A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Lioka 15

1
Ary ny mpamory hetra rehetra sy ny mpanota nanatona hihaino an'i Jesosy.
2
Dia nimonomonona ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna ka nanao hoe: Ilehity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy.
3
Fa Izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe:
4
Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy?
5
ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy;
6
ary rehefa tonga ao an-trano izy, dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe: Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very.
7
Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina sivy amby sivi-folo, izay tsy misy tokony hibebahany.
8
Ary iza moa no vehivavy manana farantsakely folo, ka very ny anankiray, no tsy mampirehitra jiro ka mifafa trano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy?[Gr.drakma]
9
Ary raha hitany iny, dia mamory ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe: Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ny farantsakely izay very.[Gr. drakma]
10
Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka.
11
Ary hoy Jesosy: Nisy lehilahy anankiray nanana zanaka mirahalahy.
12
Ary hoy ilay zandriny tamin-drainy: Raiko, omeo ahy ny anjara-fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany.
13
Ary nony afaka kelikely, dia nangonin'ilay zandriny ny fananany rehetra, ka lasa nankany an-tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany.
14
Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra, dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany, ka nahantra izy.
15
Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsahany hiandry kisoa.
16
Ary satriny hameno ny kibony tamin'ny voan-kazo fihinan'ny kisoa, fa tsy nisy nanome azy.
17
Ary raha nody ny sainy, dia hoy izy: Indrisy maro ny olona karamain'ny raiko manan-kanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto!
18
Hiainga aho, dia hody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe: Raiko ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho
19
ka tsy miendrika hatao hoe zanakao intsony; fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho.
20
Dia niainga izy ka nankany amin-drainy. Fa raha mbola lavitra izy, dia tazan-drainy, ary onena azy izy ka nihazakazaka, dia namihina ny vozony sady nanoroka azy.
21
Ary ilay zanany nanao taminy hoe: Raiko ô, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy miendrika hatao hoe zanakao intsony.
22
Fa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahiny hoe: Alao haingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy; ary asio peratra ny tànany sy kapa ny tongony;
23
ary ento ny zanak'omby nafahy, ka vonoy; ary aoka isika hihinana sy hifaly;
24
fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray. Dia nifaly izy.
25
Fa tany an-tsaha ny zanany lahimatoa; ary nony nody izy ka mby teo akaiky ny trano, dia nandre zava-maneno sy dihy.
26
Ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany.
27
Ary hoy ilay ankizilahy taminy: Tonga ny rahalahinao, ka namono ny zanak'omby nafahy ny rainao, satria efa tafaverina soa aman-tsara ato aminy izy.
28
Dia tezitra izy ka tsy nety niditra; ary nivoaka rainy ka nampandroso azy.
29
Fa izy namaly ka nanao tamin-drainy hoe: Indro, izay ela izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza; nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako;
30
fa raha vao tonga kosa io zanakao io, izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga, dia namono ho azy ny zanak'omby nafahy ianao.
31
Ary hoy rainy taminy: Anaka, ianao eto amiko mandrakariva, ary anao avokoa izay rehetra ananako.Fa mety ny mifaly sy miravoravo; fa ity rahalahinao ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray.
32
Fa mety ny mifaly sy miravoravo; fa ity rahalahinao ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray.
Lioka 15:1
Lioka 15:2
Lioka 15:3
Lioka 15:4
Lioka 15:5
Lioka 15:6
Lioka 15:7
Lioka 15:8
Lioka 15:9
Lioka 15:10
Lioka 15:11
Lioka 15:12
Lioka 15:13
Lioka 15:14
Lioka 15:15
Lioka 15:16
Lioka 15:17
Lioka 15:18
Lioka 15:19
Lioka 15:20
Lioka 15:21
Lioka 15:22
Lioka 15:23
Lioka 15:24
Lioka 15:25
Lioka 15:26
Lioka 15:27
Lioka 15:28
Lioka 15:29
Lioka 15:30
Lioka 15:31
Lioka 15:32
Lioka 1 / Lio 1
Lioka 2 / Lio 2
Lioka 3 / Lio 3
Lioka 4 / Lio 4
Lioka 5 / Lio 5
Lioka 6 / Lio 6
Lioka 7 / Lio 7
Lioka 8 / Lio 8
Lioka 9 / Lio 9
Lioka 10 / Lio 10
Lioka 11 / Lio 11
Lioka 12 / Lio 12
Lioka 13 / Lio 13
Lioka 14 / Lio 14
Lioka 15 / Lio 15
Lioka 16 / Lio 16
Lioka 17 / Lio 17
Lioka 18 / Lio 18
Lioka 19 / Lio 19
Lioka 20 / Lio 20
Lioka 21 / Lio 21
Lioka 22 / Lio 22
Lioka 23 / Lio 23
Lioka 24 / Lio 24