A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Ndebele Bible

Matio 281
Kwathi ekupheleni kwesabatha.
2
Futhi khangela, kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu.
3
Lokubonakala kwayo kwakunjengombane.
4
Abalindi basebethuthumela ngokuyesaba, baba njengabafileyo.
5
Kodwa ingilosi yaphendula yathi kwabesifazana: Lingesabi lina; ngoba ngiyazi ukuthi lidinga uJesu obebethelwe;
6
kakho lapha; ngoba uvukile, njengokutsho kwakhe; wozani libone indawo lapho iNkosi ebilele khona.
7
Hambani masinyane litshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo; lizambona khona; khangelani, sengilitshelile.
8
Basebephuma engcwabeni ngokuphangisa belokwesaba lentokozo enkulu.
9
Kwathi besiyatshela abafundi bakhe, futhi khangela, uJesu wabahlangabeza, wathi: Mpilo enhle.
10
UJesu wasesithi kubo: Lingesabi.
11
Kwathi sebehamba, khangela, abanye kubalindi baya emzini babikela abapristi abakhulu konke okwenzakeleyo.
12
Sebebuthene labadala, benza icebo, banika abebutho imali enengi,
13
besithi: Kalibokuthi: Abafundi bakhe beze ebusuku bameba silele thina.
14
Futhi uba lokhu kuzwakala kumbusi.
15
Basebethatha imali benza njengalokhu ababekufundisiwe. Lalelilizwi landa phakathi kwamaJuda.
16
Kwathi abafundi abalitshumi lanye baya eGalili, entabeni uJesu;
17
sebembonile bamkhonza.
18
UJesu wasesondela wakhuluma labo, esithi: Wonke amandla aphiwe mina ezulwini lemhlabeni;
19
ngakho hambani;
20
libafundise ukugcina konke engililaye khona; futhi khangelani, mina ngilani.Matio 28:1
Matio 28:2
Matio 28:3
Matio 28:4
Matio 28:5
Matio 28:6
Matio 28:7
Matio 28:8
Matio 28:9
Matio 28:10
Matio 28:11
Matio 28:12
Matio 28:13
Matio 28:14
Matio 28:15
Matio 28:16
Matio 28:17
Matio 28:18
Matio 28:19
Matio 28:20


Matio 1 / Mat 1
Matio 2 / Mat 2
Matio 3 / Mat 3
Matio 4 / Mat 4
Matio 5 / Mat 5
Matio 6 / Mat 6
Matio 7 / Mat 7
Matio 8 / Mat 8
Matio 9 / Mat 9
Matio 10 / Mat 10
Matio 11 / Mat 11
Matio 12 / Mat 12
Matio 13 / Mat 13
Matio 14 / Mat 14
Matio 15 / Mat 15
Matio 16 / Mat 16
Matio 17 / Mat 17
Matio 18 / Mat 18
Matio 19 / Mat 19
Matio 20 / Mat 20
Matio 21 / Mat 21
Matio 22 / Mat 22
Matio 23 / Mat 23
Matio 24 / Mat 24
Matio 25 / Mat 25
Matio 26 / Mat 26
Matio 27 / Mat 27
Matio 28 / Mat 28