A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Levitikosy 31
[Ny fanati-pihavanana] Ary raha fanati-pihavanana no fanatiny, ka ombilahy na ombivavy no ateriny, dia izay tsy misy kilema no hateriny eo anatrehan'i Jehovah.
2
Ary hametraka ny tànany amin'ny lohan'ny fanatiny izy, dia hamono azy eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana; ary ireo mpisorona, zanak'i Arona, hanopy ny rà manodidina amin'ny lafin'ny alitara.
3
Dia hangalan'ny mpisorona ny fanati-pihavanana, ka hateriny ho fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, dia ny safodrorohany sy ny saboran-tsinainy
4
sy ny voany roa mbamin'ny fonom-boany, izay eo amin'ny takibany, ary ny ila-atiny lehibe; hataony indray manala amin'ny voany no fanaisony izany.
5
Ary ireo zanak'i Arona dia handoro izany ho fofona eo ambonin'ny alitara miaraka amin'ny fanatitra dorana izay eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo; dia fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah izany.
6
Ary raha ondry na osy no ateriny ho fanati-pihavanana ho an'i Jehovah, dia izay tsy misy kilema, na lahy na vavy, no hateriny.
7
Raha zanak'ondry no hateriny ho fanatiny, dia hanatitra azy eo anatrehan'i Jehovah izy.
8
Ary hametraka ny tànany amin'ny lohan'ny fanatiny izy, dia hamono azy eo anoloan'ny trano-lay fihaonana; ary ireo zanak'i Arona hanopy ny rà manodidina amin'ny lafin'ny alitara.
9
Ary hangalan'ireo ny fanati-pihavanana ka hateriny ho fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, dia ny hofany manontolo (faranana hatreo amin'ny faran'ny taolan-damosina no fanaisony izany) sy ny saborany, dia ny safodrorohany sy ny saboran-tsinainy
10
ary ny voany roa mbamin'ny fonom-boany, izay eo amin'ny takibany, sy ny ila-atiny lehibe; hataony indray manala amin'ny voany no fanaisony izany.
11
Ary ny mpisorona dia handoro izany ho fofona eo ambonin'ny alitara; hanina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany.
12
Ary raha osy no fanatiny, dia hanatitra azy eo anatrehan'i Jehovah izy.
13
Ary hametraka ny tànany amin'ny lohany izy, dia hamono azy eo anoloan'ny trano-lay fihaonana; ary ireo zanak'i Arona dia hanopy ny rà manodidina amin'ny lafin'ny alitara.
14
Ary avy aminy no hanaterany ny fanatiny atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, dia ny safodrorohany sy ny saboran-tsinainy
15
ary ny voany roa mbamin'ny fonom-boany, izay eo amin'ny takibany, sy ny ila-atiny lehibe; hataony indray manala amin'ny voany no fanaisony izany.
16
Ary ny mpisorona handoro azy ho fofona eo ambonin'ny alitara; hanina avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho hanitra ankasitrahana izany; an'i Jehovah ny sabora rehetra.Izao no ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby eny amin'izay rehetra itoeranareo: tsy hihinana sabora na rà akory ianareo.
17
Izao no ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny fara mandimby eny amin'izay rehetra itoeranareo: tsy hihinana sabora na rà akory ianareo.Levitikosy 3:1

Levitikosy 3:2

Levitikosy 3:3

Levitikosy 3:4

Levitikosy 3:5

Levitikosy 3:6

Levitikosy 3:7

Levitikosy 3:8

Levitikosy 3:9

Levitikosy 3:10

Levitikosy 3:11

Levitikosy 3:12

Levitikosy 3:13

Levitikosy 3:14

Levitikosy 3:15

Levitikosy 3:16

Levitikosy 3:17Levitikosy 1 / Lev 1

Levitikosy 2 / Lev 2

Levitikosy 3 / Lev 3

Levitikosy 4 / Lev 4

Levitikosy 5 / Lev 5

Levitikosy 6 / Lev 6

Levitikosy 7 / Lev 7

Levitikosy 8 / Lev 8

Levitikosy 9 / Lev 9

Levitikosy 10 / Lev 10

Levitikosy 11 / Lev 11

Levitikosy 12 / Lev 12

Levitikosy 13 / Lev 13

Levitikosy 14 / Lev 14

Levitikosy 15 / Lev 15

Levitikosy 16 / Lev 16

Levitikosy 17 / Lev 17

Levitikosy 18 / Lev 18

Levitikosy 19 / Lev 19

Levitikosy 20 / Lev 20

Levitikosy 21 / Lev 21

Levitikosy 22 / Lev 22

Levitikosy 23 / Lev 23

Levitikosy 24 / Lev 24

Levitikosy 25 / Lev 25

Levitikosy 26 / Lev 26

Levitikosy 27 / Lev 27