A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Ezekiela 81
[Fahitana ny amin'ny nanarahan'ny olona tany Jerosalema ny fomban-tsampy] Ary tamin'ny andro fahadimy tamin'ny volana fahenina tamin'ny taona fahenina, raha nipetraka tao an-tranoko aho, ary nipetraka teo anatrehako ny loholon'ny Joda, dia nilatsaka tamiko ny tànan'i Jehovah Tompo.
2
Ary hitako fa, indro, nisy nitarehin'afo; hatramin'ny valahany no ho midina dia afo; ary hatramin'ny valahany no ho miakatra kosa dia nitarehin-java-mamirapiratra dia toy ny volon'ny metaly mamirapiratra.
3
Ary nisy nitarehin-tanana nahinjiny, ka noraisiny tamin'ny voloko aho, dia nisy fanahy nanainga ahy ho eny anelanelan'ny tany sy ny lanitra ka nitondra ahy ho any Jerosalema tamin'ny fahitana avy amin'Andriamanitra, ho eo amin'ny vavahadin'ny kianja anatiny, izay manatrika ny avaratra, dia ilay nisy ny sarin-javatra fampahasaro-piaro, dia ilay mampahasaro-piaro.[Na: rivotra]
4
Ary, indro, teo ny voninahitr'Andriamanitry ny Isiraely tahaka ilay fahitana efa hitako teo amin'ny lohasaha.
5
Dia hoy Izy tamiko: Ry zanak'olona, atopazy kely amin'ny lalana mianavaratra ny masonao. Dia natopiko tamin'ny lalana mianavaratra ny masoko ka, indro, eny avaratry ny vavahadin'ny alitara no nisy ilay sarin-javatra fampahasaro-piaro teo amin'ny fidirana.
6
Dia hoy koa Izy tamiko: Ry zanak'olona, hitanao va izay ataon'ireo, dia ny fahavetavetana lehibe izay ataon'ny taranak'Isiraely eto ka mampanalavitra Ahy amin'ny fitoerako masina? Mbola hahita fahavetavetana lehibe koa ianao.
7
Dia nentiny ho eo amin'ny vavahadin'ny kianja aho; ary hitako fa, indro, nisy loaka teo amin'ny ampiantany.
8
Dia hoy Izy tamiko: Ry zanak'olona, loahy ny ampiantany; dia noloahako ny ampiantany ka, indro, nisy varavarana.
9
Ary hoy Izy tamiko: Midira, ka jereo ny fahavetavetana lehibe ataony eto.
10
Dia niditra aho ka nahita, ary indreo, nisy sarin'ny biby mandady sy mikisaka rehetra sy ny biby hafa, dia izay fahavetavetana, sy ny sampy rehetra an'ny taranak'Isiraely, voasoratra teo amin'ny rindrina manodidina.
11
Ary nisy olona fito-polo lahy, isan'ny loholon'ny taranak'Isiraely, nitsangana teo anoloan'ireo, ary Jazania, zanak'i Safana, nitsangana teo afovoany, samy nitondra ny loviany fandoroana ditin-kazo manitra teny an-tànany avy, ary ny setroky ny ditin-kazo manitra dia nidonata.
12
Ary hoy Izy tamiko: Ry zanak'olona efa hitanao va ny ataon'ny loholon'ny taranak'Isiraely amin'ny maizina, dia samy ao amin'ny efi-tranony misy sary? Fa hoy izy: Jehovah tsy mahita anay; efa nahafoy ny tany Izy.[Na: tsara soratra]
13
Ary hoy koa Izy tamiko: Mbola hahita fahavetavetana lehibe izay ataony koa ianao.
14
Dia nentiny ho eo anoloan'ny vavahadin'ny tranon'i Jehovah, izay manatrika ny avaratra aho; ary, indreo, nisy vehivavy nipetraka teo, nitomany an'i Tamoza.
15
Dia hoy Izy tamiko: Hitanao va izany ry zanak'olona? Mbola hahita fahavetavetana lehibe noho ireto koa ianao.
16
Dia nentiny ho eo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehovah aho, ary, indro, teo am-baravaran'ny tempolin'i Jehovah, dia teo anelanelan'ny lavarangana fidirana sy ny alitara, dia nisy tokony ho dimy amby roa-polo lahy niamboho ny tempolin'i Jehovah ka nanatrika ny atsinanana; ary ireo dia niankohoka manandrify ny masoandro, nanatrika ny atsinanana.
17
Dia hoy Izy tamiko: Hitanao va izany, ry zanak'olona? Moa ataon'ny taranak'i Joda ho kely loatra va ny nanaovany ny fahavetavetana izay ataony eto, no fenoiny fampahoriana koa ny tany, ka mampahatezitra Ahy lalandava izy; ary indro izy nanainga ny rantsan-kazo ho amin'ny orony.Ary Izaho kosa dia hamely amin'ny fahatezerako; tsy hiantra ny masoko, sady tsy hamindra fo Aho; ary na dia mitaraina mafy eo an-tsofiko aza izy, dia tsy hihaino azy Aho.
18
Ary Izaho kosa dia hamely amin'ny fahatezerako; tsy hiantra ny masoko, sady tsy hamindra fo Aho; ary na dia mitaraina mafy eo an-tsofiko aza izy, dia tsy hihaino azy Aho.Ezekiela 8:1

