A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Deotoronomia 151
[Ny amin'ny taom-panafahana] Ary isam-pito taona dia manaova fanafahana ianao.
2
Ary izao no ho fomban'ny fanafahana: Ny tompon-trosa rehetra izay nampanàna vola tamin'ny namany dia hamoy izany; tsy hanery ny namany izay rahalahiny handoa izy, satria efa voantso ny fanafahan'i Jehovah.
3
Ny olona hafa firenena ihany no azonao terena handoa; fa izay anao amin'ny rahalahinao kosa dia hafoinao;
4
kanefa tsy dia hisy olo-malahelo eo aminao, fa hitahy anao tokoa Jehovah eo amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitrao ho lovanao,
5
raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ianao ka mitandrina hanaraka izao lalàna rehetra izao, izay andidiako anao anio.
6
Fa Jehovah Andriamanitrao hitahy anao araka izay nolazainy taminao; ary hampisambotra ny firenena maro ianao, fa ianao kosa tsy hisambotra; ary hanapaka firenena maro ianao, fa izy kosa tsy mba hanapaka anao.
7
Raha misy malahelo ny rahalahinao ao an-tanànanao anankiray amin'ny taninao izay omen'i Jehovah Andriamanitrao anao, dia aza manamafy ny fonao, na manakombona ny tananao, amin'ny rahalahinao malahelo;
8
fa sokafy tsara aminy ny tananao, ka ampisambory izay ilainy, araka izay mahory azy.
9
Mitandrema fandrao hisy hevi-dratsy ao am-ponao manao hoe: Antomotra ny taona fahafito, dia ny taom-panafahana; ary ho ratsy fijery ny rahalahinao malahelo ianao, ka tsy hanome azy akory ianao; ary hitaraina amin'i Jehovah hiampanga anao Izy, ka dia ho fahotanao izany.
10
Omeo tokoa izy, ary aoka tsy halahelo ny fonao raha manome azy, satria izany zavatra izany no hitahian'i Jehovah Andriamanitrao anao amin'ny asanao rehetra sy amin'izay rehetra ataon'ny tananao.
11
Fa ny tany tsy ilaozan'olo-malahelo, koa izany no andidiako anao hoe: Sokafy tsara amin'ny rahalahinao ny tananao, dia amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao.
12
Raha hamidy aminao ny namanao, na lehilahy Hebreo, na vehivavy Hebreo, ka efa nanompo anao enin-taona, dia hovotsoranao ho afaka izy amin'ny taona fahafito.
13
Ary raha hovotsoranao ho afaka izy, dia tsy havelanao handeha fotsiny;
14
fa hisy hampitondrainao azy avy amin'ny ondry aman'osinao ary avy amin'ny famoloanao sy ny famiazanao: araka izay efa nitahian'i Jehovah Andriamanitrao anao no hanomezanao azy.
15
Ary tsarovy fa andevo tany amin'ny tany Egypta ianao, nefa Jehovah Andriamanitrao efa nanavotra anao, koa izany no andidiako anao izao zavatra izao anio.
16
Kanefa raha hoy izy aminao: Tsy hiala aminao aho, satria tsy foiny ianao sy ny ankohonanao, ka finaritra aminao izy,
17
dia halainao ny haolo ka hotevehinao amin'ny varavarana ny sofiny, dia ho mpanomponao mandrakizay izy. Ary toy izany koa no hataonao amin'ny ankizivavinao.
18
Aza ataonao ho sarotra ny hamotsotra azy ho afaka, fa indroa toraka ny karaman'ny mpikarama no azonao tamin'ny nanompoany anao enin-taona; dia hitahy anao Jehovah Andriamanitrao amin'izay rehetra ataonao.
19
[Ny ho fanao amin'ny voalohan-teraky ny biby fiompy] Ny lahy rehetra amin'ny voalohan-teraky ny ombinao sy ny ondry aman'osinao dia hohamasininao ho an'i Jehovah Andriamanitrao; aza mampiasa ny voalohan-teraky ny ombinao, na manety ny voalohan-teraky ny ondry aman'osinao.
20
Eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrao no hihinananao sy ny ankohonanao azy isan-taona isan-taona eo amin'ny fitoerana izay hofidin'i Jehovah.
21
Fa raha misy kilemany izy: na mandringa, na jamba, na izay kilema ratsy hafa akory, dia aza vonoinao hatao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitrao ireny.
22
Ao an-tanànanao ihany no hihinananao ireny; na ny olona maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy, tahaka ny ahazoany mihinana ny gazela sy ny diera.Kanefa ny ràny no aza hanina, fa aidino amin'ny tany toy ny rano.
23
Kanefa ny ràny no aza hanina, fa aidino amin'ny tany toy ny rano.Deotoronomia 15:1
Deotoronomia 15:2
Deotoronomia 15:3
Deotoronomia 15:4
Deotoronomia 15:5
Deotoronomia 15:6
Deotoronomia 15:7
Deotoronomia 15:8
Deotoronomia 15:9
Deotoronomia 15:10
Deotoronomia 15:11
Deotoronomia 15:12
Deotoronomia 15:13
Deotoronomia 15:14
Deotoronomia 15:15
Deotoronomia 15:16
Deotoronomia 15:17
Deotoronomia 15:18
Deotoronomia 15:19
Deotoronomia 15:20
Deotoronomia 15:21
Deotoronomia 15:22
Deotoronomia 15:23


Deotoronomia 1 / Deo 1
Deotoronomia 2 / Deo 2
Deotoronomia 3 / Deo 3
Deotoronomia 4 / Deo 4
Deotoronomia 5 / Deo 5
Deotoronomia 6 / Deo 6
Deotoronomia 7 / Deo 7
Deotoronomia 8 / Deo 8
Deotoronomia 9 / Deo 9
Deotoronomia 10 / Deo 10
Deotoronomia 11 / Deo 11
Deotoronomia 12 / Deo 12
Deotoronomia 13 / Deo 13
Deotoronomia 14 / Deo 14
Deotoronomia 15 / Deo 15
Deotoronomia 16 / Deo 16
Deotoronomia 17 / Deo 17
Deotoronomia 18 / Deo 18
Deotoronomia 19 / Deo 19
Deotoronomia 20 / Deo 20
Deotoronomia 21 / Deo 21
Deotoronomia 22 / Deo 22
Deotoronomia 23 / Deo 23
Deotoronomia 24 / Deo 24
Deotoronomia 25 / Deo 25
Deotoronomia 26 / Deo 26
Deotoronomia 27 / Deo 27
Deotoronomia 28 / Deo 28
Deotoronomia 29 / Deo 29
Deotoronomia 30 / Deo 30
Deotoronomia 31 / Deo 31
Deotoronomia 32 / Deo 32
Deotoronomia 33 / Deo 33
Deotoronomia 34 / Deo 34