A A A A A
×

മലയാളം ബൈബിൾ 1992

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮

എന്റെ ബലമായ യഹോവേ, ഞാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.
യഹോവ എന്റെ ശൈലവും എന്റെ കോട്ടയും എന്റെ രക്ഷകനും എന്റെ ദൈവവും ഞാന്‍ ശരണമാക്കുന്ന എന്റെ പാറയും എന്റെ പരിചയും എന്റെ രക്ഷയായ കൊമ്പും എന്റെ ഗോപുരവും ആകുന്നു.
സ്തൂത്യനായ യഹോവയെ ഞാന്‍ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കയും എന്റെ ശത്രുക്കളുടെ കയ്യില്‍നിന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കയും ചെയ്യും.
മരണപാശങ്ങള്‍ എന്നെ ചുറ്റി; അഗാധപ്രവാഹങ്ങള്‍ എന്നെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു.
പാതാളപാശങ്ങള്‍ എന്നെ വളഞ്ഞു; മരണത്തിന്റെ കണികളും എന്നെ തുടര്‍ന്നു പിടിച്ചു.
എന്റെ കഷ്ടതയില്‍ ഞാന്‍ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, എന്റെ ദൈവത്തോടു നിലവിളിച്ചു; അവന്‍ തന്റെ മന്ദിരത്തില്‍നിന്നു എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടു; തിരുമുമ്പില്‍ ഞാന്‍ കഴിച്ച പ്രാര്‍ത്ഥന അവന്റെ ചെവിയില്‍ എത്തി.
ഭൂമി ഞെട്ടിവിറെച്ചു; മലകളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍ ഇളകി; അവന്‍ കോപിക്കയാല്‍ അവകുലുങ്ങിപ്പോയി.
അവന്റെ മൂക്കില്‍നിന്നു പുക പൊങ്ങി; അവന്റെ വായില്‍നിന്നു തീ പുറപ്പെട്ടു ദഹിപ്പിച്ചു. തീക്കനല്‍ അവങ്കല്‍നിന്നു ജ്വലിച്ചു.
അവന്‍ ആകാശം ചായിച്ചിറങ്ങി; കൂരിരുള്‍ അവന്റെ കാല്‍ക്കീഴുണ്ടായിരുന്നു.
൧൦
അവന്‍ കെരൂബിനെ വാഹനമാക്കി പറന്നു; അവന്‍ കാറ്റിന്റെ ചിറകിന്മേലിരുന്നു പറപ്പിച്ചു.
൧൧
അവന്‍ അന്ധകാരത്തെ തന്റെ മറവും ജലതമസ്സിനെയും ആകാശമേഘങ്ങളെയും തനിക്കു ചുറ്റും കൂടാരവുമാക്കി.
൧൨
അവന്റെ മുമ്പിലുള്ള പ്രകാശത്താല്‍ ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും അവന്റെ മേഘങ്ങളില്‍കൂടി പൊഴിഞ്ഞു.
൧൩
യഹോവ ആകാശത്തില്‍ ഇടി മുഴക്കി, അത്യുന്നതന്‍ തന്റെ നാദം കേള്‍പ്പിച്ചു, ആലിപ്പഴവും തീക്കനലും പൊഴിഞ്ഞു.
൧൪
അവന്‍ അസ്ത്രം എയ്തു അവരെ ചിതറിച്ചു; മിന്നല്‍ അയച്ചു അവരെ തോല്പിച്ചു.
൧൫
യഹോവേ, നിന്റെ ഭര്‍ത്സനത്താലും നിന്റെ മൂക്കിലെ ശ്വാസത്തിന്റെ ഊത്തിനാലും നീര്‍ത്തോടുകള്‍ കാണായ്‍വന്നു ഭൂതലത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങള്‍ വെളിപ്പെട്ടു.
൧൬
അവന്‍ ഉയരത്തില്‍നിന്നു കൈ നീട്ടി എന്നെ പിടിച്ചു, പെരുവെള്ളത്തില്‍നിന്നു എന്നെ വലിച്ചെടുത്തു
൧൭
ബലമുള്ള ശത്രുവിന്റെ കയ്യില്‍നിന്നും എന്നെ പകെച്ചവരുടെ പക്കല്‍നിന്നും അവന്‍ എന്നെ വിടുവിച്ചു; അവര്‍ എന്നിലും ബലമേറിയവരായിരുന്നു.
൧൮
എന്റെ അനര്‍ത്ഥദിവസത്തില്‍ അവര്‍ എന്നെ ആക്രമിച്ചു; എന്നാല്‍ യഹോവ എനിക്കു തുണയായിരുന്നു.