Ezekiela 8:2

Ezekiela 8:3

Ezekiela 8:4

Ezekiela 8:5

Ezekiela 8:6

Ezekiela 8:7

Ezekiela 8:8

Ezekiela 8:9

Ezekiela 8:10

Ezekiela 8:11

Ezekiela 8:12

Ezekiela 8:13

Ezekiela 8:14

Ezekiela 8:15

Ezekiela 8:16

Ezekiela 8:17

Ezekiela 8:18Ezekiela 1 / Eze 1

Ezekiela 2 / Eze 2

Ezekiela 3 / Eze 3

Ezekiela 4 / Eze 4

Ezekiela 5 / Eze 5

Ezekiela 6 / Eze 6

Ezekiela 7 / Eze 7

Ezekiela 8 / Eze 8

Ezekiela 9 / Eze 9

Ezekiela 10 / Eze 10

Ezekiela 11 / Eze 11

Ezekiela 12 / Eze 12

Ezekiela 13 / Eze 13

Ezekiela 14 / Eze 14

Ezekiela 15 / Eze 15

Ezekiela 16 / Eze 16

Ezekiela 17 / Eze 17

Ezekiela 18 / Eze 18

Ezekiela 19 / Eze 19

Ezekiela 20 / Eze 20

Ezekiela 21 / Eze 21

Ezekiela 22 / Eze 22

Ezekiela 23 / Eze 23

Ezekiela 24 / Eze 24

Ezekiela 25 / Eze 25

Ezekiela 26 / Eze 26

Ezekiela 27 / Eze 27

Ezekiela 28 / Eze 28

Ezekiela 29 / Eze 29

Ezekiela 30 / Eze 30

Ezekiela 31 / Eze 31

Ezekiela 32 / Eze 32

Ezekiela 33 / Eze 33

Ezekiela 34 / Eze 34

Ezekiela 35 / Eze 35

Ezekiela 36 / Eze 36

Ezekiela 37 / Eze 37

Ezekiela 38 / Eze 38

Ezekiela 39 / Eze 39

Ezekiela 40 / Eze 40

Ezekiela 41 / Eze 41

Ezekiela 42 / Eze 42

Ezekiela 43 / Eze 43

Ezekiela 44 / Eze 44

Ezekiela 45 / Eze 45

Ezekiela 46 / Eze 46

Ezekiela 47 / Eze 47

Ezekiela 48 / Eze 48