English
A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Deotoronomia 19

1
[Ny amin'ny tanàna handosiran'izay mahafaty olona tsy nahy] Rehefa aringan'i Jehovah Andriamanitrao ny firenen-tsamy hafa, izay tompon'ny tany omen'i Jehovah Andriamanitrao anao, ary mandresy azy ianao ka monina ao an-tanànany sy ao an-tranony,
2
dia manokàna tanàna telo ho anao eo afovoan'ny taninao, izay omen'i Jehovah Andriamanitrao anao holovana.
3
Amboary ny lalana, ka zarao ho telo toko ny taninao, izay omen'i Jehovah Andriamanitrao holovanao, mba handosiran'ny mahafaty olona rehetra ao.
4
Ary ny mahafaty olona izay hovelomina, raha mandositra ao, dia ny mahafaty ny namany tsy nahy ka tsy nankahala azy teo aloha
5
toy ny olona izay miaraka amin'ny namany ho any an'ala hikapa hazo, koa manainga ny famaky hikapa ny hazo ny tànany, dia mitsoaka amin'ny zarany ny lela-famaky, ary mahavoa ny namany ka mahafaty azy, dia aoka handositra ao amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo izy ka hovelomina;
6
fandrao hanenjika ny nahafaty olona ny mpamaly rà, raha mbola mirehitra ny fony, ka hahatratra azy, noho ny halavitry ny alehany, dia hahafaty azy izy; nefa tsy tokony ho faty izy, satria tsy nankahala ny namany teo aloha.
7
Koa izany no andidiako anao hoe: Manokàna tanàna telo ho anao.
8
Ary raha hitarin'i Jehovah Andriamanitrao ny fari-taninao, araka izay nianianany tamin'ny razanao, ka homeny anao ny tany rehetra izay nolazainy homena ny razanao
9
(raha hitandrina ianao ka hanaraka izao lalàna rehetra izao, izay andidiako anao anio, ka ho tia an'i Jehovah Andriamanitrao, ary handeha mandrakariva amin'ny lalany), dia hampianao tanàna telo koa ireny telo ireny;
10
mba tsy hisy rà marina alatsaka eo amin'ny taninao, izay omen'i Jehovah Andriamanitrao anao ho lovanao, ka tsy ho meloka amin'ny rà ianao.
11
Fa raha misy olona mankahala ny namany ka manotrika azy, ary mitsangana ka mamely mahafaty azy, ary mandositra ho ao amin'ny anankiray amin'ireo tanàna ireo,
12
ny loholona amin'ny tanànany dia haniraka haka azy ao, dia hanolotra azy eo an-tànan'ny mpamaly rà, mba hovonoiny ho faty izy.
13
Tsy hiantra azy ny masonao; fa hesorinao tsy ho eo amin'ny Isiraely ny heloka ny amin'ny rà marina, mba hahita soa ianao.
14
[Ny amin'ny tsi-famindrana fari-tany, sy ny amin'ny vavolombelona] Aza mamindra ny fari-tanin'ny namanao, izay efa vitan'ny razana teo amin'ny zara-taninao, izay azonao eo amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao anao holovanao.
15
Raha vavolombelona iray monja, dia aoka tsy hitsangana hiampanga olona ny amin'izay heloka na ota nataony na inona na inona; fa amin'ny tenin'ny vavolombelona roa na telo no hanorenana mafy ny teny.
16
Raha misy vavolombelona mampidi-doza mitsangana hiampanga olona ho nanao ratsy,
17
dia hitsangana eo anatrehan'i Jehovah izy roa lahy izay miady, dia eo anatrehan'ny mpisorona sy ny mpitsara amin'izany andro izany;
18
ary raha hadinin'ny mpitsara mafy izy ka hitany fa vavolombelona mandainga, fa miampanga lainga ny namany,
19
dia araka izay nokasainy hatao amin'ny namany no hataonareo aminy; ka dia hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy.
20
Ary ny olona sisa dia handre izany ka hatahotra ary tsy hanao araka izany ratsy izany eo aminao intsony.Dia tsy hiantra azy ny masonao; fa aina no hataonao solon'ny aina, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tanana solon'ny tanana, tongotra solon'ny tongotra.
21
Dia tsy hiantra azy ny masonao; fa aina no hataonao solon'ny aina, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, tanana solon'ny tanana, tongotra solon'ny tongotra.
Deotoronomia 19:1
Deotoronomia 19:2
Deotoronomia 19:3
Deotoronomia 19:4
Deotoronomia 19:5
Deotoronomia 19:6
Deotoronomia 19:7
Deotoronomia 19:8
Deotoronomia 19:9
Deotoronomia 19:10
Deotoronomia 19:11
Deotoronomia 19:12
Deotoronomia 19:13
Deotoronomia 19:14
Deotoronomia 19:15
Deotoronomia 19:16
Deotoronomia 19:17
Deotoronomia 19:18
Deotoronomia 19:19
Deotoronomia 19:20
Deotoronomia 19:21
Deotoronomia 1 / Deo 1
Deotoronomia 2 / Deo 2
Deotoronomia 3 / Deo 3
Deotoronomia 4 / Deo 4
Deotoronomia 5 / Deo 5
Deotoronomia 6 / Deo 6
Deotoronomia 7 / Deo 7
Deotoronomia 8 / Deo 8
Deotoronomia 9 / Deo 9
Deotoronomia 10 / Deo 10
Deotoronomia 11 / Deo 11
Deotoronomia 12 / Deo 12
Deotoronomia 13 / Deo 13
Deotoronomia 14 / Deo 14
Deotoronomia 15 / Deo 15
Deotoronomia 16 / Deo 16
Deotoronomia 17 / Deo 17
Deotoronomia 18 / Deo 18
Deotoronomia 19 / Deo 19
Deotoronomia 20 / Deo 20
Deotoronomia 21 / Deo 21
Deotoronomia 22 / Deo 22
Deotoronomia 23 / Deo 23
Deotoronomia 24 / Deo 24
Deotoronomia 25 / Deo 25
Deotoronomia 26 / Deo 26
Deotoronomia 27 / Deo 27
Deotoronomia 28 / Deo 28
Deotoronomia 29 / Deo 29
Deotoronomia 30 / Deo 30
Deotoronomia 31 / Deo 31
Deotoronomia 32 / Deo 32
Deotoronomia 33 / Deo 33
Deotoronomia 34 / Deo 34