൧൯
അവന്‍ എന്നെ വിശാലതയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നു; എന്നില്‍ പ്രസാദിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടു എന്നെ വിടുവിച്ചു.
൨൦
യഹോവ എന്റെ നീതിക്കു തക്കവണ്ണം എനിക്കു പ്രതിഫലം നല്കി; എന്റെ കൈകളുടെ വെടിപ്പിന്നൊത്തവണ്ണം എനിക്കു പകരം തന്നു.
൨൧
ഞാന്‍ യഹോവയുടെ വഴികളെ പ്രമാണിച്ചു; എന്റെ ദൈവത്തോടു ദ്രോഹം ചെയ്തതുമില്ല.
൨൨
അവന്റെ വിധികള്‍ ഒക്കെയും എന്റെ മുമ്പില്‍ ഉണ്ടു; അവന്റെ ചട്ടങ്ങളെ ഞാന്‍ വിട്ടുനടന്നിട്ടുമില്ല.
൨൩
ഞാന്‍ അവന്റെ മുമ്പാകെ നിഷ്കളങ്കനായിരുന്നു; അകൃത്യം ചെയ്യാതെ എന്നെത്തന്നേ കാത്തു.
൨൪
യഹോവ എന്റെ നീതിപ്രകാരവും അവന്റെ കാഴ്ചയില്‍ എന്റെ കൈകള്‍ക്കുള്ള വെടിപ്പിന്‍ പ്രകാരവും എനിക്കു പകരം നല്കി.
൨൫
ദയാലുവോടു നീ ദയാലു ആകുന്നു; നഷ്കളങ്കനോടു നീ നിഷ്കളങ്കന്‍ ;
൨൬
നിര്‍മ്മലനോടു നീ നിര്‍മ്മലനാകുന്നു; വക്രനോടു നീ വക്രത കാണിക്കുന്നു.
൨൭
എളിയജനത്തെ നീ രക്ഷിക്കും; നിഗളിച്ചു നടക്കുന്നവരെ നീ താഴ്ത്തും.
൨൮
നീ എന്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും; എന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും.
൨൯
നിന്നാല്‍ ഞാന്‍ പടക്കൂട്ടത്തിന്റെ നേരെ പാഞ്ഞുചെല്ലും; എന്റെ ദൈവത്താല്‍ ഞാന്‍ മതില്‍ ചാടിക്കടക്കും.
൩൦
ദൈവത്തിന്റെ വഴി തികവുള്ളതു; യഹോവയുടെ വചനം ഊതിക്കഴിച്ചതു; തന്നെ ശരണമാക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും അവന്‍ പരിചയാകുന്നു.
൩൧
യഹോവയല്ലാതെ ദൈവം ആരുള്ളു? നമ്മുടെ ദൈവം ഒഴികെ പാറയാരുള്ളു?
൩൨
എന്നെ ശക്തികൊണ്ടു അരമുറുക്കുകയും എന്റെ വഴി കുറവുതീര്‍ക്കുംകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവം തന്നേ.
൩൩
അവന്‍ എന്റെ കാലുകളെ മാന്‍ പേടക്കാലക്കു തുല്യമാക്കി, എന്റെ ഗിരികളില്‍ എന്നെ നിലക്കുമാറാക്കുന്നു.
൩൪
അവന്‍ എന്റെ കൈകള്‍ക്കു യുദ്ധാഭ്യാസം വരുത്തുന്നു; എന്റെ ഭുജങ്ങള്‍ താമ്രചാപം കുലെക്കുന്നു.
൩൫
നിന്റെ രക്ഷ എന്ന പരിചയെ നീ എനിക്കു തന്നിരിക്കുന്നു; നിന്റെ വലങ്കൈ എന്നെ താങ്ങി നിന്റെ സൌമ്യത എന്നെ വലിയവനാക്കിയിരിക്കുന്നു.
൩൬
ഞാന്‍ കാലടി വെക്കേണ്ടതിന്നു നീ വിശാലതവരുത്തി; എന്റെ നരിയാണികള്‍ വഴുതിപ്പോയതുമില്ല.
൩൭
ഞാന്‍ എന്റെ ശത്രുക്കളെ പിന്തുടര്‍ന്നു പിടിച്ചു; അവരെ മുടിക്കുവോളം ഞാന്‍ പിന്തിരിഞ്ഞില്ല.
