A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

१ इतिहास ३दाविदाला हेब्रोन येथे पुत्र झाले ते हे: अहीनवाम इज्रेलकरणीपासून अम्नोन हा ज्येष्ठ पुत्र; अबीगईल कर्मेलकरीण हिच्यापासून दानीएल हा दुसरा पुत्र;
गश्शूरचा राजा तलमय ह्याची कन्या माका हिच्यापासून अबशालोम हा तिसरा; हग्गीथेचा पुत्र अदोनीया हा चौथा;
अबीटलेपासून शफाट्या हा पाचवा; व दाविदाची बायको एग्ला हिचा पुत्र इथ्रम हा सहावा.
हे सहा पुत्र त्याला हेब्रोन येथे झाले; तेथे त्याने सात वर्षे सहा महिने राज्य केले. यरुशलेमेत त्याने तेहेतीस वर्षे राज्य केले.
त्याला यरुशलेमेत पुत्र झाले ते हे: शिमा, शोबाब, नाथान व शलमोन, हे चार अम्मीएलाची कन्या बथशूवा हिला झाले;
इभार, अलीशामा, एलीफलेट,
नोगा, नेफेग, याफीय,
अलीशामा, एल्यादा व एलीफलेट असे नऊ.
हे सर्व दाविदाचे पुत्र होत; ह्यांखेरीज उपपत्नींपासून आणखी पुत्र झाले; त्यांची बहीण तामार. शलमोनाचे वंशज
१०
शलमोनाचा पुत्र रहबाम; त्याचा पुत्र अबीया, त्याचा पुत्र आसा, त्याचा पुत्र यहोशाफाट;
११
त्याचा पुत्र योराम, त्याचा पुत्र अहज्या, त्याचा पुत्र योवाश;
१२
त्याचा पुत्र अमस्या, त्याचा पुत्र अजर्‍या, त्याचा पुत्र योथाम;
१३
त्याचा पुत्र आहाज, त्याचा पुत्र हिज्कीया, त्याचा पुत्र मनश्शे;
१४
त्याचा पुत्र आमोन, त्याचा पुत्र योशीया.
१५
योशीयाचे पुत्र: ज्येष्ठ योहानान, दुसरा यहोयाकीम, तिसरा सिद्कीया व चौथा शल्लूम.
१६
यहोयाकीमाचे पुत्र: त्याचा पुत्र यखन्या, त्याचा पुत्र सिद्कीया.
१७
बंदिवान यखन्या ह्याचा पुत्र शलतीएल;
१८
आणि मल्कीराम, पदाया, शेनस्सर, यकम्या, होशामा व नदब्या.
१९
पदायाचे पुत्र: जरूब्बाबेल व शिमी; जरूब्बाबेलचे पुत्र: मशुल्लाम व हनन्या; त्यांची बहीण शलोमीथ;
२०
आणि हशूबा, ओहेल, बरेख्या, हसद्या व यूशब-हेसेद हे पाच.
२१
हनन्याचा पुत्र: पलट्या व यशाया; रफायाचे पुत्र, अर्णानाचे पुत्र, ओबद्याचे पुत्र,
२२
शखन्याचा पुत्र शमाया; शमायाचे पुत्र हट्टूश, इगाल, बारीहा, निरय्या व शाफाट असे सहा.
२३
निरय्याचे पुत्र: एल्योवेनय, हिज्कीया व अज्रिकाम असे तीन.
२४
एल्योवेनय ह्याचे पुत्र: होदव्या, एल्याशीब, पलाया, अक्कूब, योहानान, दलाया व अनानी असे सात.१ इतिहास ३:1

१ इतिहास ३:2

१ इतिहास ३:3

१ इतिहास ३:4

१ इतिहास ३:5

१ इतिहास ३:6

१ इतिहास ३:7

१ इतिहास ३:8

१ इतिहास ३:9

१ इतिहास ३:10

१ इतिहास ३:11

१ इतिहास ३:12

१ इतिहास ३:13

१ इतिहास ३:14

१ इतिहास ३:15

१ इतिहास ३:16

१ इतिहास ३:17

१ इतिहास ३:18

१ इतिहास ३:19

१ इतिहास ३:20

१ इतिहास ३:21

१ इतिहास ३:22

१ इतिहास ३:23

१ इतिहास ३:24१ इतिहास 1 / १इतिह 1

१ इतिहास 2 / १इतिह 2

१ इतिहास 3 / १इतिह 3

१ इतिहास 4 / १इतिह 4

१ इतिहास 5 / १इतिह 5

१ इतिहास 6 / १इतिह 6

१ इतिहास 7 / १इतिह 7

१ इतिहास 8 / १इतिह 8

१ इतिहास 9 / १इतिह 9

१ इतिहास 10 / १इतिह 10

१ इतिहास 11 / १इतिह 11

१ इतिहास 12 / १इतिह 12

१ इतिहास 13 / १इतिह 13

१ इतिहास 14 / १इतिह 14

१ इतिहास 15 / १इतिह 15

१ इतिहास 16 / १इतिह 16

१ इतिहास 17 / १इतिह 17

१ इतिहास 18 / १इतिह 18

१ इतिहास 19 / १इतिह 19

१ इतिहास 20 / १इतिह 20

१ इतिहास 21 / १इतिह 21

१ इतिहास 22 / १इतिह 22

१ इतिहास 23 / १इतिह 23

१ इतिहास 24 / १इतिह 24

१ इतिहास 25 / १इतिह 25

१ इतिहास 26 / १इतिह 26

१ इतिहास 27 / १इतिह 27

१ इतिहास 28 / १इतिह 28

१ इतिहास 29 / १इतिह 29