A A A A A
Facebook Instagram Twitter
मराठी बायबल 2015

उत्पत्ति १०नोहाचे पुत्र शेम, हाम व याफेथ ह्यांची वंशावळी येणेप्रमाणे: जलप्रलयानंतर त्यांना मुलगे झाले.
याफेथाचे मुलगे: गोमर, मागोग, मादय, यावान, तुबाल, मेशेख व तीरास.
गोमरचे मुलगे: आष्कनाज, रीपाथ व तोगार्मा.
यावानाचे मुलगे: अलीशा, तार्शीश, कित्तीम व दोदानीम.
ह्यांनी समुद्रकाठालगत भाषा, कुळे व राष्ट्रे ह्यांपरत्वे निरनिराळे देश वसवले.
हामाचे मुलगे: कूश, मिस्राईम, पूट व कनान.
कूशाचे मुलगे: सबा, हवीला, साब्ता, रामा व साब्तका; आणि रामाचे मुलगे: शबा व ददान.
कूशाला निम्रोद झाला; तो पृथ्वीवर महारथी होऊ लागला.
तो परमेश्वरासमोर बलवान पारधी झाला, म्हणून ‘निम्रोदासारखा परमेश्वरासमोर बलवान पारधी’ असे म्हणण्याचा प्रघात आहे.
१०
शिनार देशात बाबेल, एरक, अक्काद व कालने ही त्याच्या राज्याचा आरंभ होत.
११
त्या देशातून तो पुढे अश्शूरास गेला व त्याने निनवे, रहोबोथ-ईर व कालह ही वसवली;
१२
तसेच निनवे व कालह ह्यांच्या दरम्यान त्याने रेसन शहर वसवले; हेच ते मोठे शहर होय.
१३
मिस्राईम ह्याला लूदीम, अनामीम, लहाबीम, नाप्तुहीम,
१४
पात्रुसीम, कास्लूहीम (ह्यांच्यापासून पलिष्टी झाले) व कफतोरी हे झाले.
१५
कनान ह्याला सीदोन हा पहिला मुलगा आणि हेथ,
१६
यबूसी, अमोरी, गिर्गाशी,
१७
हिव्वी, आर्की, शीनी,
१८
अर्वादी, समारी व हमाथी हे झाले; पुढे कनानी कुळांचा विस्तार झाला.
१९
कनान्यांची सीमा सीदोनाहून गरारास जाण्याच्या वाटेवर गज्जापर्यंत आणि सदोम, गमोरा, आदमा व सबोईम ह्यांच्याकडे जाण्याच्या वाटेवर लेशापर्यंत होती.
२०
कुळे, भाषा, देश व राष्ट्रे ह्यांपरत्वे वर सांगितलेली हामाची ही संतती आहे.
२१
शेम हा सर्व एबर वंशाचा पूर्वज व याफेथाचा वडील बंधू, ह्यालाही संतती झाली.
२२
शेमाचे मुलगे: एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद व अराम.
२३
अरामाचे मुलगे: ऊस, हूल, गेतेर व मश.
२४
अर्पक्षदास शेलह झाला, व शेलहास एबर झाला.
२५
एबरास दोन मुलगे झाले, एकाचे नाव पेलेग होते, कारण त्याच्या दिवसांत पृथ्वीची वाटणी झाली; त्याच्या भावाचे नाव यक्तान होते.
२६
यक्तानास अलमोदाद, शेलेफ, हसर्मावेथ, येरह,
२७
हदोराम, ऊजाल, दिक्ला,
२८
ओबाल, अबीमाएल, शबा,
२९
ओफीर, हवीला व योबाब असे मुलगे झाले; हे सगळे यक्तानाचे मुलगे.
३०
त्यांची वस्ती मेशापासून पूर्वेकडील डोंगर सफार ह्याकडे जाण्याच्या वाटेवर होती.
३१
कुळे, भाषा, देश व राष्ट्रे ह्यांपरत्वे ही शेमाची संतती आहे.
३२
पिढ्या व राष्ट्रे ह्यांपरत्वे ही नोहाच्या वंशजांची कुळे सांगितली आहेत; जलप्रलयानंतर त्यांची पृथ्वीवर भिन्नभिन्न राष्ट्रे झाली.उत्पत्ति १०:1

