A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Beibl Cymraeg 2004

Nomery 261
Ar l y pla dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses ac wrth Eleasar fab Aaron yr offeiriad,
2
"Gwnewch gyfrifiad o holl gynulliad pobl Israel yn l eu tylwythau, gan restru pawb yn Israel sy'n ugain oed a throsodd, ac yn abl i fynd i ryfel."
3
Felly dywedodd Moses ac Eleasar yr offeiriad wrth y bobl yng ngwastadedd Moab, gyferbyn Jericho ger yr Iorddonen,
4
am restru'r rhai oedd yn ugain oed a throsodd, fel yr oedd yr ARGLWYDD wedi gorchymyn i Moses. Dyma'r Israeliaid a ddaeth allan o wlad yr Aifft:
5
Reuben, cyntafanedig Israel; meibion Reuben: o Hanoch, teulu'r Hanochiaid; o Palu, teulu'r Paluiaid;
6
o Hesron, teulu'r Hesroniaid; o Carmi, teulu'r Carmiaid.
7
Dyma gyfanswm teuluoedd y Reubeniaid: pedwar deg tair o filoedd, saith gant a thri deg.
8
Mab Palu: Eliab.
9
Meibion Eliab: Nemuel, Dathan ac Abiram. Dyma'r Dathan a'r Abiram a anogodd y cynulliad i ymuno chwmni Cora i gwyno yn erbyn Moses ac Aaron, ac yn erbyn yr ARGLWYDD;
10
agorodd y ddaear ei genau a'u llyncu hwy a Cora, a bu farw'r cwmni pan losgwyd dau gant a hanner ohonynt mewn tn, fel rhybudd.
11
Er hyn, ni fu farw meibion Cora.
12
Meibion Simeon yn l eu teuluoedd: o Nemuel, teulu'r Nemueliaid; o Jamin, teulu'r Jaminiaid; o Jachin, teulu'r Jachiniaid;
13
o Sera, teulu'r Serahiaid; o Saul, teulu'r Sauliaid.
14
Dyma deuluoedd y Simeoniaid, dau ddeg dwy o filoedd a dau gant.
15
Meibion Gad yn l eu teuluoedd: o Seffon, teulu'r Seffoniaid; o Haggi, teulu'r Haggiaid; o Suni, teulu'r Suniaid;
16
o Osni, teulu'r Osniaid; o Eri, teulu'r Eriaid;
17
o Arod, teulu'r Arodiaid; o Areli, teulu'r Areliaid.
18
Dyma deuluoedd meibion Gad, cyfanswm o ddeugain mil a phum cant.
19
Meibion Jwda: Er ac Onan; bu farw Er ac Onan yng ngwlad Canaan.
20
Meibion Jwda yn l eu teuluoedd oedd: o Sela, teulu'r Selaniaid; o Peres, teulu'r Peresiaid; o Sera, teulu'r Serahiaid.
21
Meibion Peres oedd: o Hesron, teulu'r Hesroniaid; o Hamul, teulu'r Hamuliaid.
22
Dyma deuluoedd Jwda, cyfanswm o saith deg chwech o filoedd a phum cant.
23
Meibion Issachar yn l eu teuluoedd: o Tola, teulu'r Tolaiaid; o Pua, teulu'r Puhiaid;
24
o Jasub, teulu'r Jasubiaid; o Simron, teulu'r Simroniaid.
25
Dyma deuluoedd Issachar, cyfanswm o chwe deg pedair o filoedd a thri chant.
26
Meibion Sabulon yn l eu teuluoedd: o Sered, teulu'r Sardiaid; o Elon, teulu'r Eloniaid; o Jahleel, teulu'r Jahleeliaid.
27
Dyma deuluoedd y Sabuloniaid, cyfanswm o drigain mil a phum cant.
28
Meibion Joseff, sef Manasse ac Effraim, yn l eu teuluoedd:
29
Meibion Manasse: o Machir, teulu'r Machiriaid; yr oedd Machir yn dad i Gilead; o Gilead, teulu'r Gileadiaid.
