A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Deotoronomia 271
[Ny amin'ny hanaovana tsangam-bato hanoratana ny lalàna, sy ny hanaovana ny tso-drano sy ny fanozonana ao an-tendrombohitra Gerizinia sy Ebala] Ary Mosesy sy ny loholon'ny Isiraely dia nandidy ny vahoaka ka nanao hoe: Tandremo ny lalàna rehetra izay andidiako anao anio.
2
Ary amin'ny andro izay hitànareo an'i Jordana ho any amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao anao, dia manangàna vato lehibe ho anao, ka lalory sokay;
3
dia soraty eo aminy ny teny rehetra amin'ity lalàna ity, rehefa tafita ianao mba hiditra ao amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao anao, dia tany tondra-dronono sy tantely, araka izay nolazain'i Jehovah, Andriamanitry ny razanao taminao.
4
Ary rehefa tafita an'i Jordana ianareo, dia atsangano ao an-tendrombohitra Ebala ireo vato ireo, izay nandidiako anareo andro any ka lalory sokay.
5
Ary manorena alitara ao ho an'i Jehovah Andriamanitrao; vato no hataonao alitara, nefa aza pehim-by izy.
6
Vato tsy voapaika no hataonao alitaran'i Jehovah Andriamanitrao; ka manatera fanatitra dorana eo amboniny ho an'i Jehovah Andriamanitrao.
7
Ary manatera koa fanati-pihavanana, ka mihinàna eo sy mifalia eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao.
8
Ary soraty amin'ireo vato ireo ny teny rehetra amin'ity lalàna ity, ka ataovy velona tsara ny soratra.
9
Dia niteny tamin'ny Isiraely rehetra Mosesy sy ireo Levita mpisorona ka nanao hoe: Mangìna, ka mihainoa, ry Isiraely ô: androany no efa tonga firenen'i Jehovah Andriamanitrao ianao.
10
Koa henoy ny feon'i Jehovah Andriamanitrao, ary araho ny didiny sy ny lalàny, izay andidiako anao anio.
11
Dia nandidy ny vahoaka tamin'izany andro izany Mosesy ka nanao hoe:
12
Ireto no hijanona eo an-tendrombohitra Gerizima hitso-drano ny vahoaka, rehefa tafita an'i Jordana ianareo: dia ny Simeona sy ny Levy sy ny Joda sy ny Isakara sy ny Josefa ary ny Benjamina.
13
Ary ireto kosa no hijanona eo an-tendrombohitra Ebala hanozona: dia ny Robena sy ny Gada sy ny Asera sy ny Zebolona sy ny Dana ary ny Naftaly.
14
Dia hiteny ny Levita ka hanao amin'ny Isiraely rehetra amin'ny feo mahery hoe:
15
Hozonina ny olona izay manao sarin-javatra voasokitra na sarin-javatra an-idina, izay fahavetavetana eo imason'i Jehovah, asan'ny tanan'ny mahay tao-zavatra, ka mametraka azy ao amin'ny takona. Dia hamaly ny vahoaka rehetra ka hanao hoe: Amena.
16
Hozonina izay manao tsinontsinona ny rainy na ny reniny. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
17
Hozonina izay mamindra ny faritanin'ny namany. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
18
Hozonina izay mampivily lalana ny jamba. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
19
Hozonina izay manao fitsarana miangatra amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
20
Hozonina izay mandry amin'ny vadin-drainy, fa mandry amin'izay nandrian-drainy izy. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
21
Hozonina izay mandry amin'ny biby. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
22
Hozonina izay mandry amin'ny anabaviny, dia ny zanakavavin-drainy, na ny zanakavavin-dreniny. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
23
Hozonina izay mandry amin'ny rafozani-vavy. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
24
Hozonina izay mamely ny namany ao amin'ny takona. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
25
Hozonina izay mandray kolikoly hahafaty olo-marina. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.Hozonina izay tsy mankatò ny tenin'ity lalàna ity. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
26
Hozonina izay tsy mankatò ny tenin'ity lalàna ity. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.Deotoronomia 27:1

Deotoronomia 27:2

Deotoronomia 27:3

Deotoronomia 27:4

Deotoronomia 27:5

Deotoronomia 27:6

Deotoronomia 27:7

Deotoronomia 27:8

Deotoronomia 27:9

Deotoronomia 27:10

Deotoronomia 27:11

Deotoronomia 27:12

Deotoronomia 27:13

Deotoronomia 27:14

Deotoronomia 27:15

Deotoronomia 27:16

Deotoronomia 27:17

Deotoronomia 27:18

Deotoronomia 27:19

Deotoronomia 27:20

Deotoronomia 27:21

Deotoronomia 27:22

Deotoronomia 27:23

Deotoronomia 27:24

Deotoronomia 27:25

Deotoronomia 27:26Deotoronomia 1 / Deo 1

Deotoronomia 2 / Deo 2

Deotoronomia 3 / Deo 3

Deotoronomia 4 / Deo 4

Deotoronomia 5 / Deo 5

Deotoronomia 6 / Deo 6

Deotoronomia 7 / Deo 7

Deotoronomia 8 / Deo 8

Deotoronomia 9 / Deo 9

Deotoronomia 10 / Deo 10

Deotoronomia 11 / Deo 11

Deotoronomia 12 / Deo 12

Deotoronomia 13 / Deo 13

Deotoronomia 14 / Deo 14

Deotoronomia 15 / Deo 15

Deotoronomia 16 / Deo 16

Deotoronomia 17 / Deo 17

Deotoronomia 18 / Deo 18

Deotoronomia 19 / Deo 19

Deotoronomia 20 / Deo 20

Deotoronomia 21 / Deo 21

Deotoronomia 22 / Deo 22

Deotoronomia 23 / Deo 23

Deotoronomia 24 / Deo 24

Deotoronomia 25 / Deo 25

Deotoronomia 26 / Deo 26

Deotoronomia 27 / Deo 27

Deotoronomia 28 / Deo 28

Deotoronomia 29 / Deo 29

Deotoronomia 30 / Deo 30

Deotoronomia 31 / Deo 31

Deotoronomia 32 / Deo 32

Deotoronomia 33 / Deo 33

Deotoronomia 34 / Deo 34