൩൮
അവര്‍ക്കും എഴുന്നേറ്റുകൂടാതവണ്ണം ഞാന്‍ അവരെ തകര്‍ത്തു; അവര്‍ എന്റെ കാല്‍കീഴില്‍ വീണിരിക്കുന്നു.
൩൯
യുദ്ധത്തിന്നായി നീ എന്റെ അരെക്കു ശക്തി കെട്ടിയിരിക്കുന്നു; എന്നോടു എതിര്‍ത്തവരെ എനിക്കു കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു.
൪൦
എന്നെ പകെക്കുന്നവരെ ഞാന്‍ സംഹരിക്കേണ്ടതിന്നു നീ എന്റെ ശത്രുക്കളെ എനിക്കു പുറംകാട്ടുമാറാക്കി.
൪൧
അവര്‍ നിലവിളിച്ചു; രക്ഷിപ്പാന്‍ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല; യഹോവയോടു നിലവിളിച്ചു; അവന്‍ ഉത്തരമരുളിയതുമില്ല.
൪൨
ഞാന്‍ അവരെ കാറ്റത്തെ പൊടിപോലെ പൊടിച്ചു; വീഥികളിലെ ചെളിയെപ്പോലെ ഞാന്‍ അവരെ കോരിക്കളഞ്ഞു.
൪൩
ജനത്തിന്റെ കലഹങ്ങളില്‍നിന്നു നീ എന്നെ വിടുവിച്ചു; ജാതികള്‍ക്കു എന്നെ തലവനാക്കിയിരിക്കുന്നു; ഞാന്‍ അറിയാത്ത ജനം എന്നെ സേവിക്കുന്നു.
൪൪
അവര്‍ കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നേ എന്നെ അനുസരിക്കും; അന്യജാതിക്കാര്‍ എന്നോടു അനുസരണഭാവം കാണിക്കും.
൪൫
അന്യജാതിക്കാര്‍ ക്ഷയിച്ചുപോകുന്നു; തങ്ങളുടെ ദുര്‍ഗ്ഗങ്ങളില്‍നിന്നു അവര്‍ വിറെച്ചും കൊണ്ടു വരുന്നു.
൪൬
യഹോവ ജീവിക്കുന്നു; എന്റെ പാറ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്‍ ; എന്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവം ഉന്നതന്‍ തന്നേ.
൪൭
ദൈവം എനിക്കു വേണ്ടി പ്രതികാരം ചെയ്കയും ജാതികളെ എനിക്കു കീഴാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
൪൮
അവന്‍ ശത്രുവശത്തുനിന്നു എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു; എന്നോടു എതിര്‍ക്കുംന്നവര്‍ക്കും മീതെ നീ എന്നെ ഉയര്‍ത്തുന്നു; സാഹസക്കാരന്റെ കയ്യില്‍ നിന്നു നീ എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു.
൪൯
അതുകൊണ്ടു യഹോവേ, ഞാന്‍ ജാതികളുടെ മദ്ധ്യേ നിനക്കു സ്തോത്രം ചെയ്യും; നിന്റെ നാമത്തെ ഞാന്‍ കീര്‍ത്തിക്കും.
൫൦
അവന്‍ തന്റെ രാജാവിന്നു മഹാരക്ഷ നലകുന്നു; തന്റെ അഭിഷിക്തന്നു ദയ കാണിക്കുന്നു; ദാവീദിന്നും അവന്റെ സന്തതിക്കും എന്നേക്കും തന്നേ.
