A A A A A
Facebook Instagram Twitter
Malagasy Bible 1865

Ezekiela 71
[Ny amin'ny handringanana ny Isiraely] Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe:
2
Ary ianao, ry zanak'olona, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo amin'ny tanin'ny Isiraely: Injao ny farany! Eny, mby akaiky ny farany ho amin'ny vazan-tany efatra.
3
Ankehitriny dia mby akaikinao ny farany, ary halefako aminao ny fahatezerako, dia hotsaraiko araka ny alehanao ianao, ka hatambesatro aminao ny fahavetavetanao rehetra.
4
Ary tsy hiantra anao ny masoko, sady tsy hamindra fo Aho; Fa hatambesatro aminao ny lalanao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao, ary dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah.
5
Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Injao! avy ny loza, dia loza izay tsy misy toa azy![Heb. loza iray]
6
Injao ny farany! Eny, mby akaiky ny farany; Mifoha hamely anao iny, indro, efa mby akaiky iny.
7
Mby akaiky ny anjaranao, ry mponina amin'ny tany; Mby akaiky ny fotoana, efa antomotra ny andro, dia akoran'ady, fa tsy fihobiana, eny an-tendrombohitra .
8
Ary vetivety foana dia hampidiniko aminao ny fahatezerako, Ary hotanterahiko aminao ny fahavinirako; ka hotsaraiko araka ny alehanao ianao, ary hatambesatro aminao ny fahavetavetanao.
9
Ary tsy hiantra anao ny masoko, sady tsy hamindra fo Aho; Hatambesatro aminao ny lalanao, ary ny fahavetavetanao dia ho eo aminao, ka dia ho fantatrareo fa Izaho Jehovah no mamely.
10
Indro ny andro, indro mby akaiky iny! Miseho ny anjaranao. Mamonjy ny tsorakazo, manorobona ny avonavona!
11
Ny fanaovana an-keriny dia mitsangana ho tsorakazo hamelezana ny faharatsiana; tsy hisy sisa intsony aminy, na ny hamaroany, na ny hareny, na ny zava-mendrika eo aminy.[Na: ny hamaroany mitabataba sy mireondreona]
12
Mby akaiky ny fotoana, antomotra ny andro; aoka tsy hifaly ny mpividy, ary aoka halahelo ny mpivarotra; Fa iharan'ny fahatezerana mirehitra ny hamaroany rehetra.
13
Fa ny mpivarotra tsy hifodian'izay efa lafony, na dia mbola isan'ny velona aza izy; Fa ny fahitana ny amin'ny hanjo ny hamaroanay dia tsy hitsoaka, ary tsy hisy ampahery ny ainy amin'ny helony.
14
Efa nitsoka ny trompetra izy ka nahavonona ny zavatra rehetra, nefa tsy misy mankany amin'ny ady, satria iharan'ny fahatezerako mirehitra ny hamaroany rehetra.
15
Ny sabatra no eny ivelany, ary ny areti-mandringana sy ny mosary kosa no ao anatiny; Izay any an-tsaha dia ho fatin-tsabatra, ary izay any an-tanàna kosa dia ho levon'ny mosary sy ny areti-mandringana.
16
Ary na dia misy afa-mandositra aza, dia ho any an-tendrombohitra izy ka ho toy ny voromailala an-dohasaha: Izy rehetra dia samy hitoloko avokoa noho ny helony.
17
Hiraviravy ny tanana rehetra, ary ho rano ny lohalika rehetra;
18
Hisikina lamba fisaonana koa izy, ka ho menatra ny tava rehetra.[Heb. lamba malailay]
19
Ny volafotsiny dia harianay eny an-dalambe, ary ny volamenany hataony ho maharikoriko, ny volafotsiny sy ny volamenany tsy hahavonjy azy amin'ny andro fahatezeran'ny Jehovah Tsy hahavoky ny fanahiny na hahafeno ny kibony izany, fa tonga fahatafintohinana mahameloka azy.
20
Fa ny firàvany tsara tarehy dia nataony ho rehareha sady nentiny nanao ireo sary fahavetavetany, dia ireo zava-dratsiny, koa izany no efa nanaovako ireny ho zava-maharikoriko azy.
21
Ary hatolotro ho babo eny an-tànan'ny hafa firenena izy, Eny, ho babo ho an'ny ratsy fanahy amin'ny tany, ka holotoin'ireny izy.
22
Dia hiamboho azy koa Aho, ka holotoiny ny rakitro; Fa hiditra ao aminy ny mpandroba ka handoto azy.
23
Manefa gadra, fa efa feno fitsarana ny amin'ny fandatsahan-drà ny tany, ary feno fampahoriana ny tanàna.
24
Ka dia hitondra izay jentilisa ratsy indrindra Aho, ary ho lasan'ireny ny tranony; dia hatsahatro ny avonavon'ny mahery, ary ho lotoina ny fitoerany masina.
25
Ho avy ny fandringanana; ary hitady fiadanana izy, fa tsy hisy.[Na: fampangovitana]
26
Mifanontona ny fandravana, ary mifanindry ny filazan-doza; Dia manontany fahitana amin'ny mpaminany izy, fa tsy misy lalàna intsony amin'ny mpisorona, na fahendrena amin'ny anti-panahy.Hitomany ny mpanjaka, eny, hitafy fahatalanjonana ny andriana, ary hangovitra ny tanan'ny vahoaka; Araka ny alehany no hataoko aminy, ary hotsaroiko araka ny fitsarana nataony izy, ka dia fantany fa Izaho no Jehovah.
27
Hitomany ny mpanjaka, eny, hitafy fahatalanjonana ny andriana, ary hangovitra ny tanan'ny vahoaka; Araka ny alehany no hataoko aminy, ary hotsaroiko araka ny fitsarana nataony izy, ka dia fantany fa Izaho no Jehovah.Ezekiela 7:1

