A A A A A
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok

Amosa ๑ถ้อยคำ ของ อา โม ส ผู้ อยู่ ใน หมู่ ผู้ เลี้ยง แกะ ใน เมือง เท โค อา ซึ่ง ท่าน ได้ เห็น เกี่ยว กับ อิส ราเอล ใน รัชกาล อุ ส ซียาห์ กษัตริย์ แห่ง ยูดาห์ และ ใน รัชกาล เยโร โบ อัม ราช โอรส ของ โย อา ช กษัตริย์ แห่ง อิส ราเอล ก่อน แผ่นดินไหว สอง ปี
ท่าน กล่าว ว่า " พระ เยโฮ วาห์จะ ทรง เปล่ง พระ สิงหนาท จาก ศิโยน และ จะ ทรง เปล่ง พระ สุรเสียง ของ พระองค์ จาก เยรูซา เล็ม ลาน หญ้า ของ ผู้ เลี้ยง แกะ จะ โศก เศร้า และ ยอด ภูเขา คา ร เมลก็จะ เหี่ยว ไป "
พระ เยโฮ วาห์ตรัส ดังนี้ ว่า " เพราะ เหตุ การ ละเมิด ของ ดา มัสกัส สาม ครั้ง และ สี่ ครั้ง เรา จะ ไม่ ยอม กลับ การ ลง ทัณฑ์ เพราะว่า เขา ทั้งหลาย ได้ นวด กิเลอาด ด้วย เลื่อน เหล็ก สำหรับ นวดข้าว
แต่ เรา จะ ส่ง ไฟ เข้า มา ใน เรือน ของ ฮา ซาเอล ซึ่ง จะ เผา ผลาญ ปราสาท ทั้งหลาย ของ เบน ฮา ดัด เสีย
เรา จะ หัก ดาล ประตู เมือง ดา มัสกัส และ ตัด ผู้ ที่ อาศัย อยู่ ออก เสีย จาก ที่ราบ อา เวน และ ผู้ นั้น ที่ ถือ คทา จาก วงศ์วาน ของ เอ เดน และ ประชาชน ซีเรียจะต้อง ตก ไป เป็น เชลย ยัง เมืองคีร์ " พระ เยโฮ วาห์ตรัส ดังนี้ แหละ
พระ เยโฮ วาห์ตรัส ดังนี้ ว่า " เพราะ เหตุ การ ละเมิด ของ กา ซา สาม ครั้ง และ สี่ ครั้ง เรา จะ ไม่ ยอม กลับ การ ลง ทัณฑ์ เพราะ เขา กวาด ประชาชน ทั้งหมด ไป เป็น เชลย เพื่อ จะ มอบ ให้ แก่ เอ โดม
แต่ เรา จะ ส่ง ไฟ มาบ น กำแพง เมือง กา ซา ซึ่ง จะ เผา ผลาญ ปราสาท ทั้งหลาย ของ เมือง นั้น เสีย
เรา จะ ตัด ผู้ ที่ อาศัย อยู่ ออก เสีย จาก อัชโด ด และ ผู้ ที่ ถือ คทา ออก จาก เมือง อัชเค โลน เรา จะ หัน มือ ของ เรา ต่อสู้ เอ โค รน ชาว ฟีลิส เตียที่เหลือ อยู่ จะ พินาศ " องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ตรัส ดังนี้ แหละ
พระ เยโฮ วาห์ตรัส ดังนี้ ว่า " เพราะ เหตุ การ ละเมิด ของ เมือง ไท ระ สาม ครั้ง และ สี่ ครั้ง เรา จะ ไม่ ยอม กลับ การ ลง ทัณฑ์ เพราะ เขา ได้ มอบ ประชาชน ทั้งหมด ให้ แก่ เอ โดม และ ไม่ ได้ ระลึก ถึง พัน ธ สัญญา แห่ง ภราดรภาพ
๑๐
แต่ เรา จะ ส่ง ไฟ มาบ น กำแพง เมือง ไท ระ ซึ่ง จะ เผา ผลาญ ปราสาท ทั้งหลาย ของ เมือง นั้น เสีย "
๑๑
พระ เยโฮ วาห์ตรัส ดังนี้ ว่า " เพราะ เหตุ การ ละเมิด ของ เมือง เอ โดม สาม ครั้ง และ สี่ ครั้ง เรา จะ ไม่ ยอม กลับ การ ลง ทัณฑ์ เพราะ เขา ได้ ไล่ ตาม น้อง ของ เขา ด้วย ดาบ และ สลัด ความ สงสาร ทิ้ง เสีย สิ้น ความ โกรธ ของ เขา บั่นทอน อยู่ ตลอด กาล และ ความ พิโรธ ของ เขา ก็ มี อยู่ เป็นนิตย์
๑๒
แต่ เรา จะ ส่ง ไฟ มาบ น เมือง เท มาน ซึ่ง จะ เผา ผลาญ ปราสาท ทั้งหลาย ของ เมือง โบ สราห์ "
๑๓
พระ เยโฮ วาห์ตรัส ดังนี้ ว่า " เพราะ เหตุ การ ละเมิด ของ คน อัม โมน สาม ครั้ง และ สี่ ครั้ง เรา จะ ไม่ ยอม กลับ การ ลง ทัณฑ์ เพราะว่า เขา ได้ ผ่า ท้อง หญิง มี ครรภ์ ใน เมือง กิเลอาด เพื่อ จะ ขยาย อาณาเขต ของ ตน
๑๔
แต่ เรา จะ จุด ไฟ ขึ้น ใน กำแพง เมือง รับบาห์ และ ไฟ จะ เผา ผลาญ ปราสาท ทั้งหลาย ของ เมือง นั้น เสีย พร้อม ด้วย เสียง โห่ ร้อง ใน วัน ทำ ศึก พร้อม ด้วย พายุ อัน แรง กล้า ใน วัน ที่ มี ลม หมุน
๑๕
กษัตริย์ ของ เขา ทั้งหลาย จะ ตก ไป เป็น เชลย ทั้ง ตัว ท่าน และ เจ้านาย ของ ท่าน ด้วย " พระ เยโฮ วาห์ตรัส ดังนี้ แหละ