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:1
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:2
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:3
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:4
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:5
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:6
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:7
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:8
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:9
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:10
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:11
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:12
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:13
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:14
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:15
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:16
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:17
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:18
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:19
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:20
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:21
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:22
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:23
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:24
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:25
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:26
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:27
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:28
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:29
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:30
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:31
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:32
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:33
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:34
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:35
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:36
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:37
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:38
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:39
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:40
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:41
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:42
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:43
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:44
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:45
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:46
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:47
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:48
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:49
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ൧൮:50
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 1 / സങ്ക 1
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 2 / സങ്ക 2
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 3 / സങ്ക 3
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 4 / സങ്ക 4
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 5 / സങ്ക 5
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 6 / സങ്ക 6
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 7 / സങ്ക 7
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 8 / സങ്ക 8
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 9 / സങ്ക 9
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 10 / സങ്ക 10
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 11 / സങ്ക 11
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 12 / സങ്ക 12
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 13 / സങ്ക 13
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 14 / സങ്ക 14
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 15 / സങ്ക 15
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 16 / സങ്ക 16
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 17 / സങ്ക 17
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 18 / സങ്ക 18
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 19 / സങ്ക 19
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 20 / സങ്ക 20
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 21 / സങ്ക 21
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 22 / സങ്ക 22
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 23 / സങ്ക 23
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 24 / സങ്ക 24
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 25 / സങ്ക 25
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 26 / സങ്ക 26
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 27 / സങ്ക 27
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 28 / സങ്ക 28
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 29 / സങ്ക 29
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 30 / സങ്ക 30
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 31 / സങ്ക 31
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 32 / സങ്ക 32
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 33 / സങ്ക 33
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 34 / സങ്ക 34
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 35 / സങ്ക 35
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 36 / സങ്ക 36
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 37 / സങ്ക 37
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 38 / സങ്ക 38
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 39 / സങ്ക 39
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 40 / സങ്ക 40
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 41 / സങ്ക 41
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 42 / സങ്ക 42
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 43 / സങ്ക 43
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 44 / സങ്ക 44
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 45 / സങ്ക 45
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 46 / സങ്ക 46
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 47 / സങ്ക 47
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 48 / സങ്ക 48
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 49 / സങ്ക 49
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 50 / സങ്ക 50
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 51 / സങ്ക 51
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 52 / സങ്ക 52
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 53 / സങ്ക 53
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 54 / സങ്ക 54
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 55 / സങ്ക 55
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 56 / സങ്ക 56
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 57 / സങ്ക 57
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 58 / സങ്ക 58
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 59 / സങ്ക 59
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 60 / സങ്ക 60
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 61 / സങ്ക 61
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 62 / സങ്ക 62
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 63 / സങ്ക 63
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 64 / സങ്ക 64
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 65 / സങ്ക 65
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 66 / സങ്ക 66
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 67 / സങ്ക 67
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 68 / സങ്ക 68
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 69 / സങ്ക 69
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 70 / സങ്ക 70
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 71 / സങ്ക 71
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 72 / സങ്ക 72
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 73 / സങ്ക 73
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 74 / സങ്ക 74
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 75 / സങ്ക 75
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 76 / സങ്ക 76
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 77 / സങ്ക 77
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 78 / സങ്ക 78
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 79 / സങ്ക 79
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 80 / സങ്ക 80
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 81 / സങ്ക 81
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 82 / സങ്ക 82
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 83 / സങ്ക 83
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 84 / സങ്ക 84
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 85 / സങ്ക 85
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 86 / സങ്ക 86
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 87 / സങ്ക 87
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 88 / സങ്ക 88
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 89 / സങ്ക 89
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 90 / സങ്ക 90
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 91 / സങ്ക 91
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 92 / സങ്ക 92
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 93 / സങ്ക 93
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 94 / സങ്ക 94
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 95 / സങ്ക 95
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 96 / സങ്ക 96
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 97 / സങ്ക 97
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 98 / സങ്ക 98
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 99 / സങ്ക 99
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 100 / സങ്ക 100
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 101 / സങ്ക 101
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 102 / സങ്ക 102
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 103 / സങ്ക 103
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104 / സങ്ക 104
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 105 / സങ്ക 105
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 106 / സങ്ക 106
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 107 / സങ്ക 107
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 108 / സങ്ക 108
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 109 / സങ്ക 109
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 110 / സങ്ക 110
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 111 / സങ്ക 111
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 112 / സങ്ക 112
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 113 / സങ്ക 113
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 114 / സങ്ക 114
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 115 / സങ്ക 115
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 116 / സങ്ക 116
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 117 / സങ്ക 117
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 118 / സങ്ക 118
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 119 / സങ്ക 119
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 120 / സങ്ക 120
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 121 / സങ്ക 121
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 122 / സങ്ക 122
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 123 / സങ്ക 123
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 124 / സങ്ക 124
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 125 / സങ്ക 125
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 126 / സങ്ക 126
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 127 / സങ്ക 127
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 128 / സങ്ക 128
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 129 / സങ്ക 129
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 130 / സങ്ക 130
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 131 / സങ്ക 131
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 132 / സങ്ക 132
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 133 / സങ്ക 133
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 134 / സങ്ക 134
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 135 / സങ്ക 135
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 136 / സങ്ക 136
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 137 / സങ്ക 137
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 138 / സങ്ക 138
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 139 / സങ്ക 139
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 140 / സങ്ക 140
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 141 / സങ്ക 141
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 142 / സങ്ക 142
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 143 / സങ്ക 143
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 144 / സങ്ക 144
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 145 / സങ്ക 145
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146 / സങ്ക 146
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 147 / സങ്ക 147
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 148 / സങ്ക 148
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 149 / സങ്ക 149
സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 150 / സങ്ക 150