उत्पत्ति १०:2

उत्पत्ति १०:3

उत्पत्ति १०:4

उत्पत्ति १०:5

उत्पत्ति १०:6

उत्पत्ति १०:7

उत्पत्ति १०:8

उत्पत्ति १०:9

उत्पत्ति १०:10

उत्पत्ति १०:11

उत्पत्ति १०:12

उत्पत्ति १०:13

उत्पत्ति १०:14

उत्पत्ति १०:15

उत्पत्ति १०:16

उत्पत्ति १०:17

उत्पत्ति १०:18

उत्पत्ति १०:19

उत्पत्ति १०:20

उत्पत्ति १०:21

उत्पत्ति १०:22

उत्पत्ति १०:23

उत्पत्ति १०:24

उत्पत्ति १०:25

उत्पत्ति १०:26

उत्पत्ति १०:27

उत्पत्ति १०:28

उत्पत्ति १०:29

उत्पत्ति १०:30

उत्पत्ति १०:31

उत्पत्ति १०:32उत्पत्ति 1 / उत्पत्ति 1

उत्पत्ति 2 / उत्पत्ति 2

उत्पत्ति 3 / उत्पत्ति 3

उत्पत्ति 4 / उत्पत्ति 4

उत्पत्ति 5 / उत्पत्ति 5

उत्पत्ति 6 / उत्पत्ति 6

उत्पत्ति 7 / उत्पत्ति 7

उत्पत्ति 8 / उत्पत्ति 8

उत्पत्ति 9 / उत्पत्ति 9

उत्पत्ति 10 / उत्पत्ति 10

उत्पत्ति 11 / उत्पत्ति 11

उत्पत्ति 12 / उत्पत्ति 12

उत्पत्ति 13 / उत्पत्ति 13

उत्पत्ति 14 / उत्पत्ति 14

उत्पत्ति 15 / उत्पत्ति 15

उत्पत्ति 16 / उत्पत्ति 16

उत्पत्ति 17 / उत्पत्ति 17

उत्पत्ति 18 / उत्पत्ति 18

उत्पत्ति 19 / उत्पत्ति 19

उत्पत्ति 20 / उत्पत्ति 20

उत्पत्ति 21 / उत्पत्ति 21

उत्पत्ति 22 / उत्पत्ति 22

उत्पत्ति 23 / उत्पत्ति 23

उत्पत्ति 24 / उत्पत्ति 24

उत्पत्ति 25 / उत्पत्ति 25

उत्पत्ति 26 / उत्पत्ति 26

उत्पत्ति 27 / उत्पत्ति 27

उत्पत्ति 28 / उत्पत्ति 28

उत्पत्ति 29 / उत्पत्ति 29

उत्पत्ति 30 / उत्पत्ति 30

उत्पत्ति 31 / उत्पत्ति 31

उत्पत्ति 32 / उत्पत्ति 32

उत्पत्ति 33 / उत्पत्ति 33

उत्पत्ति 34 / उत्पत्ति 34

उत्पत्ति 35 / उत्पत्ति 35

उत्पत्ति 36 / उत्पत्ति 36

उत्पत्ति 37 / उत्पत्ति 37

उत्पत्ति 38 / उत्पत्ति 38

उत्पत्ति 39 / उत्पत्ति 39

उत्पत्ति 40 / उत्पत्ति 40

उत्पत्ति 41 / उत्पत्ति 41

उत्पत्ति 42 / उत्पत्ति 42

उत्पत्ति 43 / उत्पत्ति 43

उत्पत्ति 44 / उत्पत्ति 44

उत्पत्ति 45 / उत्पत्ति 45

उत्पत्ति 46 / उत्पत्ति 46

उत्पत्ति 47 / उत्पत्ति 47

उत्पत्ति 48 / उत्पत्ति 48

उत्पत्ति 49 / उत्पत्ति 49

उत्पत्ति 50 / उत्पत्ति 50