29 / १इतिह 29