A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Apokalypsy 5

1
[Ny nandraisan'ny Mpanavotra ny boky izay nisy tombo-kase fito, sy ny hira natao ho fiderana Azy] Ary hitako fa, indro, nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase fito, teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana.
2
Ary hitako fa, indro, nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe: Iza no miendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny?
3
Ary tsy nisy tany an-danitra, na tetỳ an-tany, na tany ambanin'ny tany, nahasokatra ny boky na nahajery azy.
4
Ary nitomany mafy aho, satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na hijery azy.
5
Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe: Aza mitomany; indro, ny Liona avy amin'ny firenen'i Joda, dia ny Solofon'i Davida, no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny fito. [ Gr. presbytera]
6
Ary hitako fa, indro, teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina efatra ary teo afovoan'ny loholona dia nisy Zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanan-tandroka fito sy maso fito, dia ny Fanahy fiton'Andriamanitra nirahina hankany amin'ny tany rehetra. [ Gr. presbytera]
7
Ary tonga Izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana.
8
Ary rehefa nandray ny boky Izy, ny zava-manana-aina efatra sy ny loholona efatra amby roa-polo dia niankohoka teo anatrehan'ny Zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno ditin-kazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. [ Gr. presbytera]
9
Ary nihira fihiram-baovao izy ka nanao hoe: Hianao no miendrika haka ny boky sy hamaha ny tombo-kaseny; Fa voavono Hianao, Ary ny rànao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samy hafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra;
10
Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo; Ary manjaka ambonin'ny tany izy.
11
Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-manan'aina ary ny loholona, ary ny Isany dia alinalina sy arivoarivo, [ Gr. presbytera]
12
nanao tamin'ny feo mahery hoe: Ny Zanak'ondry, Izay novonoina, dia miendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra.
13
Ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay etỳ ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe: Ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny Zanak'ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay.Ary ny zava-manan'aina efatra nanao hoe: Amena. Ary ny loholona dia niankohoka ka nivavaka. [ Gr. presbytera]
14
Ary ny zava-manan'aina efatra nanao hoe: Amena. Ary ny loholona dia niankohoka ka nivavaka. [ Gr. presbytera]
Apokalypsy 5:1
Apokalypsy 5:2
Apokalypsy 5:3
Apokalypsy 5:4
Apokalypsy 5:5
Apokalypsy 5:6
Apokalypsy 5:7
Apokalypsy 5:8
Apokalypsy 5:9
Apokalypsy 5:10
Apokalypsy 5:11
Apokalypsy 5:12
Apokalypsy 5:13
Apokalypsy 5:14
Apokalypsy 1 / Ap 1
Apokalypsy 2 / Ap 2
Apokalypsy 3 / Ap 3
Apokalypsy 4 / Ap 4
Apokalypsy 5 / Ap 5
Apokalypsy 6 / Ap 6
Apokalypsy 7 / Ap 7
Apokalypsy 8 / Ap 8
Apokalypsy 9 / Ap 9
Apokalypsy 10 / Ap 10
Apokalypsy 11 / Ap 11
Apokalypsy 12 / Ap 12
Apokalypsy 13 / Ap 13
Apokalypsy 14 / Ap 14
Apokalypsy 15 / Ap 15
Apokalypsy 16 / Ap 16
Apokalypsy 17 / Ap 17
Apokalypsy 18 / Ap 18
Apokalypsy 19 / Ap 19
Apokalypsy 20 / Ap 20
Apokalypsy 21 / Ap 21
Apokalypsy 22 / Ap 22