A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

1 Samoela 111
[Ny nandresen'i Saoly ny Amonita, sy ny nanavaozana ny fanjakana] Ary Nahasy Amonita niakatra ka nitoby tandrifin'i Jabesi-gileada; dia hoy ny mponina rehetra tao Jabesy tamin'i Nahasy: Manaova fanekena aminay, dia hanompo anao izahay.
2
Fa hoy Nahasy Amonita: Izao no hanaovako fanekena aminareo: hopotsirina ny masonareo ankavanana rehetra, ka hataoko fandatsana ny Isiraely rehetra izany.
3
Fa hoy ny loholon'i Jabesy taminy: Omeo andro hafitoana izahay, mba hanirahanay olona ho any amin'ny fari-tanin'ny Isiraely rehetra, ka raha tàhiny tsy misy olona hamonjy anay, dia hivoaka hanatona anao izahay.
4
Dia tonga tany Gibean'i Saoly ny iraka ka nanambara ny teniny teo anatrehan'ny vahoaka; dia nanandratra ny feony ny vahoaka rehetra ka nitomany.
5
Ary, indro, Saoly tonga nandroaka ny omby avy tany an-tsaha ka nanao hoe: Inona izato nanjo ny olona, no mitomany izy? Ary nambarany azy ny tenin'ny mponina tao Jabesy.
6
Dia nilatsaka tamin'i Saoly ny Fanahin'Andriamanitra, ka nirehitra mafy ny fahatezeran'i Saoly, raha nandre izany teny izany.
7
Dia naka omby roa izy, ka norasainy ireo, dia nampitondrainy ny iraka ho any amin'ny fari-tanin'ny Isiraely rehetra ka nataony hoe: Na iza na iza tsy mivoaka hanaraka an'i Saoly sy Samoela, dia tahaka ireny no hanaovana ny ombiny. Dia nahazo ny olona ny fahatahorana an'i Jehovah, ka nivoaka toy ny olona iray ihany izy.
8
Ary nandamina azy tany Bezeka izy, dia telo hetsy no isan'ny Zanak'Isiraely, ary telo alina no isan'ny lehilahy amin'ny Joda.
9
Ary hoy izy tamin'ny iraka izay tonga teo: Izao no holazainareo amin'ny mponina ao Jabesi-gileada: Rahampitso ilay efa mafampana iny dia hisy famonjena ho anareo. Dia tonga ny iraka ka nanambara izany tamin'ny mponina tao Jabesy; ka dia faly ireo.
10
Ary hoy ny mponina tao Jabesy: Rahampitso no hivoahanay ho eny aminareo, dia hataonareo aminay izay rehetra sitrakareo.
11
Ary nony maraina, dia nozarain'i Saoly ho telo toko ny olona, ka tonga teo amin'ny toby tamin'ny fiambenana maraina izy ary namely ny Amonita mandra-pahafampanan'ny andro; koa izay sisa dia niely patrana, ka tsy nisy olona tafaraka na dia hatramin'ny roa aza.
12
Ary hoy ny vahoaka tamin'i Samoela: Iza moa no nanao hoe: Saoly va no hanjaka aminay? Atolory ireny olona ireny hataonay maty.
13
Fa hoy Saoly: Tsy hisy olona hatao maty anio; fa androany no nanaovan'i Jehovah famonjena teo amin'ny Isiraely.
14
Ary hoy Samoela tamin'ny vahoaka: Andeha isika hankany Gilgala hanavao ny fanjakana any.Dia lasa ny vahoaka nankany Gilgala; ary tany Gilgala no nananganany an'i Saoly ho mpanjaka teo anatrehan'i Jehovah; ary tany no nanaterany fanati-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah, dia nifaly indrindra teo Saoly mbamin'ny lehilahy rehetra amin'ny Isiraely.
15
Dia lasa ny vahoaka nankany Gilgala; ary tany Gilgala no nananganany an'i Saoly ho mpanjaka teo anatrehan'i Jehovah; ary tany no nanaterany fanati-pihavanana teo anatrehan'i Jehovah, dia nifaly indrindra teo Saoly mbamin'ny lehilahy rehetra amin'ny Isiraely.1 Samoela 11:1

1 Samoela 11:2

1 Samoela 11:3

1 Samoela 11:4

1 Samoela 11:5

1 Samoela 11:6

1 Samoela 11:7

1 Samoela 11:8

1 Samoela 11:9

1 Samoela 11:10

1 Samoela 11:11

1 Samoela 11:12

1 Samoela 11:13

1 Samoela 11:14

1 Samoela 11:151 Samoela 1 / 1Sam 1

1 Samoela 2 / 1Sam 2

1 Samoela 3 / 1Sam 3

1 Samoela 4 / 1Sam 4

1 Samoela 5 / 1Sam 5

1 Samoela 6 / 1Sam 6

1 Samoela 7 / 1Sam 7

1 Samoela 8 / 1Sam 8

1 Samoela 9 / 1Sam 9

1 Samoela 10 / 1Sam 10

1 Samoela 11 / 1Sam 11

1 Samoela 12 / 1Sam 12

1 Samoela 13 / 1Sam 13

1 Samoela 14 / 1Sam 14

1 Samoela 15 / 1Sam 15

1 Samoela 16 / 1Sam 16

1 Samoela 17 / 1Sam 17

1 Samoela 18 / 1Sam 18

1 Samoela 19 / 1Sam 19

1 Samoela 20 / 1Sam 20

1 Samoela 21 / 1Sam 21

1 Samoela 22 / 1Sam 22

1 Samoela 23 / 1Sam 23

1 Samoela 24 / 1Sam 24

1 Samoela 25 / 1Sam 25

1 Samoela 26 / 1Sam 26

1 Samoela 27 / 1Sam 27

1 Samoela 28 / 1Sam 28

1 Samoela 29 / 1Sam 29

1 Samoela 30 / 1Sam 30

1 Samoela 31 / 1Sam 31