A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Deotoronomia 23

1
Tsy mahazo maka ny vadin-drainy ny olona, na maniry amin'izay nandrian-drainy.
2
[Didy maro samy hafa] Tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah izay torotoro vihina, na izay voatapaka ny filahiany.
3
Ny zazasary tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah: na dia hatramin'ny taranany fahafolo mandimby aza dia tsy hahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah.
4
Ny Amonita sy ny Moabita tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah: na dia hatramin'ny taranany fahafolo mandimby aza dia tsy hahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah hatramin'ny mandrakizay ireny,
5
satria tsy nitsena hanina sy rano anareo teny an-dalana izy, raha nivoaka avy tany Egypta ianareo, ary satria nanamby an'i Balama, zanak'i Beora, avy any Petora any Mesopotamia, hanozona anao izy.
6
Kanefa Jehovah Andriamanitrao tsy nety nihaino an'i Balama, fa nampody ny fanozonana ho fitahiana anao Izy noho ny fitiavany anao.
7
Aza mitady izay hiadanany na izay hahasoa azy amin'ny andronao rehetra mandrakizay.
8
Aza atao ho fahavetavetana ny Edomita, fa rahalahinao izy, na ny Egyptiana, fa efa mba vahiny tany amin'ny taniny ianao.
9
Ny zafiafin'ireo dia hahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehovah.
10
Raha mivoaka hiady amin'ny fahavalonao ny tafikao, dia mifadia ny ratsy rehetra.
11
Raha misy olona eo aminao, izay tsy madio noho izay nanjo azy tamin'ny alina, dia hivoaka eny ivelan'ny toby izy, fa tsy hiditra ao anatiny.
12
Fa rehefa hariva, dia aoka handro amin'ny rano izy; ary nony tokony ho maty masoandro, dia mahazo miverina eo amin'ny toby indray izy.
13
Ary aoka hisy tany voafaritrao any ivelan'ny toby ho fivoahanao;
14
ary mitondrà fantaka miaraka amin'ny fiadianao, ka raha hipetraka eny ivelany ianao, dia mihadia lavaka amin'ny fantaka, ka totofy ny fivalananao.
15
Fa Jehovah Andriamanitrao mandeha eo afovoan'ny tobinao hamonjy anao sy hanolotra ny fahavalonao eo anoloanao; ka dia ho masina ny tobinao, mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao izy ka tsy hiala aminao.
16
Aza atolotrao amin'ny tompony intsony ny andevo izay mandositra mamonjy tena ho eo aminao.
17
Eo aminao no hitoerany, dia eo amin'ny tanàna izay tiany sy izay sitraky ny fony; fa aza mampahory azy.
18
Aoka tsy hisy zanakavavy na zanakalahin'ny Isiraely hanolo-tena hijangajanga ho fanompoan-tsampy.
19
Aza mitondra ny tangin'ny vehivavy janga, na ny karaman'alika, ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra, hanefana voady; fa fahavetavetana eo imason'i Jehovah Andriamanitrao ireo zavatra roa ireo.
20
Aza mampanàna zavatra amin'ny rahalahinao, na vola, na hanina, na zavatra hafa mety hampananaina.
21
Ny olona hafa firenena ihany no hampanananao zavatra; fa ny rahalahinao kosa dia tsy hampanananao; mba hotahin'i Jehovah Andriamanitrao ianao amin'izay rehetra ataon'ny tananao eo amin'ny tany izay efa hidiranao holovana.
22
Raha mivoady amin'i Jehovah Andriamanitrao ianao, dia aza ela fanefa; fa hadinin'i Jehovah Andriamanitrao aminao tokoa izany ka ho fahotana aminao.
23
Fa raha tsy mivoady ianao, dia tsy fahotana aminao izany.
24
Izay aloaky ny vavanao dia tandremo hotanterahinao, araka ny sitraponao nivoadianao tamin'i Jehovah ihany, dia izay nolazain'ny vavanao.
25
Raha mankany amin'ny tanim-boaloboky ny namanao ianao, dia mahazo manaram-po mihinam-boaloboka hahavoky anao; fa aza mitondra mody.Raha mankany amin'ny tanimbarin'ny namanao ianao, dia mahazo mioty salohim-bary ny tananao; fa aza jinjanao antsy ny varin'ny namanao.
26
Raha mankany amin'ny tanimbarin'ny namanao ianao, dia mahazo mioty salohim-bary ny tananao; fa aza jinjanao antsy ny varin'ny namanao.
Deotoronomia 23:1
Deotoronomia 23:2
Deotoronomia 23:3
Deotoronomia 23:4
Deotoronomia 23:5
Deotoronomia 23:6
Deotoronomia 23:7
Deotoronomia 23:8
Deotoronomia 23:9
Deotoronomia 23:10
Deotoronomia 23:11
Deotoronomia 23:12
Deotoronomia 23:13
Deotoronomia 23:14
Deotoronomia 23:15
Deotoronomia 23:16
Deotoronomia 23:17
Deotoronomia 23:18
Deotoronomia 23:19
Deotoronomia 23:20
Deotoronomia 23:21
Deotoronomia 23:22
Deotoronomia 23:23
Deotoronomia 23:24
Deotoronomia 23:25
Deotoronomia 23:26
Deotoronomia 1 / Deo 1
Deotoronomia 2 / Deo 2
Deotoronomia 3 / Deo 3
Deotoronomia 4 / Deo 4
Deotoronomia 5 / Deo 5
Deotoronomia 6 / Deo 6
Deotoronomia 7 / Deo 7
Deotoronomia 8 / Deo 8
Deotoronomia 9 / Deo 9
Deotoronomia 10 / Deo 10
Deotoronomia 11 / Deo 11
Deotoronomia 12 / Deo 12
Deotoronomia 13 / Deo 13
Deotoronomia 14 / Deo 14
Deotoronomia 15 / Deo 15
Deotoronomia 16 / Deo 16
Deotoronomia 17 / Deo 17
Deotoronomia 18 / Deo 18
Deotoronomia 19 / Deo 19
Deotoronomia 20 / Deo 20
Deotoronomia 21 / Deo 21
Deotoronomia 22 / Deo 22
Deotoronomia 23 / Deo 23
Deotoronomia 24 / Deo 24
Deotoronomia 25 / Deo 25
Deotoronomia 26 / Deo 26
Deotoronomia 27 / Deo 27
Deotoronomia 28 / Deo 28
Deotoronomia 29 / Deo 29
Deotoronomia 30 / Deo 30
Deotoronomia 31 / Deo 31
Deotoronomia 32 / Deo 32
Deotoronomia 33 / Deo 33
Deotoronomia 34 / Deo 34