A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Hosea 3

1
[Ny amin'ny vehivavy janga anankiray, izay natao tandindon'ny Isiraely] Dia hoy Jehovah tamiko: Mandehana indray, tiava vehivavy izay tian'ny vadiny nefa mijangajanga, dia tahaka ny fitiavan'i Jehovah ny Zanak'Isiraely, nefa ireo kosa dia mihodina ho amin'izay andriamani-kafa sady tia ampempam-boaloboka.[Na: tian'ny sakaizany sady]
2
Ka dia novidiko sekely volafotsy dimy ambin'ny folo sy vary hordea homera iray sy tapany izy.
3
Ary hoy izaho taminy: Andro maro no hitoeranao miandry ahy; fa tsy havela hijangajanga na hanambady olon-kafa ianao; ary izaho koa dia ho toy izany aminao.
4
Fa andro maro no hitoeran'ny Zanak'Isiraely tsy hanana mpanjaka, na mpanapaka, na fanatitra, na tsangam-bato, na efoda, na terafima.Rehefa afaka izany, dia hiverina ny Zanak'Isiraely ka hitady an'i Jehovah Andriamaniny sy Davida mpanjakany; ary nandeha amin-kovitra hanatona an'i Jehovah sy ny fahasoavany izy, raha mby any amparany.
5
Rehefa afaka izany, dia hiverina ny Zanak'Isiraely ka hitady an'i Jehovah Andriamaniny sy Davida mpanjakany; ary nandeha amin-kovitra hanatona an'i Jehovah sy ny fahasoavany izy, raha mby any amparany.
Hosea 3:1
Hosea 3:2
Hosea 3:3
Hosea 3:4
Hosea 3:5
Hosea 1 / Hos 1
Hosea 2 / Hos 2
Hosea 3 / Hos 3
Hosea 4 / Hos 4
Hosea 5 / Hos 5
Hosea 6 / Hos 6
Hosea 7 / Hos 7
Hosea 8 / Hos 8
Hosea 9 / Hos 9
Hosea 10 / Hos 10
Hosea 11 / Hos 11
Hosea 12 / Hos 12
Hosea 13 / Hos 13
Hosea 14 / Hos 14