English
A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Josoa 12

1
[Ny anaran'ny mpanjaka izay novonoin'ny Zanak'Isiraely] Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'ny Zanak'Isiraely, ka lasany ny taniny, teny an-dafy atsinanan'i Jordana hatramin'ny lohasahan-driaka Arnona ka hatramin'ny tendrombohitra Hermona sy ny ilany atsinanan'ny tani-hay [Heb. Arabà]
2
Sihona, mpanjakan'ny Amorita, izay nonina tany Hesbona ka nanjaka hatrany Aroera, eo amoron'ny lohasahan-driaka Arnona, ka hatreo afovoan'ny lohasaha sy ny antsasak'i Gileada, dia hatramin'ny lohasahan-driaka Jaboka, fari-tanin'ny taranak'i Amona, [Heb. Arabà]
3
ary ny ilany atsinanan'ny tani-hay hatramin'ny Ranomasina Kinerota ka hatramin'ny ranomasina amin'ny tani-hay, dia ny Ranomasintsira, amin'ny lalana mankany Beti-jesimota, ary hatramin'ny tany atsimo eo am-bodin'i Pisga. [Heb. Arabà]
4
Ary azony koa ny tanin'i Oga, mpanjakan'i Basana, isan'ny Refaita sisa, izay nitoetra tany Astarta sy Edrehy,
5
sy nanjaka tany an-tendrombohitra Hermona sy tany Saleka ary tany Basana rehetra hatramin'ny fari-tanin'ny Gesorita sy ny Makatita ary ny antsasak'i Gileada, fari-tanin'i Sihona, mpanjakan'i Hesbona.
6
Mosesy, mpanompon'i Jehovah, sy ny Zanak'Isiraely no nandresy ireo; ary ny taniny nomen'i Mosesy, mpanompon'i Jehovah, ho lovan'ny Robenita sy ny Gadita ary ny antsasaky ny firenen'i Manase.
7
Ary izao no mpanjakan'ny tany izay resin'i Josoa sy ny Zanak'Isiraely tany an-dafy andrefan'i Jordana, hatrany Bala-gada, eo an-dohasahan'i Libanona, ka hatramin'ny tendrombohitra mangadihady izay fiakarana ho any Seira, ka ny taniny nomen'i Josoa ny firenen'ny Isiraely araka ny fizarany,
8
dia ny any amin'ny tany havoana sy amin'ny tany lemaka amoron-tsiraka sy amin'ny tani-hay sy amin'ny tany ambodin'ny tendrombohitra sy any an-efitra ary any amin'ny tany atsimo, dia ny an'ny Hetita sy ny Amorita sy ny Kananita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita:[Heb. Sefela][Heb. Arabà]
9
Ny mpanjakan'i Jeriko, iray; ny mpanjakan'i Ay, izay eo anilan'i Betela, iray;
10
ny mpanjakan'i Jerosalema, iray; ny mpanjakan'i Hebrona, iray;
11
ny mpanjakan'i Jarmota, iray; ny mpanjakan'i Lakisy, iray;
12
ny mpanjakan'i Eglona, iray; ny mpanjakan'i Gazera, iray;
13
ny mpanjakan'i Debira, iray; ny mpanjakan'i Gadera, iray;
14
ny mpanjakan'i Horma, iray; ny mpanjakan'i Arada, iray;
15
ny mpanjakan'i Libna, iray; ny mpanjakan'i Adolama, iray;
16
ny mpanjakan'i Makeda, iray; ny mpanjakan'i Betela, iray;
17
ny mpanjakan'i Tapoa, iray; ny mpanjakan'i Hefera, iray;
18
ny mpanjakan'i Afeka, iray; ny mpanjakan'i Lasarona, iray;
19
ny mpanjakan'i Madona, iray; ny mpanjakan'i Hazora, iray;
20
ny mpanjakan'i Simrona-merona, iray; ny mpanjakan'i Aksafa, iray;
21
ny mpanjakan'i Tanaka, iray; ny mpanjakan'i Megido, iray;
22
ny mpanjakan'i Kadesy, iray; ny mpanjakan'i Jokneama any Karmela, iray;
23
ny mpanjakan'i Dora eo amin'ny havoan'i Dora, iray; ny mpanjakan'ny firenen-tsamy hafa any Gilgala, iray;ny mpanjakan'i Tirza, iray. Iraika amby telo-polo no isan'ny mpanjaka rehetra.
24
ny mpanjakan'i Tirza, iray. Iraika amby telo-polo no isan'ny mpanjaka rehetra.
Josoa 12:1
Josoa 12:2
Josoa 12:3
Josoa 12:4
Josoa 12:5
Josoa 12:6
Josoa 12:7
Josoa 12:8
Josoa 12:9
Josoa 12:10
Josoa 12:11
Josoa 12:12
Josoa 12:13
Josoa 12:14
Josoa 12:15
Josoa 12:16
Josoa 12:17
Josoa 12:18
Josoa 12:19
Josoa 12:20
Josoa 12:21
Josoa 12:22
Josoa 12:23
Josoa 12:24
Josoa 1 / Jos 1
Josoa 2 / Jos 2
Josoa 3 / Jos 3
Josoa 4 / Jos 4
Josoa 5 / Jos 5
Josoa 6 / Jos 6
Josoa 7 / Jos 7
Josoa 8 / Jos 8
Josoa 9 / Jos 9
Josoa 10 / Jos 10
Josoa 11 / Jos 11
Josoa 12 / Jos 12
Josoa 13 / Jos 13
Josoa 14 / Jos 14
Josoa 15 / Jos 15
Josoa 16 / Jos 16
Josoa 17 / Jos 17
Josoa 18 / Jos 18
Josoa 19 / Jos 19
Josoa 20 / Jos 20
Josoa 21 / Jos 21
Josoa 22 / Jos 22
Josoa 23 / Jos 23
Josoa 24 / Jos 24