A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

2 Timoty 41
Eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy, Izay hitsara ny velona sy ny maty, ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany, no ananarako anao mafy:
2
mitoria ny teny, mazotoa, na amin'ny fotoana, na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mamporisiha, mananara mafy amin'ny fahari-po sy ny fampianarana rehetra.
3
Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany; [ Gr. salama]
4
ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin'ny anganongano.
5
Fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista, tanteraho ny fanompoanao.
6
Fa izaho dia efa hatolotra sahady, ary efa mba akaiky ny andro fialàko. [ Gr. haidina ho fanatitra aidina]
7
Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho;
8
hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy amin izay andro izay; ary tsy ho ahy ihany, fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa.
9
[Fanaovam-beloma sy hafatra] Mazotoa hankatỳ amiko faingana ianao;
10
fa Demasy efa nandao ahy, satria tia izao fiainana izao izy ka lasa nankany Tesalonika; Kreska nankany Galatia, Titosy nankany Dalmatia.
11
Lioka ihany no ato amiko. Alao Marka, ka ento miaraka aminao, fa mahasoa ahy amin'ny fanompoana izy.
12
Tykiko dia nirahiko ho any Efesosy.
13
Ilay kapôty navelako tany Troasy tao amin'i Karpo, dia ento, raha mankaty ianao, ary ny boky, indrindra fa ireo boky hoditra.
14
Aleksandro, mpanefy varahina, efa nanisy ratsy ahy be loatra; ny Tompo hamaly azy araka ny asany;
15
tandremonao ihany izy iny, fa nanohitra fatratra ny teninay.
16
Tamin'ny nandaharako voalohany hanala tsiny ny tenako dia tsy nisy nomba ahy, fa nandao ahy avokoa izy rehetra (aza mba isaina ho helony anie izany).
17
Kanefa ny Tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy, mba hotanterahina tokoa amin'ny ataoko ny fitorian-teny, ary mba ho ren'ny jentilisa rehetra izany; ary izaho novonjena tao am-bavan'ny liona.
18
Ary ny Tompo hanafaka ahy amin'ny asa ratsy rehetra ka hamonjy ahy ho any amin'ny fanjakany any an-danitra; ho Azy anie ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Amena.
19
Manaova veloma amin'i Prisila sy Akoila mbamin'ny ankohonan'i Onesiforosy;
20
Erasto nitoetra tany Korinto; fa Trofimo nilaozako tany Mileto, satria narary izy.
21
Mazotoa hankatỳ alohan'ny ririnina. Manao veloma anao Eobolo sy Poda sy Lino sy Klaodia mbamin'ny rahalahy rehetra.Ho amin'ny fanahinao anie ny Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana.
22
Ho amin'ny fanahinao anie ny Tompo. Ho aminareo anie ny fahasoavana.2 Timoty 4:1
2 Timoty 4:2
2 Timoty 4:3
2 Timoty 4:4
2 Timoty 4:5
2 Timoty 4:6
2 Timoty 4:7
2 Timoty 4:8
2 Timoty 4:9
2 Timoty 4:10
2 Timoty 4:11
2 Timoty 4:12
2 Timoty 4:13
2 Timoty 4:14
2 Timoty 4:15
2 Timoty 4:16
2 Timoty 4:17
2 Timoty 4:18
2 Timoty 4:19
2 Timoty 4:20
2 Timoty 4:21
2 Timoty 4:22


2 Timoty 1 / 2Tim 1
2 Timoty 2 / 2Tim 2
2 Timoty 3 / 2Tim 3
2 Timoty 4 / 2Tim 4