A A A A A
×

മലയാളം ബൈബിൾ 1992

സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪

1
യിസ്രായേലിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതു യഹോവേക്കു പ്രസാദമെന്നു ബിലെയാം കണ്ടപ്പോള്‍ അവന്‍ മുമ്പിലത്തെപ്പോലെ ലക്ഷണം നോക്കുവാന്‍ പോകാതെ മരുഭൂമിക്കുനേരെ മുഖം തിരിച്ചു.
2
ബിലെയാം തല ഉയര്‍ത്തി യിസ്രായേല്‍ ഗോത്രംഗോത്രമായി പാര്‍ക്കുംന്നതു കണ്ടു; ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവു അവന്റെമേല്‍ വന്നു;
3
അവന്‍ സുഭാഷിതം ചൊല്ലിത്തുടങ്ങിയതുബെയോരിന്റെ മകനായ ബിലെയാം പറയുന്നു.
4
കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷന്‍ പറയുന്നു; ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടു കേള്‍ക്കുന്നവന്‍ , സര്‍വ്വശക്തന്റെ ദര്‍ശനം ദര്‍ശിക്കുന്നവന്‍ , വീഴുമ്പോള്‍ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നവന്‍ പറയുന്നതു
5
യാക്കോബേ, നിന്റെ കൂടാരങ്ങള്‍ യിസ്രായേലേ, നിന്റെ നിവാസങ്ങള്‍ എത്ര മനോഹരം!
6
താഴ്വരപോലെ അവ പരന്നിരിക്കുന്നു; നദീതീരത്തെ ഉദ്യാനങ്ങള്‍പോലെ, യഹോവ നട്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദനവൃക്ഷങ്ങള്‍ പോലെ, ജലാന്തികേയുള്ള ദേവദാരുക്കള്‍പോലെ തന്നേ.
7
അവന്റെ തൊട്ടികളില്‍നിന്നു വെള്ളം ഒഴുകുന്നു; അവന്റെ വിത്തിന്നു വെള്ളം ധാരാളം; അവന്റെ അരചന്‍ ആഗാഗിലും ശ്രേഷ്ഠന്‍ ; അവന്റെ രാജത്വം ഉന്നതം തന്നേ.
8
ദൈവം അവനെ മിസ്രയീമില്‍നിന്നു കൊണ്ടു വരുന്നു; കാട്ടുപോത്തിന്നു തുല്യമായ ബലം അവന്നു ഉണ്ടു; ശത്രുജാതികളെ അവന്‍ തിന്നുകളയുന്നു; അവരുടെ അസ്ഥികളെ അവന്‍ തകര്‍ക്കുംന്നു; അസ്ത്രം എയ്തു അവരെ തുളെക്കുന്നു.
9
അവന്‍ സിംഹംപോലെ പതുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു; ഒരു സിംഹികണക്കെത്തന്നേ; ആര്‍ അവനെ ഉണര്‍ത്തും? നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവന്‍ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവന്‍ ; നിന്നെ ശപിക്കുന്നവന്‍ ശപീക്കപ്പെട്ടവന്‍ .
10
അപ്പോള്‍ ബാലാക്കിന്റെ കോപം ബിലെയാമിന്റെ നേരെ ജ്വലിച്ചു; അവന്‍ കൈ ഞെരിച്ചു ബിലെയാമിനോടുഎന്റെ ശത്രുക്കളെ ശപിപ്പാന്‍ ഞാന്‍ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചു; നീയോ ഇവരെ ഈ മൂന്നു പ്രാവശ്യവും ആശീര്‍വ്വദിക്കയത്രേ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
11
ഇപ്പോള്‍ നിന്റെ സ്ഥലത്തേക്കു ഔടിപ്പോക; നിന്നെ ഏറ്റവും ബഹുമാനിപ്പാന്‍ ഞാന്‍ വിചാരിച്ചിരുന്നു; എന്നാല്‍ യഹോവ നിനക്കു ബഹുമാനം മുടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
12
അതിന്നു ബിലെയാം ബാലാക്കിനോടു പറഞ്ഞതുബാലാക്‍ തന്റെ ഗൃഹം നിറെച്ചു വെള്ളിയും പൊന്നും തന്നാലും യഹോവയുടെ കല്പന ലംഘിച്ചു ഗുണമെങ്കിലും ദോഷമെങ്കിലും സ്വമേധയായി ചെയ്‍വാന്‍ എനിക്കു കഴിയുന്നതല്ല; യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നതു മാത്രമേ
13
ഞാന്‍ പറകയുള്ളു എന്നു എന്റെ അടുക്കല്‍ നീ അയച്ച ദൂതന്മാരോടു ഞാന്‍ പറഞ്ഞില്ലയോ?
14
ഇപ്പോള്‍ ഇതാ ഞാന്‍ എന്റെ ജനത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു പോകുന്നു; വരിക, ഭാവികാലത്തു ഈ ജനം നിന്റെ ജനത്തോടു എന്തു ചെയ്യുമെന്നു ഞാന്‍ നിന്നെ അറിയിക്കാം.
15
പിന്നെ അവന്‍ സുഭാഷിതം ചൊല്ലിത്തുടങ്ങിയതെന്തെന്നാല്‍ബെയോരിന്റെ മകന്‍ ബിലെയാം പറയുന്നു; കണ്ണടെച്ചിരിക്കുന്ന പുരുഷന്‍ പറയുന്നു;
16
ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടു കേള്‍ക്കുന്നവന്‍ അത്യുന്നതന്റെ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിച്ചവന്‍ , സര്‍വ്വശക്തന്റെ ദര്‍ശനം ദര്‍ശിക്കുന്നവന്‍ , വീഴുമ്പോള്‍ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുന്നവന്‍ പറയുന്നതു
17
ഞാന്‍ അവനെ കാണും, ഇപ്പോള്‍ അല്ലതാനും; ഞാന്‍ അവനെ ദര്‍ശിക്കും, അടുത്തല്ലതാനും. യാക്കോബില്‍നിന്നു ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും; യിസ്രായേലില്‍നിന്നു ഒരു ചെങ്കോല്‍ ഉയരും. അതു മോവാബിന്റെ പാര്‍ശ്വങ്ങളെയെല്ലാം തകര്‍ക്കയും തുമുലപുത്രന്മാരെ ഒക്കെയും സംഹരിക്കയും ചെയ്യും.
