A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Nomery 131
[Ny amin'ny mpisafo-tany] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy, ka nanao hoe:
2
Maniraha lehilahy vitsivitsy hisafo ny tany Kanana, izay omeko ho an'ny Zanak'Isiraely; dia lehilahy iray avy isam-pirazanany no hirahinareo, ka izay samy lohan'ny fireneny avy.
3
Ary Mosesy dia naniraka azy hiala any an-efitra Parana, araka ny didin'i Jehovah; ary samy lohan'ny firenen'ny Zanak'Isiraely ireo lehilahy rehetra ireo.
4
Ary izao no anarany: Avy tamin'ny firenen'i Robena dia Samoa, zanak'i Zakora;
5
avy tamin'ny firenen'i Simeona dia Safata, zanak'i Hory;
6
avy tamin'ny firenen'i Joda dia Kaleba, zanak'i Jefone;
7
avy tamin'ny firenen'Isakara dia Jigala, zanak'i Josefa;
8
avy tamin'ny firenen'i Efraima dia Hosea, zanak'i Nona;
9
avy tamin'ny firenen'i Benjamina dia Palty, zanak'i Rafo;
10
avy tamin'ny firenen'i Zebolona dia Gadiela, zanak'i Sody;
11
avy tamin'ny firenen'i Josefa, tamin'ny firenen'i Manase, dia Gady, zanak'i Sosy;
12
avy tamin'ny firenen'i Dana dia Amiela, zanak'i Gemaly;
13
avy tamin'ny firenen'i Asera dia Setora, zanak'i Mikaela;
14
avy tamin'ny firenen'i Naftaly dia Naby, zanak'i Vofsy;
15
avy tamin'ny firenen'i Gada dia Geoela, zanak'i Maky.
16
Ireo no anaran'ny lehilahy izay nirahin'i Mosesy hisafo ny tany. Ary Hosea, zanak'i Nona, dia nataon'i Mosesy hoe Josoa.
17
Ary Mosesy naniraka ireo hisafo ny tany Kanana ka nanao taminy hoe: Miakara atỳ amin'ny tany atsimo ianareo, ka miakara ho any amin'ny tany havoana;
18
dia izahao izay toetry ny tany sy ny olona monina any, na mahery, na osa, na vitsy, na maro;
19
ary izay toetry ny tany itoerany, na tsara, na ratsy; ary ny toetry ny tanàna izay itoerany, na ao an-day, na ao an-tanàna mimanda;
20
ary ny toetry ny tany, na lonaka, na màzana, na misy hazo eo, na tsia; ary mahereza ianareo, ka itondray ny vokatry ny tany. Ary ny andro fahizany dia fahamasahan'ny voaloboka mialin-taona.
21
Dia niakatra ireo ka nisafo ny tany hatramin'ny efitra Zina ka hatrany Rehoba, dia ao akaikin'i Hamata.
22
Dia niakatra tao amin'ny tany atsimo izy ka nankany Hebrona; ary teo Ahimana sy Sesay ary Talmay, teraky ny Anakita. (Ary Hebrona dia voaorina fito taona talohan'i Zoana any Egypta.)
23
Dia nankany amin'ny lohasaha Eskola izy ka nanapaka sampam-boaloboka teo izay nisy sampahony iray ihany, ary nolanjain-droa lahy tamin'ny hazo izany; ary ny ampongaben-danitra sy ny aviavy dia nitondrany koa.
24
Ary izany tany izany dia nataony hoe Lohasaha Eskola, noho ny sampahom-boaloboka izay notapahin'ny Zanak'Isiraely teo.
25
Ary niverina avy nisafo ny tany ireo, nony afaka efa-polo andro.
26
Dia nankeo amin'i Mosesy sy Arona ary ny fiangonana, dia ny Zanak'Isiraely rehetra, tany an-efitra Parana izy, dia tany Kadesy, ka nitondra teny taminy sy ny fiangonana rehetra sady naneho azy ny vokatry ny tany.
27
Dia nilaza taminy izy ka nanao hoe: Tonga tany amin'ny tany izay nanirahanao anay izahay, koa tondra-dronono sy tantely tokoa izy; ary itony no vokatra avy tany.
28
Kanefa kosa mahery ny olona izay monina eo amin'ny tany; ary ny tanàna dia mimanda sady lehibe dia lehibe; ary koa, nahita ny teraky ny Anakita teo izahay.
29
Ny Amalekita no monina eo amin'ny tany atsimo; ary ny Hetita sy ny Jebosita ary ny Amorita no monina any amin'ny tany havoana; ary ny Kananita no monina eo amoron'ny ranomasina sy eo amoron'i Jordana.
30
Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehan'i Mosesy ka nanao hoe: Andeha isika hiakatra mihitsy mba hahazoantsika azy, fa haharesy azy tokoa isika.
31
Fa hoy kosa ny lehilahy izay niara-niakatra taminy: Tsy mahazo miakatra handresy ny olona isika; fa mahery noho isika izy.
32
Dia nilaza ratsy ny tany izay nosafoiny tamin'ny Zanak'Isiraely izy ka nanao hoe: Ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany izay mandevona ny monina eo, ary ny olona rehetra izay hitanay teo dia olona vaventibe;ary nahita ny Nefilima teo izahay, dia taranaky ny Anakita avy amin'ny Nefilima; ary teo imasonay dia tahaka ny tsingentana izahay; ary toy izany koa izahay teo imasony.
33
ary nahita ny Nefilima teo izahay, dia taranaky ny Anakita avy amin'ny Nefilima; ary teo imasonay dia tahaka ny tsingentana izahay; ary toy izany koa izahay teo imasony.Nomery 13:1
Nomery 13:2
Nomery 13:3
Nomery 13:4
Nomery 13:5
Nomery 13:6
Nomery 13:7
Nomery 13:8
Nomery 13:9
Nomery 13:10
Nomery 13:11
Nomery 13:12
Nomery 13:13
Nomery 13:14
Nomery 13:15
Nomery 13:16
Nomery 13:17
Nomery 13:18
Nomery 13:19
Nomery 13:20
Nomery 13:21
Nomery 13:22
Nomery 13:23
Nomery 13:24
Nomery 13:25
Nomery 13:26
Nomery 13:27
Nomery 13:28
Nomery 13:29
Nomery 13:30
Nomery 13:31
Nomery 13:32
Nomery 13:33


Nomery 1 / Nom 1
Nomery 2 / Nom 2
Nomery 3 / Nom 3
Nomery 4 / Nom 4
Nomery 5 / Nom 5
Nomery 6 / Nom 6
Nomery 7 / Nom 7
Nomery 8 / Nom 8
Nomery 9 / Nom 9
Nomery 10 / Nom 10
Nomery 11 / Nom 11
Nomery 12 / Nom 12
Nomery 13 / Nom 13
Nomery 14 / Nom 14
Nomery 15 / Nom 15
Nomery 16 / Nom 16
Nomery 17 / Nom 17
Nomery 18 / Nom 18
Nomery 19 / Nom 19
Nomery 20 / Nom 20
Nomery 21 / Nom 21
Nomery 22 / Nom 22
Nomery 23 / Nom 23
Nomery 24 / Nom 24
Nomery 25 / Nom 25
Nomery 26 / Nom 26
Nomery 27 / Nom 27
Nomery 28 / Nom 28
Nomery 29 / Nom 29
Nomery 30 / Nom 30
Nomery 31 / Nom 31
Nomery 32 / Nom 32
Nomery 33 / Nom 33
Nomery 34 / Nom 34
Nomery 35 / Nom 35
Nomery 36 / Nom 36