English
A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Levitikosy 17

1
[Ny amin'ny hamonoana ny biby hatao fanatitra, sy ny amin'ny mifady rà] Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe:
2
Mitenena amin'i Arona sy ny zanany ary ny Zanak'Isiraely rehetra hoe: Izao no nandidian'i Jehovah:
3
Na iza na iza amin'ny taranak'Isiraely no mamono omby, na zanak'ondry, na osy, na eo an-toby, na any ivelan'ny toby,
4
ka tsy mitondra azy ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana, hanaterana azy ho fanatitra ho an'i Jehovah eo anoloan'ny tabernakelin'i Jehovah, dia ho meloka noho ny rà nalatsany izany olona izany, ka hofongorana tsy ho amin'ny fireneny izy,
5
mba ho entin'ny Zanak'isiraely ho an'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana, ho amin'ny mpisorona, ny zavatra vonoiny ho fanatitra, izay famonony tany an-tsaha; ary dia hateriny ho fanati-pihavanana ho an'i Jehovah izany.
6
Ary ny mpisorona hanopy ny rà amin'ny alitaran'i Jehovah eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana ka handoro ny saborany ho fofona ho hanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah.
7
Ary tsy hateriny intsony ny fanatiny ho an'ny Seïrima izay nijangajangany. Ho lalàna mandrakizay hatramin'ny taranany fara mandimby izany.
8
Ary lazao aminy hoe: Na iza na iza amin'ny taranak'Isiraely, na amin'ny vahiny eo aminareo, no manatitra fanatitra dorana, na fanatitra hafa alatsa-drà,
9
ka tsy mitondra azy ho eo anoloan'ny varavaran'ny trano-lay fihaonana hanatitra azy ho an'i Jehovah, dia hofongorana tsy ho amin'ny fireneny.
10
Ary na iza na iza amin'ny taranak'Isiraely, na amin'ny vahiny eo aminareo, no mihinan-drà, ny Tavako dia hanandrina ny olona izay mihinan-drà, ka hofongorana tsy ho amin'ny fireneny izy.
11
Fa ny ain'ny nofo dia amin'ny rà; ary nomeko anareo izany hatao ambonin'ny alitara hanao fanavotana ho an'ny ainareo, fa ny rà no manao fanavotana, satria aina izany.
12
Koa izany no nilazako tamin'ny Zanak'Isiraely hoe: Aza misy mihinan-drà, na ianareo, na ny vahiny eo aminareo.
13
Na iza na iza amin'ny Zanak'Isiraely, na amin'ny vahiny eo aminy, no mihaza ka mahazo biby na vorona izay fihinana, dia haidiny amin'ny tany ny ràny ka hototofany;
14
fa ny amin'ny amin'ny nofo rehetra, dia ny ràny no ainy; koa izany no nilazako tamin'ny Zanak'Isiraely hoe: Aza mihinana ny ran'ny nofo; fa ny ràny no ain'ny nofo rehetra, ka izay rehetra mihinana azy dia haringana.
15
Ary ny olona rehetra, na tompon-tany, na vahiny, izay mihinana izay maty ho azy, na izay noviraviraim-biby, dia hanasa fitafiana sy handro amin'ny rano, ary haloto mandra-paharivan'ny andro izy, vao hadio.Fa raha tsy manasa fitafiana sy mandro izy, dia ho meloka.
16
Fa raha tsy manasa fitafiana sy mandro izy, dia ho meloka.
Levitikosy 17:1
Levitikosy 17:2
Levitikosy 17:3
Levitikosy 17:4
Levitikosy 17:5
Levitikosy 17:6
Levitikosy 17:7
Levitikosy 17:8
Levitikosy 17:9
Levitikosy 17:10
Levitikosy 17:11
Levitikosy 17:12
Levitikosy 17:13
Levitikosy 17:14
Levitikosy 17:15
Levitikosy 17:16
Levitikosy 1 / Lev 1
Levitikosy 2 / Lev 2
Levitikosy 3 / Lev 3
Levitikosy 4 / Lev 4
Levitikosy 5 / Lev 5
Levitikosy 6 / Lev 6
Levitikosy 7 / Lev 7
Levitikosy 8 / Lev 8
Levitikosy 9 / Lev 9
Levitikosy 10 / Lev 10
Levitikosy 11 / Lev 11
Levitikosy 12 / Lev 12
Levitikosy 13 / Lev 13
Levitikosy 14 / Lev 14
Levitikosy 15 / Lev 15
Levitikosy 16 / Lev 16
Levitikosy 17 / Lev 17
Levitikosy 18 / Lev 18
Levitikosy 19 / Lev 19
Levitikosy 20 / Lev 20
Levitikosy 21 / Lev 21
Levitikosy 22 / Lev 22
Levitikosy 23 / Lev 23
Levitikosy 24 / Lev 24
Levitikosy 25 / Lev 25
Levitikosy 26 / Lev 26
Levitikosy 27 / Lev 27