English
A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Ezekiela 47

1
[Ny amin'ny onin'ny ranon'aina] Dia nentiny niverina ho eo amin'ny varavaran'ny trano aho; ary, indro,nisy rano niboika avy eo atsinanana eo ambanin'ny tokonan'ny trano; fa manatrika ny atsinanana ny trano, ary ny rano nidina avy teo ambanin'ny lafiny ankavanan'ny trano teo atsimon'ny alitara.
2
Dia nentiny nivoaka tamin'ny lalana mankamin'ny vavahady avaratra aho ka nampandehaniny manodidina tamin'ny lalana ivelany, hankany amin'ny vavahady ivelany, dia teo amin'ny lalana manatrika ny atsinanana, ary, indro, nisy rano nipoitra avy teo amin'ny ilany ankavanana.
3
Ary nony nandeha niantsinanana ralehilahy, nisy famolaina teny an-tànany, ka nandrefy arivo hakiho izy, dia nampitainy ny rano aho, ka hakitrokely ny rano.
4
Ary nandrefy arivo hakiho indray izy, dia nampitainy ny rano aho, ka halohalika ny rano. Ary nandrefy arivo hakiho indray izy, dia nampitainy aho, ka havalahana ny rano.
5
Ary nandrefy arivo hakiho indray koa izy, ary efa ony tsy azo itana, fa efa nihalalina ny rano, dia rano holanosina, eny, ony tsy azo itana.
6
Dia hoy izy tamiko: Ry zanak'olona, efa hitanao va izany? Dia nitondra ahy niverina ho eny amoron'ny ony izy.
7
Ary nony niverina aho, indro, nisy hazo betsaka teny amoron'ny ony, dia teny an-daniny roa.
8
Dia hoy izy tamiko: Ity rano ity dia mivoaka hankany amin'ny tany atsinanana, dia midina any amin'ny tani-hay ka miditra eo amin'ny ranomasina; ary rehefa tonga eo an-dranomasina izy, dia sitrana ny rano.[Heb. Arabà]
9
Ary ny zava-manan'aina rehetra sesehena na aiza na aiza alehan'ny ony tondraka dia ho velona, ka hisy hazandrano sesehena; fa nony tonga ao ity rano ity, dia ho sitrana izy, ary ho velona izay rehetra hidiran'ny ony.[Heb. ony roa]
10
Ary hisy mpaka hazandrano hitsangana eny amorony hatrany En-jedy ka hatrany En-eglaima; ho famelarana harato izany; ary ny hazandranony ho maro karazana, tahaka ny hazandrano betsaka dia betsaka any amin'ny Ranomasina Lehibe.
11
Fa ny honahona sy ny heniheny dia tsy hositranina, fa havela ho sira.
12
Ary eny amoron'ny ony, eny an-daniny roa, no anirian'ny hazo rehetra fihinam-boa; tsy halazo ny raviny, na ho lany ny voany; fa hamoa voa vaovao isam-bolana izy, satria mivoaka avy ao amin'ny fitoerana masina ny ranony; ary ho fihinana ny voany, ary ho fanafody ny raviny.
13
[Ny ho faritry ny Tany Masina, sy ny hizarana azy, ary ny ho toetry ny Tanànan'Andriamanitra] Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Izao no faritry ny tany hozarainareo ho lova araka ny firenen'Isiraely roa ambin'ny folo; anjaran-droa no ho an'i Josefa.
14
Ary samy handova avokoa ianareo rehetra, satria efa nanangan-tanana hanome ity ho an'ny razanareo Aho, ka dia ho azonareo ho lova ity tany ity.
15
Ary izao no faritry ny tany: Ny lafiny avaratra dia hatramin'ny Ranomasina Lehibe amin'ny lalana mankany Hetlona ka hatrany akaikin'i zedada,
16
dia Hamata, Berota, Sibraima, izay eo anelanelan'ny faritanin'i Damaskosy sy ny fari-tanin'i Hamata, Hazara afovoany, izay eo an-tsisin'i Haorana.
