English
A A A A A
×
Malagasy Bible 1865
Mpitsara 17
1
[Ny nanaovan'i Mika sarin-javatra hivavahana] Nisy lehilahy tany amin'ny tany havoan'i Efraima, Mika no anarany.
2
Ary hoy izy tamin'ny reniny: Ilay sekely volafotsy zato amby arivo nalaina taminao, izay nasianao ozona sady nolazainao teo anatrehako, indro, ato amiko ny vola; izaho no naka azy. Dia hoy ny reniny: Hotahin'i Jehovah anie ny zanako.
3
Ary rehefa naveriny tamin'ny reniny ny sekely volafotsy zato amby arivo, dia hoy reniny: Atokako ho an'i Jehovah mihitsy ity vola avy amin'ny tanako ity ka hatolotro ho anao, ry zanako, hanaovana sarin-javatra voasokitra sy sarin-javatra an-idina, ary ankehitriny dia averiko ho aminao izy.[Na: Efa natokako]
4
Ary rehefa naveriny tamin-dreniny ny volafotsy, dia naka volafotsy roan-jato ny reniny, ka nomeny ny mpanao an-idina hataony sarin-javatra voasokitra sy sarin-javatra an-idina; dia natao tao an-tranon'i Mika izany.
5
Ary nanana tranon'andriamanitra Mika sady efa nanao efoda sy terafima; ary ny zanany anankiray no natokany ka tonga mpisorony.[Heb. nofenoiny ny tànany]
6
Tamin'izany andro izany tsy nisy mpanjaka tamin'ny Isiraely: fa samy nanao izay nataony ho marina avy ny olona rehetra.
7
Ary nisy zatovo avy any Betlehema-joda, tamin'ny fokon'i Joda, ary Levita izy sady nivahiny tao.
8
Ary ralehilahy niala tao an-tanàna Betlehema-joda hivahiny any amin'izay azony hitoerana; ary nony nandeha izy, dia tonga tany amin'ny tany havoan'i Efraima tao an-tranon'i Mika.
9
Ary hoy Mika taminy: Avy aiza moa ianao? Dia hoy kosa izy taminy: Levita avy any Betlehema-joda aho ka mandeha hivahiny eny amin'izay azoko hitoerana.
10
Dia hoy Mika taminy: Mitoera atỳ amiko ianao, ary aoka ho raiko sy ho mpisoroko, dia homeko sekely folo volafotsy isan-taona sy fitafiana ary hanina. Dia niditra ilay Levita.
11
Ary nanaiky hitoetra tao amin-dralehilahy ilay Levita, ka dia tonga tahaka ny zanany izy.
12
Dia natokan'i Mika ilay Levita, ka dia tonga mpisorony izy ary nitoetra tao an-tranon'i Mika.Dia hoy Mika: Fantatro izao fa hanisy soa ahy Jehovah, satria manana ity Levita ity ho mpisoroko aho.
13
Dia hoy Mika: Fantatro izao fa hanisy soa ahy Jehovah, satria manana ity Levita ity ho mpisoroko aho.
Mpitsara 17:1
Mpitsara 17:2
Mpitsara 17:3
Mpitsara 17:4
Mpitsara 17:5
Mpitsara 17:6
Mpitsara 17:7
Mpitsara 17:8
Mpitsara 17:9
Mpitsara 17:10
Mpitsara 17:11
Mpitsara 17:12
Mpitsara 17:13
Mpitsara 1 / Mpit 1
Mpitsara 2 / Mpit 2
Mpitsara 3 / Mpit 3
Mpitsara 4 / Mpit 4
Mpitsara 5 / Mpit 5
Mpitsara 6 / Mpit 6
Mpitsara 7 / Mpit 7
Mpitsara 8 / Mpit 8
Mpitsara 9 / Mpit 9
Mpitsara 10 / Mpit 10
Mpitsara 11 / Mpit 11
Mpitsara 12 / Mpit 12
Mpitsara 13 / Mpit 13
Mpitsara 14 / Mpit 14
Mpitsara 15 / Mpit 15
Mpitsara 16 / Mpit 16
Mpitsara 17 / Mpit 17
Mpitsara 18 / Mpit 18
Mpitsara 19 / Mpit 19
Mpitsara 20 / Mpit 20
Mpitsara 21 / Mpit 21