A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Apokalypsy 151
[Ny amin'ny lovia fito nisy ny loza fito, izay nentin'ny anjely fito ka naidiny tamin'ny tany] Ary hitako fa, indro, nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe mahagaga, dia anjely fito izay nanana ny Ioza fito farany, Satria ireny no enti-mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra.
2
Ary nahita aho fa, indro, toa ranomasina fitaratra miharo afo, ary izay naharesy ka afaka tamin'ny bibi-dia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, nitana lokangan'Andriamanitra. [ Na: tao amin]
3
Ary mihira ny fihiran'i Mosesy, mpanompon'Andriamanitra, sy ny fihiran'ny Zanak'ondry izy manao hoe: Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo Ô, Andriamanitra Tsitoha; Mahitsy sy marina ny lalanao, Ry Mpanjaka mandrakizay.
4
Iza no tsy hatahotra? Ary iza no tsy hankalaza ny anaranao, Tompo ô? Fa Hianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy hiankohoka eo anatrehanao; Fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao.
5
Ary rehefa afaka izany, dia nahita aho fa, indro, novohana ny tempoly, dia ny tabernakelin'ny vavolombelona tany an-danitra; [ Na: tao amin'] [ Dia ny Didy Folo]
6
ary ny anjely fito izay nanana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly, ary niravaka vato soa madio sy mamirapiratra izy sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. [ Na: (niakanjo rongony fotsy sady madio no mangatsakatsaka)]
7
Ary ny anankiray tamin'ny zava-manan'aina efatra nanome ny anjely fito lovia volamena fito, feno ny fahatezeran'Andriamanitra, Izay velona mandrakizay mandrakizay.Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraky ny loza fito nentin'ny anjely fito.
8
Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraky ny loza fito nentin'ny anjely fito.Apokalypsy 15:1

Apokalypsy 15:2

Apokalypsy 15:3

Apokalypsy 15:4

Apokalypsy 15:5

Apokalypsy 15:6

Apokalypsy 15:7

Apokalypsy 15:8Apokalypsy 1 / Ap 1

Apokalypsy 2 / Ap 2

Apokalypsy 3 / Ap 3

Apokalypsy 4 / Ap 4

Apokalypsy 5 / Ap 5

Apokalypsy 6 / Ap 6

Apokalypsy 7 / Ap 7

Apokalypsy 8 / Ap 8

Apokalypsy 9 / Ap 9

Apokalypsy 10 / Ap 10

Apokalypsy 11 / Ap 11

Apokalypsy 12 / Ap 12

Apokalypsy 13 / Ap 13

Apokalypsy 14 / Ap 14

Apokalypsy 15 / Ap 15

Apokalypsy 16 / Ap 16

Apokalypsy 17 / Ap 17

Apokalypsy 18 / Ap 18

Apokalypsy 19 / Ap 19

Apokalypsy 20 / Ap 20

Apokalypsy 21 / Ap 21

Apokalypsy 22 / Ap 22