17
Ary ny fari-taniny dia hatramin'ny ranomasina, dia Hazar-enana, fari-tanin'i Damaskosy, ary amin'ny avaratra dia Hamata no fari-taniny. Izany no lafiny avaratra.
18
Ary ny lafiny atsinanana hatrany anelanelan'i Haorana sy Damaskosy sy Gileada ary ny tanin'ny Isiraely dia Jordana; hatramin'ny fari-tany ka hatreo amoron'ny ranomasina atsinanana no horefesinareo. Izany no lafiny atsinanana.
19
Ary ny lafiny atsimo dia hatrany Tamara dia hatramin'ny ranon'i Meriba any Kadesy sy ny lohasahan-driaka ka hatramin'ny Ranomasina Lehibe. Izany no lafiny atsimo.
20
Ny lafiny andrefana koa dia ny Ranomasina Lehibe hatramin'ny faritany ka hatrany akaikin'i Hamata. Izany no lafiny andrefana.
21
Hozarainareo ho anareo izany tany izany araka ny firenen'Isiraely.
22
Ary amin'ny filokana no hizaranareo azy ho lovanareo sy ny vahiny monina ao aminareo, izay miteraka ao aminareo; ka izy dia hataonareo ho tahaka ny tena zanak'Isiraely; hiara-manao filokana aminareo hiara-mandova amin'ny firenen'Isiraely izy.Ary amin'izay firenena hitoeran'ny vahiny dia ao no hanomezanareo azy ny lovany, hoy Jehovah Tompo.
23
Ary amin'izay firenena hitoeran'ny vahiny dia ao no hanomezanareo azy ny lovany, hoy Jehovah Tompo.
Ezekiela 47:1
Ezekiela 47:2
Ezekiela 47:3
Ezekiela 47:4
Ezekiela 47:5
Ezekiela 47:6
Ezekiela 47:7
Ezekiela 47:8
Ezekiela 47:9
Ezekiela 47:10
Ezekiela 47:11
Ezekiela 47:12
Ezekiela 47:13
Ezekiela 47:14
Ezekiela 47:15
Ezekiela 47:16
Ezekiela 47:17
Ezekiela 47:18
Ezekiela 47:19
Ezekiela 47:20
Ezekiela 47:21
Ezekiela 47:22
Ezekiela 47:23
Ezekiela 1 / Eze 1
Ezekiela 2 / Eze 2
Ezekiela 3 / Eze 3
Ezekiela 4 / Eze 4
Ezekiela 5 / Eze 5
Ezekiela 6 / Eze 6
Ezekiela 7 / Eze 7
Ezekiela 8 / Eze 8
Ezekiela 9 / Eze 9
Ezekiela 10 / Eze 10
Ezekiela 11 / Eze 11
Ezekiela 12 / Eze 12
Ezekiela 13 / Eze 13
Ezekiela 14 / Eze 14
Ezekiela 15 / Eze 15
Ezekiela 16 / Eze 16
Ezekiela 17 / Eze 17
Ezekiela 18 / Eze 18
Ezekiela 19 / Eze 19
Ezekiela 20 / Eze 20
Ezekiela 21 / Eze 21
Ezekiela 22 / Eze 22
Ezekiela 23 / Eze 23
Ezekiela 24 / Eze 24
Ezekiela 25 / Eze 25
Ezekiela 26 / Eze 26
Ezekiela 27 / Eze 27
Ezekiela 28 / Eze 28
Ezekiela 29 / Eze 29
Ezekiela 30 / Eze 30
Ezekiela 31 / Eze 31
Ezekiela 32 / Eze 32
Ezekiela 33 / Eze 33
Ezekiela 34 / Eze 34
Ezekiela 35 / Eze 35
Ezekiela 36 / Eze 36
Ezekiela 37 / Eze 37
Ezekiela 38 / Eze 38
Ezekiela 39 / Eze 39
Ezekiela 40 / Eze 40
Ezekiela 41 / Eze 41
Ezekiela 42 / Eze 42
Ezekiela 43 / Eze 43
Ezekiela 44 / Eze 44
Ezekiela 45 / Eze 45
Ezekiela 46 / Eze 46
Ezekiela 47 / Eze 47
Ezekiela 48 / Eze 48