18
എദോം ഒരു അധീനദേശമാകും; ശത്രുവായ സെയീരും അധീനദേശമാകും; യിസ്രായേലോ വീര്യം പ്രവര്‍ത്തിക്കും.
19
യാക്കോബില്‍നിന്നു ഒരുത്തന്‍ ഭരിക്കും; ഒഴിഞ്ഞുപോയവരെ അവന്‍ നഗരത്തില്‍നിന്നു നശിപ്പിക്കും.
20
അവന്‍ അമാലേക്കിനെ നോക്കി സുഭാഷിതം ചൊല്ലിയതുഅമാലേക്‍ ജാതികളില്‍ മുമ്പന്‍ ; അവന്റെ അവസാനമോ നാശം അത്രേ.
21
അവന്‍ കേന്യരെ നോക്കി സുഭാഷിതം ചൊല്ലിയതുനിന്റെ നിവാസം ഉറപ്പുള്ളതുനിന്റെ കൂടു പാറയില്‍ വെച്ചിരിക്കുന്നു.
22
എങ്കിലും കേന്യന്നു നിര്‍മ്മൂലനാശം ഭവിക്കും; അശ്ശൂര്‍ നിന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോവാന്‍ ഇനിയെത്ര?
23
പിന്നെ അവന്‍ ഈ സുഭാഷിതം ചൊല്ലിയതുഹാ, ദൈവം ഇതു നിവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ആര്‍ ജീവിച്ചിരിക്കും?
24
കിത്തീംതീരത്തുനിന്നു കപ്പലുകള്‍ വരും; അവ അശ്ശൂരിനെ താഴ്ത്തും, ഏബെരിനെയും താഴ്ത്തും. അവന്നും നിര്‍മ്മൂലനാശം ഭവിക്കും
25
അതിന്റെ ശേഷം ബിലെയാം പുറപ്പെട്ടു തന്റെ സ്ഥലത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി; ബാലാക്കും തന്റെ വഴിക്കു പോയി.
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:1
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:2
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:3
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:4
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:5
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:6
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:7
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:8
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:9
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:10
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:11
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:12
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:13
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:14
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:15
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:16
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:17
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:18
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:19
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:20
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:21
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:22
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:23
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:24
സംഖ്യാപുസ്തകം ൨൪:25
സംഖ്യാപുസ്തകം 1 / Чи 1
സംഖ്യാപുസ്തകം 2 / Чи 2
സംഖ്യാപുസ്തകം 3 / Чи 3
സംഖ്യാപുസ്തകം 4 / Чи 4
സംഖ്യാപുസ്തകം 5 / Чи 5
സംഖ്യാപുസ്തകം 6 / Чи 6
സംഖ്യാപുസ്തകം 7 / Чи 7
സംഖ്യാപുസ്തകം 8 / Чи 8
സംഖ്യാപുസ്തകം 9 / Чи 9
സംഖ്യാപുസ്തകം 10 / Чи 10
സംഖ്യാപുസ്തകം 11 / Чи 11
സംഖ്യാപുസ്തകം 12 / Чи 12
സംഖ്യാപുസ്തകം 13 / Чи 13
സംഖ്യാപുസ്തകം 14 / Чи 14
സംഖ്യാപുസ്തകം 15 / Чи 15
സംഖ്യാപുസ്തകം 16 / Чи 16
സംഖ്യാപുസ്തകം 17 / Чи 17
സംഖ്യാപുസ്തകം 18 / Чи 18
സംഖ്യാപുസ്തകം 19 / Чи 19
സംഖ്യാപുസ്തകം 20 / Чи 20
സംഖ്യാപുസ്തകം 21 / Чи 21
സംഖ്യാപുസ്തകം 22 / Чи 22
സംഖ്യാപുസ്തകം 23 / Чи 23
സംഖ്യാപുസ്തകം 24 / Чи 24
സംഖ്യാപുസ്തകം 25 / Чи 25
സംഖ്യാപുസ്തകം 26 / Чи 26
സംഖ്യാപുസ്തകം 27 / Чи 27
സംഖ്യാപുസ്തകം 28 / Чи 28
സംഖ്യാപുസ്തകം 29 / Чи 29
സംഖ്യാപുസ്തകം 30 / Чи 30
സംഖ്യാപുസ്തകം 31 / Чи 31
സംഖ്യാപുസ്തകം 32 / Чи 32
സംഖ്യാപുസ്തകം 33 / Чи 33
സംഖ്യാപുസ്തകം 34 / Чи 34
സംഖ്യാപുസ്തകം 35 / Чи 35
സംഖ്യാപുസ്തകം 36 / Чи 36