A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Levitikosy 6

1
[Lalàna ho an'ny mpisorona ny amin'ny fanaterany ny fanatitra samy hafa, sy ny hizarazarana azy] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe:
2
Mandidia an'i Arona sy ireo zanany hoe: Izao no lalàna ny amin'ny fanatitra dorana: Ny fanatitra dorana dia ho eo amin'ny fatana eo an-tampon'ny alitara mandritra ny alina mandra-pahamaraina, ary ny afon'ny alitara hirehitra eo.
3
Any hiakanjoan'ny mpisorona ny akanjony rongony fotsy, ary ny kalisaoniny rongony fotsy dia hataony manolo-koditra, dia handraoka ny lavenona avy amin'ny fanatitra dorana izay nolevonin'ny afo teo ambonin'ny alitara izy ka hametraka azy eo anilan'ny alitara.
4
Ary hanala ny fitafiany izy ka hitafy fitafiana hafa, dia hamoaka ny lavenona ho eny ivelan'ny toby amin'izay fitoerana madio.
5
Ary ny afo eo ambonin'ny alitara hirehitra eo ka tsy havela ho faty, fa hotohofan'ny mpisorona kitay hazo isa-maraina; ary ny fanatitra dorana halahany eo amboniny ka hodorany ho fofona eo ambonin'ny saboran'ny fanati-pihavanana.
6
Dia hisy afo mirehitra mandrakariva eo ambonin'ny alitara ka tsy havela ho faty.
7
Ary izao no lalàna ny amin'ny fanatitra hohanina: Ireo zanak'i Arona no hanatitra azy eo anatrehan'i Jehovah eo anoloan'ny alitara.
8
Ary hangalany eran-tànan-ila ny koba tsara toto amin'ny fanatitra hohanina sy ny diloilony mbamin'ny ditin-kazo manipofona rehetra izay eo ambonin'ny fanatitra hohanina, dia hodorany ho fofona eo ambonin'ny alitara izany fanati-pahatsiarovana izany ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah.
9
Ary izay sisa amin'ireny dia hohanin'i Arona sy ireo zanany, koa hataony mofo tsy misy masirasira, ary eo amin'izay fitoerana masina anankiray no hihinanany azy, dia eo anatin'ny kianjan'ny trano-lay fihaonana.
10
Tsy hasiana masirasira izany raha hendasina; fa efa nomeko ho anjarany avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho Ahy izany; masina dia masina izany tahaka ny fanatitra noho ny ota sy tahaka ny fanati-panonerana.
11
Ny lehilahy rehetra amin'ny zanak'i Arona no mahazo mihinana izany. Ho anjara mandrakizay ho an'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany; ho masina izay rehetra manendry izany.
12
Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe:
13
Izao no fanatitr'i Arona sy ireo zanany, izay hateriny ho an'i Jehovah amin'izay andro anosorana azy: Koba tsara toto ampahafolon'ny efaha no hatao fanatitra hohanina isan'andro, ny antsasany maraina, ary ny antsasany hariva.
14
Amin'ny lapoely no hanaovana azy ka hasiana diloilo; ary rehefa voaendy izy, dia ento; voaendy sady voavakivaky toy ny fanatitra hohanina no hanateranao azy ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah.
15
Ary ilay mpisorona avy amin'ny zanany, izay voahosotra handimby azy, no hanao izany; anjara mandrakizay ho an'i Jehovah izany ka hodorana ho fofona avokoa;
16
fa ny fanatitra hohanina rehetra izay aterin'ny mpisorona dia hodorana avokoa, fa tsy hohanina.
17
Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe:
18
Mitenena amin'i Arona sy ireo zanany hoe: Izao no Lalàna ny amin'ny fanatitra noho ny ota: Eo amin'ny famonoana ny fanatitra dorana no hamonoana ny fanatitra noho ny ota eo anatrehan'i Jehovah; ho masina dia masina izany.
19
ilay mpisorona manatitra azy noho ny ota no hihinana azy; eo amin'izay fitoerana masina no hihinanany azy, dia eo amin'ny kianjan'ny trano-lay fihaonana.
20
Ho masina izay rehetra manendry ny henany; ary raha misy fitafiana ipitihan'ny ràny, dia hosasanao eo amin'izay fitoerana masina izay ipitihany.
21
Ary ny vilany tany izay nandrahoana azy dia hovakivakina; fa raha vilany varahina kosa no nandrahoana azy, dia hofotsiana sy hosasan-drano izany.
22
Ny lehilahy rehetra amin'ny mpisorona no mahazo mihinana azy; masina dia masina izany.Fa ny fanatitra noho ny ota izay angalan-drà ho entina ao amin'ny trano-lay fihaonana, hanaovana fanavotana ao amin'ny fitoerana masina, dia tsy hohanina; hodorana amin'ny afo izany.
23
Fa ny fanatitra noho ny ota izay angalan-drà ho entina ao amin'ny trano-lay fihaonana, hanaovana fanavotana ao amin'ny fitoerana masina, dia tsy hohanina; hodorana amin'ny afo izany.
Levitikosy 6:1
Levitikosy 6:2
Levitikosy 6:3
Levitikosy 6:4
Levitikosy 6:5
Levitikosy 6:6
Levitikosy 6:7
Levitikosy 6:8
Levitikosy 6:9
Levitikosy 6:10
Levitikosy 6:11
Levitikosy 6:12
Levitikosy 6:13
Levitikosy 6:14
Levitikosy 6:15
Levitikosy 6:16
Levitikosy 6:17
Levitikosy 6:18
Levitikosy 6:19
Levitikosy 6:20
Levitikosy 6:21
Levitikosy 6:22
Levitikosy 6:23
Levitikosy 1 / Lev 1
Levitikosy 2 / Lev 2
Levitikosy 3 / Lev 3
Levitikosy 4 / Lev 4
Levitikosy 5 / Lev 5
Levitikosy 6 / Lev 6
Levitikosy 7 / Lev 7
Levitikosy 8 / Lev 8
Levitikosy 9 / Lev 9
Levitikosy 10 / Lev 10
Levitikosy 11 / Lev 11
Levitikosy 12 / Lev 12
Levitikosy 13 / Lev 13
Levitikosy 14 / Lev 14
Levitikosy 15 / Lev 15
Levitikosy 16 / Lev 16
Levitikosy 17 / Lev 17
Levitikosy 18 / Lev 18
Levitikosy 19 / Lev 19
Levitikosy 20 / Lev 20
Levitikosy 21 / Lev 21
Levitikosy 22 / Lev 22
Levitikosy 23 / Lev 23
Levitikosy 24 / Lev 24
Levitikosy 25 / Lev 25
Levitikosy 26 / Lev 26
Levitikosy 27 / Lev 27