Ezekiela 7:2

Ezekiela 7:3

Ezekiela 7:4

Ezekiela 7:5

Ezekiela 7:6

Ezekiela 7:7

Ezekiela 7:8

Ezekiela 7:9

Ezekiela 7:10

Ezekiela 7:11

Ezekiela 7:12

Ezekiela 7:13

Ezekiela 7:14

Ezekiela 7:15

Ezekiela 7:16

Ezekiela 7:17

Ezekiela 7:18

Ezekiela 7:19

Ezekiela 7:20

Ezekiela 7:21

Ezekiela 7:22

Ezekiela 7:23

Ezekiela 7:24

Ezekiela 7:25

Ezekiela 7:26

Ezekiela 7:27Ezekiela 1 / Eze 1

Ezekiela 2 / Eze 2

Ezekiela 3 / Eze 3

Ezekiela 4 / Eze 4

Ezekiela 5 / Eze 5

Ezekiela 6 / Eze 6

Ezekiela 7 / Eze 7

Ezekiela 8 / Eze 8

Ezekiela 9 / Eze 9

Ezekiela 10 / Eze 10

Ezekiela 11 / Eze 11

Ezekiela 12 / Eze 12

Ezekiela 13 / Eze 13

Ezekiela 14 / Eze 14

Ezekiela 15 / Eze 15

Ezekiela 16 / Eze 16

Ezekiela 17 / Eze 17

Ezekiela 18 / Eze 18

Ezekiela 19 / Eze 19

Ezekiela 20 / Eze 20

Ezekiela 21 / Eze 21

Ezekiela 22 / Eze 22

Ezekiela 23 / Eze 23

Ezekiela 24 / Eze 24

Ezekiela 25 / Eze 25

Ezekiela 26 / Eze 26

Ezekiela 27 / Eze 27

Ezekiela 28 / Eze 28

Ezekiela 29 / Eze 29

Ezekiela 30 / Eze 30

Ezekiela 31 / Eze 31

Ezekiela 32 / Eze 32

Ezekiela 33 / Eze 33

Ezekiela 34 / Eze 34

Ezekiela 35 / Eze 35

Ezekiela 36 / Eze 36

Ezekiela 37 / Eze 37

Ezekiela 38 / Eze 38

Ezekiela 39 / Eze 39

Ezekiela 40 / Eze 40

Ezekiela 41 / Eze 41

Ezekiela 42 / Eze 42

Ezekiela 43 / Eze 43

Ezekiela 44 / Eze 44

Ezekiela 45 / Eze 45

Ezekiela 46 / Eze 46

Ezekiela 47 / Eze 47

Ezekiela 48 / Eze 48