A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Deotoronomia 13

1
Izay rehetra andidiako anareo dia tandremo mba harahina; aza ampianao izany, ary aza anesoranao.
2
[Ny amin'ny fampijaliana izay mivavaka amin'ny sampy na mitaona ny sasany hivavaka aminy] Raha tahìny misy mpaminany na mpanonofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao
3
sady manao hoe: Andeha isika hanaraka andriamani-kafa (izay tsy fantatrao), ka aoka hanompo azy isika, na dia tanteraka aza ny famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao,
4
dia aza mihaino ny tenin'izany mpaminany na mpanonofy izany; fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitrareo, hahalalany na miorina amin'ny fitiavana an'i Jehovah Andriamanitrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo.
5
Manaraha an'i Jehovah Andriamanitrareo, ka aoka Izy no hatahoranareo, ary ny didiny no hotandremanareo, ary ny feony no hohenoinareo, ary aoka Izy no hotompoinareo sy hifikiranareo.
6
Fa izany mpaminany na mpanonofy izany dia hatao maty satria efa nanao teny fampiodinana amin'i Jehovah Andriamanitrareo (Izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta ka nanavotra anao tamin'ny trano nahandevozana), mba hitaona anao hiala amin'ny lalana izay nasain'i Jehovah Andriamanitrao halehanao. Ka dia hofongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy.
7
Raha mitaona anao mangingina ny rahalahinao, zanaky ny reninao, na ny zanakaolahy, na ny zanakao-vavy, na ny vady andefimandrinao na ny sakaizanao izay toy ny ainao, ka manao hoe: Andeha isika hanompo andriamani-kafa (izay tsy fantatrao, na ny razanao),
8
dia ny andriamanitry ny firenena izay manodidina anareo, na ny akaikinao, na ny lavitra anao, hatramin'ny faran'ny tany rehetra),
9
dia aza manaiky azy na mihaino azy ianao; ary aza mba iantran'ny masonao izy, na amindranao fo, na afeninao;
10
fa vonoy ho faty izy; ny tananao no ho voalohany hamono azy, dia vao ny tanan'ny vahoaka rehetra.
11
Ary torahy vato ho faty izy, satria izy efa nitady hitaona anao hiala amin'i Jehovah Andriamanitrao, Izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tamin'ny trano nahandevozana.
12
Ary ny Isiraely rehetra handre izany, dia hatahotra ka tsy hanao ratsy toy izany intsony eo aminao.
13
Raha mandre teny ianao ny amin'ny tanànanao anankiray izay nomen'i Jehovah Andriamanitrao anao honenana, manao hoe:
14
Nisy olona tena ratsy fanahy nivoaka avy teo aminao ka nitaona ny mponina ao an-tanànany nanao hoe: Andeha isika hanompo andriamani-kafa (izay tsy fantatrareo).
15
dia diniho sy fotory ary adino tsara, ka raha, indro fa nisy marina tokoa izany zavatra izany, ka natao teo aminao izany fahavetavetana izany,
16
dia asio ny lelan-tsabatra mihitsy ny mponina amin'izany tanàna izany, ka levony ny tanàna sy izay rehetra eo aminy, ary ny biby fiompy dia aringano amin'ny lelan-tsabatra.
17
Ary ny entana nobaboina rehetra eo dia angòny eo afovoan'ny kianja, ka doroy amin'ny afo avokoa ny tanàna sy ny entana rehetra ao ho an'i Jehovah Andriamanitrao, ary aoka ho tanàna haolo mandrakizay izany tanàna izany ka tsy haorina intsony.
18
Ary aoka tsy hisy hiraikitra amin'ny tananao akory ny zavatra efa natolotra holevonina, mba hitsaharan'i Jehovah amin'ny fahatezerany mirehitra hamindrany fo aminao sy hiantrany anao, ary hahamaroany anao araka izay nianianany tamin'ny razanao,raha hohenoinao ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ka hotandremanao ny didiny rehetra izay andidiako anao anio, mba hanaovana izay mahitsy eo imason'i Jehovah Andriamanitrao.
19
raha hohenoinao ny feon'i Jehovah Andriamanitrao ka hotandremanao ny didiny rehetra izay andidiako anao anio, mba hanaovana izay mahitsy eo imason'i Jehovah Andriamanitrao.
Deotoronomia 13:1
Deotoronomia 13:2
Deotoronomia 13:3
Deotoronomia 13:4
Deotoronomia 13:5
Deotoronomia 13:6
Deotoronomia 13:7
Deotoronomia 13:8
Deotoronomia 13:9
Deotoronomia 13:10
Deotoronomia 13:11
Deotoronomia 13:12
Deotoronomia 13:13
Deotoronomia 13:14
Deotoronomia 13:15
Deotoronomia 13:16
Deotoronomia 13:17
Deotoronomia 13:18
Deotoronomia 13:19
Deotoronomia 1 / Deo 1
Deotoronomia 2 / Deo 2
Deotoronomia 3 / Deo 3
Deotoronomia 4 / Deo 4
Deotoronomia 5 / Deo 5
Deotoronomia 6 / Deo 6
Deotoronomia 7 / Deo 7
Deotoronomia 8 / Deo 8
Deotoronomia 9 / Deo 9
Deotoronomia 10 / Deo 10
Deotoronomia 11 / Deo 11
Deotoronomia 12 / Deo 12
Deotoronomia 13 / Deo 13
Deotoronomia 14 / Deo 14
Deotoronomia 15 / Deo 15
Deotoronomia 16 / Deo 16
Deotoronomia 17 / Deo 17
Deotoronomia 18 / Deo 18
Deotoronomia 19 / Deo 19
Deotoronomia 20 / Deo 20
Deotoronomia 21 / Deo 21
Deotoronomia 22 / Deo 22
Deotoronomia 23 / Deo 23
Deotoronomia 24 / Deo 24
Deotoronomia 25 / Deo 25
Deotoronomia 26 / Deo 26
Deotoronomia 27 / Deo 27
Deotoronomia 28 / Deo 28
Deotoronomia 29 / Deo 29
Deotoronomia 30 / Deo 30
Deotoronomia 31 / Deo 31
Deotoronomia 32 / Deo 32
Deotoronomia 33 / Deo 33
Deotoronomia 34 / Deo 34