30
Dyma feibion Gilead: o Jeser, teulu'r Jeseriaid; o Helec, teulu'r Heleciaid;
31
o Asriel, teulu'r Asrieliaid; o Sechem, teulu'r Sechemiaid;
32
o Semida, teulu'r Semidiaid; o Heffer, teulu'r Hefferiaid.
33
Nid oedd gan Seloffehad fab Heffer feibion, dim ond merched; enwau merched Seloffehad oedd Mala, Noa, Hogla, Milca a Tirsa.
34
Dyma deuluoedd Manasse, cyfanswm o bum deg dwy o filoedd a saith gant.
35
Dyma feibion Effraim yn l eu teuluoedd: o Suthela, teulu'r Sutheliaid; o Becher, teulu'r Becheriaid; o Tahan, teulu'r Tahaniaid.
36
Dyma feibion Suthela: o Eran, teulu'r Eraniaid.
37
Dyma deuluoedd meibion Effraim, cyfanswm o dri deg dwy o filoedd a phum cant. Dyma feibion Joseff yn l eu teuluoedd.
38
Meibion Benjamin yn l eu teuluoedd: o Bela, teulu'r Belaiaid; o Asbel, teulu'r Asbeliaid; o Ahiram, teulu'r Ahiramiaid;
39
o Suffam, teulu'r Suffamiaid; o Huffam, teulu'r Huffamiaid.
40
Meibion Bela oedd Ard a Naaman; o Ard, teulu'r Ardiaid; o Naaman, teulu'r Naamaniaid.
41
Dyma feibion Benjamin yn l eu teuluoedd, cyfanswm o bedwar deg pump o filoedd a chwe chant.
42
Dyma feibion Dan yn l eu teuluoedd: o Suham, teulu'r Suhamiaid. Dyma dylwyth Dan yn l eu teuluoedd.
43
Cyfanswm holl deuluoedd y Suhamiaid oedd chwe deg pedair o filoedd a phedwar cant.
44
Meibion Aser yn l eu teuluoedd: o Jimna, teulu'r Jimniaid; o Jesui, teulu'r Jesuiaid; o Bereia, teulu'r Bereiaid.
45
O feibion Bereia: o Heber, teulu'r Heberiaid; o Malciel, teulu'r Malcieliaid.
46
Enw merch Aser oedd Sara.
47
Dyma deuluoedd meibion Aser, cyfanswm o bum deg tair o filoedd a phedwar cant.
48
Meibion Nafftali yn l eu teuluoedd: o Jahseel, teulu'r Jahseeliaid; o Guni, teulu'r Guniaid;
49
o Jeser, teulu'r Jeseriaid; o Silem, teulu'r Silemiaid.
50
Dyma dylwyth Nafftali yn l eu teuluoedd, cyfanswm o bedwar deg pump o filoedd a phedwar cant.
51
Dyma gyfanswm yr Israeliaid: chwe chant ac un o filoedd saith gant a thri deg.
52
Dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses,
53
"I'r rhain, yn l nifer yr enwau, y rhennir y tir yn etifeddiaeth.
54
I'r llwythau mawr rho etifeddiaeth fawr, ac i'r llwythau bychain rho etifeddiaeth fechan; rhanna'r etifeddiaeth i bob llwyth yn l y nifer sydd ynddo.
55
Yr wyt i rannu'r tir trwy goelbren, ac y maent i etifeddu yn l enwau llwythau eu hynafiaid.
56
Rhennir yr etifeddiaeth trwy'r coelbren rhwng y rhai mawr a'r rhai bychain."
57
Dyma'r Lefiaid a restrwyd yn l eu teuluoedd: o Gerson, teulu'r Gersoniaid; o Cohath, teulu'r Cohathiaid; o Merari, teulu'r Merariaid.
58
Dyma deuluoedd Lefi: y Libniaid, yr Hebroniaid, y Mahliaid, y Musiaid a'r Corahiaid. Yr oedd Cohath yn dad i Amram.
