English
A A A A A
×

Malagasy Bible 1865

Ezekiela 29

1
[Ny hamaliana an'i Farao sy ny vahoakany ary ny taniny] Tamin'ny andro faharoa ambin'ny folo tamin'ny volana fahafolo tamin'ny taona fahafolo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe:
2
Ry zanak'olona, manandrifia an'i Farao, mpanjakan'i Egypta, ka maminania ny hamelezana azy mbamin'i Egypta rehetra.
3
Mitenena, ka ataovy hoe: Izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, avy hamely anao Aho, ry Farao, mpanjakan'i Egypta, ilay dragona makadiry mamitsaka ao amin'ny Neiliny, dia ilay efa nanao hoe: Ahy ny Neiliko, fa izaho no namorona azy ho an'ny tenako.[Na: mamba]
4
Ary hasiako farango ny valanoranonao, sady hampiraiketiko amin'ny kiranao ny hazandrano ao amin'ny Neilinao, dia hampiakariko avy eo afovoan'ny Neilinao ianao, ary ny hazandrano rehetra amin'ny Neilinao dia hiraikitra amin'ny kiranao.
5
Ary hariako any an-efitra ianao, dia ianao sy ny hazandrano rehetra avy amin'ny Neilinao; hitsitsitra eny an-tanety ianao ka tsy hovorina na hangonina; Efa nomeko hohanin'ny bibi-dia sy ny voro-manidina ianao.
6
dia ho fantatry ny mponina rehetra any Egypta fa Izaho no Jehovah, satria efa tehina volotara ho an'ny taranak'Isiraely izy.
7
(Nony mandray anao amin'ny tànany izy, dia folaka ianao, ka voatsindronao ny helik'izy rehetra; Ary nony mitehina aminao izy, dia tapaka ianao ka mampilefidefitra ny valahan'izy rehetra.)
8
Dia izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, hahatonga sabatra hamely anao Aho, ka hofongorako tsy ho aminao ny olona sy ny biby.
9
Ary ny tany Egypta ho rava sy lao; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah. Satria hoy izy: Ahy Neily, ary izaho no nanao azy,
10
Dia, indro, avy hamely anao sy ny Neilinao Aho, ary ny tany Egypta hataoko lao tokoa, eny, sady ho lao no ho rava, hatrany Migdola ka hatrany Syena, dia hatramin'ny sisin'i Etiopia.
11
Tsy hodiavin-tongotr'olona ny tany, ary ny tongo-biby aza tsy handia azy, sady tsy honenana efa-polo taona izy.
12
Ary hataoko tany rava dia rava ny tany Egypta, ary ho lao dia ho lao efa-polo taona ny tanànany; Eny, haeliko ho any amin'ny firenena samy hafa ny Egyptiana, ary hahahako any amin'ny tany samy hafa.[Heb. rava ao amin'ny tany rava][Heb. lao amin'ny tanàna lao]
13
Fa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Rehefa afaka efa-polo taona, dia hangoniko avy any amin'ny firenena izay nielezany ny Egyptiana:
14
Ary haveriko avy amin'ny fahababoany izy, ka hampodiko any amin'ny tany Patrosa, tany nihaviany, izy; Ary ho fanjakana ambany Egypta;
15
Eny, ho ambany noho ny fanjakana hafa izy ka tsy hisandratra ambonin'ny firenena hafa intsony; Fa hohakeleziko izy ka tsy hampanompo ny firenena intsony.
16
Dia tsy ho tokin'ny taranak'Isiraely intsony izy ho fampahatsiarovana ny helony amin'ny andehanan'ireo hanaraka azy; Ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah Tompo.
17
[Ny babo azon'i Nebokadnezara tany Egypta ho karaman'ny miaramilany noho ny fahasasarany tany Tyro] Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona fahafito amby roa-polo dia tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe:
18
Ry zanak'olona, mafy ny fanompoana izay nampanaovin'i Nebokadnezara, mpanjakan'1 Babylona, ny miaramilany tamin'ny namelezany an'i Tyro, ka efa samy tonga sola avokoa ny lohany, sady niendaka ny sorony, nefa tsy nahazo karama avy tany Tyro izy sy ny miaramilany noho ny fanompoana izay nataony tamin'ny namelezany azy.
19
Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo: Indro, homeko an'i Nebokadnezara, mpanjakan'i Babylona, ny tany Egypta, dia halainy ny hareny, ary hobaboiny izay hita ao, ka hataony sambotra izay azo ao, koa izany no ho karaman'ny miaramilany.
20
Ho valin'ny fanompoana nataony tany Tyro no nanomezako azy ny tany Egypta, satria nataony ho Ahy izany, hoy Jehovah Tompo.Amin'izany andro izany dia hampitsimoka tandroka ho an'ny taranak'Isiraely Aho, ary hampiloahiko vava eo aminy ianao; ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah.
21
Amin'izany andro izany dia hampitsimoka tandroka ho an'ny taranak'Isiraely Aho, ary hampiloahiko vava eo aminy ianao; ka dia ho fantatra fa Izaho no Jehovah.
Ezekiela 29:1
Ezekiela 29:2
Ezekiela 29:3
Ezekiela 29:4
Ezekiela 29:5
Ezekiela 29:6
Ezekiela 29:7
Ezekiela 29:8
Ezekiela 29:9
Ezekiela 29:10
Ezekiela 29:11
Ezekiela 29:12
Ezekiela 29:13
Ezekiela 29:14
Ezekiela 29:15
Ezekiela 29:16
Ezekiela 29:17
Ezekiela 29:18
Ezekiela 29:19
Ezekiela 29:20
Ezekiela 29:21
Ezekiela 1 / Eze 1
Ezekiela 2 / Eze 2
Ezekiela 3 / Eze 3
Ezekiela 4 / Eze 4
Ezekiela 5 / Eze 5
Ezekiela 6 / Eze 6
Ezekiela 7 / Eze 7
Ezekiela 8 / Eze 8
Ezekiela 9 / Eze 9
Ezekiela 10 / Eze 10
Ezekiela 11 / Eze 11
Ezekiela 12 / Eze 12
Ezekiela 13 / Eze 13
Ezekiela 14 / Eze 14
Ezekiela 15 / Eze 15
Ezekiela 16 / Eze 16
Ezekiela 17 / Eze 17
Ezekiela 18 / Eze 18
Ezekiela 19 / Eze 19
Ezekiela 20 / Eze 20
Ezekiela 21 / Eze 21
Ezekiela 22 / Eze 22
Ezekiela 23 / Eze 23
Ezekiela 24 / Eze 24
Ezekiela 25 / Eze 25
Ezekiela 26 / Eze 26
Ezekiela 27 / Eze 27
Ezekiela 28 / Eze 28
Ezekiela 29 / Eze 29
Ezekiela 30 / Eze 30
Ezekiela 31 / Eze 31
Ezekiela 32 / Eze 32
Ezekiela 33 / Eze 33
Ezekiela 34 / Eze 34
Ezekiela 35 / Eze 35
Ezekiela 36 / Eze 36
Ezekiela 37 / Eze 37
Ezekiela 38 / Eze 38
Ezekiela 39 / Eze 39
Ezekiela 40 / Eze 40
Ezekiela 41 / Eze 41
Ezekiela 42 / Eze 42
Ezekiela 43 / Eze 43
Ezekiela 44 / Eze 44
Ezekiela 45 / Eze 45
Ezekiela 46 / Eze 46
Ezekiela 47 / Eze 47
Ezekiela 48 / Eze 48