A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

1 Samoela 81
[Ny nangatahan'ny Isiraely mpanjaka] Ary rehefa antitra Samoela, dia ny zanany no nataony mpitsara ny Isiraely.
2
Ary Joela no anaran'ny lahimatoany, ary Abia no anaran'ny faralahiny; mpitsara tany Beri-sheba izy ireo.
3
Nefa ny zanany tsy nanaraka ny dian-drainy, fa nivily nitady vola aman-karena ka nandray kolikoly sy nanao fitsarana miangatra.
4
Ary ny loholon'ny Isiraely rehetra nivory tao Rama ho any amin'i Samoela
5
ka nanao taminy hoe: Indro, efa antitra ianao, ary ny zanakao tsy manaraka ny dianao; koa manendre mpanjaka ho anay hitsara anay, tahaka ny firenena rehetra.
6
Fa tsy sitrak'i Samoela ny nanaovan'ny olona hoe: Omeo mpanjaka izahay hitsara anay. Dia nivavaka tamin'i Jehovah Samoela.
7
Ary hoy Jehovah tamin'i Samoela: Henoy ihany ny tenin'ny olona amin'izany rehetra lazainy aminao; fa tsy ianao no laviny, fa Izaho no laviny tsy hanjaka aminy.
8
Araka ny asa rehetra izay nataony hatramin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany Egypta ka mandraka androany, dia ny nahafoizany Ahy sy ny nanompoany andriamani-kafa, dia toy izany koa no ataony aminao.
9
Ary ankehitriny henoy ihany ny teniny, kanefa lazao aminy marimarina, ka asehoy azy ny ho fanaon'ny mpanjaka izay hanjaka aminy.
10
Dia nambaran'i Samoela tamin'ny olona izay nangataka mpanjaka taminy ny teny rehetra nolazain'i Jehovah.
11
Ary hoy izy: Izao no ho fanaon'ny mpanjaka izay hanjaka aminareo: Ny zanakareo-lahy dia halainy ka hotendreny ho amin'ny kalesiny sy ho mpitaingin-tsoavaliny ary hihazakazaka eo alohan'ny kalesiny,
12
ary hotendreny ho mpifehy arivo sy ho mpifehy dimam-polo, ary hiasa ny taniny sy hijinja ny vokany ary hanao ny fiadiany sy ny fanaka momba ny kalesiny;
13
ary ny zanakareo-vavy dia halainy ho mpangaroharo zava-manitra ary ho mpahandro sy mpanao mofo;
14
ary ny tsara indrindra amin'ny sahanareo sy ny tanim-boalobokareo sy ny tanin'olivanareo dia halainy ka homeny ho an'ny mpanompony;
15
ary ny ampahafolon'ny voan-javatrareo sy ny tanim-boalobokareo dia halainy ka homeny ho an'ny tandapany sy ny tandonany.[Heb. ionoka]
16
Ary ny ankizilahinareo sy ny ankizivavinareo sy ny zatovonareo tsara indrindra ary ny borikinareo dia halainy ka hampanaoviny ny asany.
17
Ary halainy koa ny ampahafolon'ny ondry aman'osinareo; ary ny tenanareo ho tonga mpanompony.
18
Ary hitaraina amin'izany andro izany ianareo noho ny mpanjakanareo izay nofidinareo ho anareo, fa Jehovah tsy hamaly anareo amin'izany andro izany.
19
Kanefa tsy nety nihaino ny tenin'i Samoela ny olona, fa hoy izy: Tsia, fa aoka ihany hisy mpanjaka hanjaka aminay,
20
mba ho tahaka ny firenena rehetra koa izahay, ka ny mpanjakanay hitsara anay sy hivoaka eo alohanay ary hitarika ny adinay.
21
Ary ren'i Samoela ny teny rehetra nolazain'ny olona, ka dia nolazainy teo anatrehan'i Jehovah kosa.Ary hoy Jehovah tamin'i Samoela: Henoy ny teniny ka manendre mpanjaka ho azy. Dia hoy Samoela tamin'ny lehilahy amin'ny Isiraely: Samia ary mandeha ho any amin'ny tanànanareo avy ianareo rehetra.
22
Ary hoy Jehovah tamin'i Samoela: Henoy ny teniny ka manendre mpanjaka ho azy. Dia hoy Samoela tamin'ny lehilahy amin'ny Isiraely: Samia ary mandeha ho any amin'ny tanànanareo avy ianareo rehetra.1 Samoela 8:1

1 Samoela 8:2

1 Samoela 8:3

1 Samoela 8:4

1 Samoela 8:5

1 Samoela 8:6

1 Samoela 8:7

1 Samoela 8:8

1 Samoela 8:9

1 Samoela 8:10

1 Samoela 8:11

1 Samoela 8:12

1 Samoela 8:13

1 Samoela 8:14

1 Samoela 8:15

1 Samoela 8:16

1 Samoela 8:17

1 Samoela 8:18

1 Samoela 8:19

1 Samoela 8:20

1 Samoela 8:21

1 Samoela 8:221 Samoela 1 / 1Sam 1

1 Samoela 2 / 1Sam 2

1 Samoela 3 / 1Sam 3

1 Samoela 4 / 1Sam 4

1 Samoela 5 / 1Sam 5

1 Samoela 6 / 1Sam 6

1 Samoela 7 / 1Sam 7

1 Samoela 8 / 1Sam 8

1 Samoela 9 / 1Sam 9

1 Samoela 10 / 1Sam 10

1 Samoela 11 / 1Sam 11

1 Samoela 12 / 1Sam 12

1 Samoela 13 / 1Sam 13

1 Samoela 14 / 1Sam 14

1 Samoela 15 / 1Sam 15

1 Samoela 16 / 1Sam 16

1 Samoela 17 / 1Sam 17

1 Samoela 18 / 1Sam 18

1 Samoela 19 / 1Sam 19

1 Samoela 20 / 1Sam 20

1 Samoela 21 / 1Sam 21

1 Samoela 22 / 1Sam 22

1 Samoela 23 / 1Sam 23

1 Samoela 24 / 1Sam 24

1 Samoela 25 / 1Sam 25

1 Samoela 26 / 1Sam 26

1 Samoela 27 / 1Sam 27

1 Samoela 28 / 1Sam 28

1 Samoela 29 / 1Sam 29

1 Samoela 30 / 1Sam 30

1 Samoela 31 / 1Sam 31