A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

1 Samoela 51
[Ny namelezan'Andriamanitra ny Filistina noho ny namaboany ny fiara, sy ny namerenan'ny Filistina azy] Dia nalain'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra ka nentiny niala tany Ebenezera ho any Asdoda.
2
Ary nony efa azon'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra, dia nentiny tao an-tranon'i Dagona izy ka napetrany teo anilany.
3
Ary nony ampitson'iny dia nifoha maraina koa ny Asdodita, ka indro Dagona potraka niankohoka tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah; dia narenin'ny olona izy ka napetrany teo amin'ny fitoerany indray.
4
Ary nony ampitson'iny indray dia nifoha maraina koa ny olona, ka indro Dagona potraka niankohoka indray tamin'ny tany teo anoloan'ny fiaran'i Jehovah, ary tapaka teo amin'ny tokonam-baravarana ny lohan'i Dagona sy ny felatanany roa; fa ny tenabeny ihany no sisa
5
izany no tsy anitsahan'ny mpisoron'i Dagona, na izay miditra ao an-tranony, ny tokonam-baravaran'i Dagona ao Asdoda mandraka androany).
6
Ary navesatra tamin'ny Asdodita ny tànan'i Jehovah, fa nandringana azy Izy; ary nasiany vay ny tao Asdoda sy ny tamin'ny fari-taniny rehetra.
7
Ary rehefa hitan'ny mponina tao Asdoda fa nisy izany, dia hoy izy: Aza avela hitoetra eto amintsika ny fiaran'ny Andriamanitry ny Isiraely; fa mavesatra amintsika sy amin'i Dagona andriamanitsika ny tànany.
8
Dia naniraka olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin'ny Filistina hankeo aminy ka nanao hoe: Hataontsika ahoana ny fiaran'ny Andriamanitry ny Isiraely? Dia hoy ireo: Aoka hafindra hankany Gata ny fiaran'ny Andriamanitry ny Isiraely. Dia nafindrany ny fiaran'ny Andriamanitry ny Isiraely.
9
Ary rehefa voafindrany ny fiara, dia namely ny tanàna ny tànan'i Jehovah ka nampangorohoro azy indrindra, fa Izy namely ny mponina tao an-tanàna, na kely na lehibe, ka nisy vay nipoipoitra taminy.
10
Ary dia naterin'ny olona nankany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra. Ary raha vao tonga tany Ekrona ny fiaran'Andriamanitra, dia nitaraina ny Ekronita nanao hoe: Efa nafindran'ny olona ho atỳ amintsika ny fiaran'ny Andriamanitry ny Isiraely hahafaty antsika sy ny firenentsika.
11
Dia naniraka olona izy ka nanangona ireo andriana rehetra tamin'ny Filistina ka nanao hoe: Ampandehano ny fiaran'ny Andriamanitry ny Isiraely, ary aoka ho entina ho any amin'ny fitoerany ihany indray izy mba tsy hahafaty antsika sy ny firenentsika; fa nanerana ny tanàna ny horohoron'ny fahafatesana, fa navesatra indrindra tao ny tànan'Andriamanitra.Ary ny olona izay tsy maty dia voan'ny vay kosa, ka ny fitarainan'ny tao an-tanàna dia niakatra ho any an-danitra.
12
Ary ny olona izay tsy maty dia voan'ny vay kosa, ka ny fitarainan'ny tao an-tanàna dia niakatra ho any an-danitra.1 Samoela 5:1

1 Samoela 5:2

1 Samoela 5:3

1 Samoela 5:4

1 Samoela 5:5

1 Samoela 5:6

1 Samoela 5:7

1 Samoela 5:8

1 Samoela 5:9

1 Samoela 5:10

1 Samoela 5:11

1 Samoela 5:121 Samoela 1 / 1Sam 1

1 Samoela 2 / 1Sam 2

1 Samoela 3 / 1Sam 3

1 Samoela 4 / 1Sam 4

1 Samoela 5 / 1Sam 5

1 Samoela 6 / 1Sam 6

1 Samoela 7 / 1Sam 7

1 Samoela 8 / 1Sam 8

1 Samoela 9 / 1Sam 9

1 Samoela 10 / 1Sam 10

1 Samoela 11 / 1Sam 11

1 Samoela 12 / 1Sam 12

1 Samoela 13 / 1Sam 13

1 Samoela 14 / 1Sam 14

1 Samoela 15 / 1Sam 15

1 Samoela 16 / 1Sam 16

1 Samoela 17 / 1Sam 17

1 Samoela 18 / 1Sam 18

1 Samoela 19 / 1Sam 19

1 Samoela 20 / 1Sam 20

1 Samoela 21 / 1Sam 21

1 Samoela 22 / 1Sam 22

1 Samoela 23 / 1Sam 23

1 Samoela 24 / 1Sam 24

1 Samoela 25 / 1Sam 25

1 Samoela 26 / 1Sam 26

1 Samoela 27 / 1Sam 27

1 Samoela 28 / 1Sam 28

1 Samoela 29 / 1Sam 29

1 Samoela 30 / 1Sam 30

1 Samoela 31 / 1Sam 31