59
Enw gwraig Amram oedd Jochebed ferch Lefi, a anwyd iddo yn yr Aifft; ac i Amram fe anwyd ohoni hi Aaron, Moses a'u chwaer Miriam.
60
I Aaron fe anwyd Nadab, Abihu, Eleasar ac Ithamar;
61
ond bu farw Nadab ac Abihu wrth iddynt offrymu tn halogedig gerbron yr ARGLWYDD.
62
Rhestrwyd dau ddeg tair o filoedd ohonynt, sef pob gwryw mis oed a throsodd; ni restrwyd hwy ymhlith pobl Israel, oherwydd nid oedd ganddynt hwy etifeddiaeth ymhlith yr Israeliaid.
63
Dyma'r Israeliaid a restrwyd gan Moses ac Eleasar yr offeiriad yng ngwastadedd Moab, gyferbyn Jericho ger yr Iorddonen.
64
Nid oedd ymhlith y rhain yr un o'r Israeliaid a restrwyd gan Moses ac Aaron yr offeiriad yn anialwch Sinai,
65
oherwydd yr oedd yr ARGLWYDD wedi dweud y byddent hwy farw yn yr anialwch. Ni adawyd neb ohonynt, heblaw Caleb fab Jeffunne, a Josua fab Nun.Nomery 26:1
Nomery 26:2
Nomery 26:3
Nomery 26:4
Nomery 26:5
Nomery 26:6
Nomery 26:7
Nomery 26:8
Nomery 26:9
Nomery 26:10
Nomery 26:11
Nomery 26:12
Nomery 26:13
Nomery 26:14
Nomery 26:15
Nomery 26:16
Nomery 26:17
Nomery 26:18
Nomery 26:19
Nomery 26:20
Nomery 26:21
Nomery 26:22
Nomery 26:23
Nomery 26:24
Nomery 26:25
Nomery 26:26
Nomery 26:27
Nomery 26:28
Nomery 26:29
Nomery 26:30
Nomery 26:31
Nomery 26:32
Nomery 26:33
Nomery 26:34
Nomery 26:35
Nomery 26:36
Nomery 26:37
Nomery 26:38
Nomery 26:39
Nomery 26:40
Nomery 26:41
Nomery 26:42
Nomery 26:43
Nomery 26:44
Nomery 26:45
Nomery 26:46
Nomery 26:47
Nomery 26:48
Nomery 26:49
Nomery 26:50
Nomery 26:51
Nomery 26:52
Nomery 26:53
Nomery 26:54
Nomery 26:55
Nomery 26:56
Nomery 26:57
Nomery 26:58
Nomery 26:59
Nomery 26:60
Nomery 26:61
Nomery 26:62
Nomery 26:63
Nomery 26:64
Nomery 26:65


Nomery 1 / Nom 1
Nomery 2 / Nom 2
Nomery 3 / Nom 3
Nomery 4 / Nom 4
Nomery 5 / Nom 5
Nomery 6 / Nom 6
Nomery 7 / Nom 7
Nomery 8 / Nom 8
Nomery 9 / Nom 9
Nomery 10 / Nom 10
Nomery 11 / Nom 11
Nomery 12 / Nom 12
Nomery 13 / Nom 13
Nomery 14 / Nom 14
Nomery 15 / Nom 15
Nomery 16 / Nom 16
Nomery 17 / Nom 17
Nomery 18 / Nom 18
Nomery 19 / Nom 19
Nomery 20 / Nom 20
Nomery 21 / Nom 21
Nomery 22 / Nom 22
Nomery 23 / Nom 23
Nomery 24 / Nom 24
Nomery 25 / Nom 25
Nomery 26 / Nom 26
Nomery 27 / Nom 27
Nomery 28 / Nom 28
Nomery 29 / Nom 29
Nomery 30 / Nom 30
Nomery 31 / Nom 31
Nomery 32 / Nom 32
Nomery 33 / Nom 33
Nomery 34 / Nom 34
Nomery 35 / Nom 35
Nomery 36 / Nom 36