A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Asan'ny Apostoly 6

1
[Ny nifidianana ny fito lahy, sy ny nandrosoan'ny fiangonana] Ary tamin'izany andro izany, rehefa nihamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimonomonona tamin'ny Hebreo ny Helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrana isan'andro ny mpitondratenany.
2
Ary ny roa ambin'ny folo lahy nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe: Tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay.
3
Koa amin'izany, ry rahalahy, mizahà fito lahy eo aminareo, izay tsara laza sady feno ny Fanahy sy fahendrena, mba hotendrenay hitandrina izany raharaha izany.
4
Fa izahay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana.
5
Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny, ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny Fanahy Masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo (proselyta avy any Antiokia),
6
ireo dia narosony teo anatrehan'ny Apostoly; ary rehefa nivavaka ny Apostoly, dia nametra-tanana taminy.
7
Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra; ary nihamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema; ary maro be kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana.
8
[Ny amin'i Stefana] Ary Stefana, feno fahasoavana sy hery, dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka.
9
Fa ny sasany, izay avy amin'ny synagoga atao hoe Synagogan'ny Libertina sy ny Kyreniana sy ny Aleksandriana mbamin'izay avy any Kilikia sy Asia, dia nitsangana ka niady hevitra tamin'i Stefana.
10
Fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny Fanahy izay nitenenany ireo;
11
dia nisy olona nomeny vava hanao hoe: Efa renay niteny ratsy an'i Mosesy sy Andriamanitra ity. [ Gr. manao blasfemia; izahao Mat. 9.3]
12
Ary nampitaitra ny olona sy ny loholona ary ny mpanora-dalàna izy, dia nankeo amin'i Stefana ka nisarika azy, dia nitondra azy ho eo amin'ny Synedriona;
13
ary izy nanangana vavolombelona mandainga, izay nanao hoe: Io lehilahy io tsy mitsahatra miteny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna;
14
Fa efa renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia handrava ity fitoerana ity sy hanova ny fomba izay natolotr'i Mosesy antsika.Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny Synedriona, raha nandinika an'i Stefana, dia nahita ny tarehiny tahaka ny tarehin'anjely. ]
15
Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny Synedriona, raha nandinika an'i Stefana, dia nahita ny tarehiny tahaka ny tarehin'anjely. ]
Asan'ny Apostoly 6:1
Asan'ny Apostoly 6:2
Asan'ny Apostoly 6:3
Asan'ny Apostoly 6:4
Asan'ny Apostoly 6:5
Asan'ny Apostoly 6:6
Asan'ny Apostoly 6:7
Asan'ny Apostoly 6:8
Asan'ny Apostoly 6:9
Asan'ny Apostoly 6:10
Asan'ny Apostoly 6:11
Asan'ny Apostoly 6:12
Asan'ny Apostoly 6:13
Asan'ny Apostoly 6:14
Asan'ny Apostoly 6:15
Asan'ny Apostoly 1 / AsAp 1
Asan'ny Apostoly 2 / AsAp 2
Asan'ny Apostoly 3 / AsAp 3
Asan'ny Apostoly 4 / AsAp 4
Asan'ny Apostoly 5 / AsAp 5
Asan'ny Apostoly 6 / AsAp 6
Asan'ny Apostoly 7 / AsAp 7
Asan'ny Apostoly 8 / AsAp 8
Asan'ny Apostoly 9 / AsAp 9
Asan'ny Apostoly 10 / AsAp 10
Asan'ny Apostoly 11 / AsAp 11
Asan'ny Apostoly 12 / AsAp 12
Asan'ny Apostoly 13 / AsAp 13
Asan'ny Apostoly 14 / AsAp 14
Asan'ny Apostoly 15 / AsAp 15
Asan'ny Apostoly 16 / AsAp 16
Asan'ny Apostoly 17 / AsAp 17
Asan'ny Apostoly 18 / AsAp 18
Asan'ny Apostoly 19 / AsAp 19
Asan'ny Apostoly 20 / AsAp 20
Asan'ny Apostoly 21 / AsAp 21
Asan'ny Apostoly 22 / AsAp 22
Asan'ny Apostoly 23 / AsAp 23
Asan'ny Apostoly 24 / AsAp 24
Asan'ny Apostoly 25 / AsAp 25
Asan'ny Apostoly 26 / AsAp 26
Asan'ny Apostoly 27 / AsAp 27
Asan'ny Apostoly 28 / AsAp 28